Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Lectura – un tărîm al cunoaşterii sau un spaţiu al frumosului


Lectura îl înobilează pe om, îl face mai dornic de a cunoaşte şi percepe lumea frumosului, iar frumosul se rezumă la tărîmul cunoaşterii. Lectura este primul pilon care duce la dezvoltatrea vocabularului, modului de a gîndi, de exprimare şi formulare a unei expresii corecte şi permite copiilor să experimenteze bucuria de a povesti rîndurile din poveştile citite ori din istorioare inventate chiar de ei înşişi. Tot lectura îi învaţă despre lumea din jurul lor şi îi ajută sa prindă dragoste de cunoastere. Fiecare părinte are dorinţa ca micuţul său să cunoască lumea miraculoasă a lecturi să înţeleagă că ficare cuvînt îşi are originea de undeva, că poveste are un început şi un sfîrşit, că orşice răsărit de soare e mic, frumos şi mai productiv cu o porţie bună de cunoaştere şi că fiecare năzbîtie e mai înţeleasă şi mai bine însuşită atunci cînd e citită.


Biblioteca Centrală îndrumă tineri utilizatori să păşească pe tărîmul cunoaştei deoarece biblioteca dispune de o gamă foarte variată de carte pentru cei mici. În continuare, vă prezentăm doar cîteva cărţi destinate copiilor existente în colecţiile noastre.

Literatură pentru copii. – Chişinău: Ştinţa, 2004. – 227p.

Volumul dat face parte dintr-o colecţie de antologii care încearcă, pentru întîia oară, o relectură pe genuri ( poezie, proză, dramaturgie, eseu ) a fenomenului literar din Basarabia secolului al XX- lea.Lucrarae cuprinde opere apărute între anii 1900 şi 2000, ficare volum conţine un amplu studiu introductiv ce urmăreşte evoluţia genului respectiv, evidenţiind totodată autorii, operele şi tendinţele definitorii pentru contextual literar al perioadei. Pentru o orientare mai bună a cititorului, antologiile cuprind şi scurte note biobibliografice ale autorilor.

Pagine alese din literatura pentru copii: Literatura română şi universală. – Chişinău: Epigraf, 2005. – 376 p.

Prezenta culegere are menirea să-l cuprindă pe copil în vraja lecturii, preţioase şi indispensabile în educarea personalităţii. Acest volum prin conţinutul dat contribue la formarea gustului pentru frumos, bine şi adevăr, calităţi de care dau dovadă personaje literare. Voluml dat îl face pe cititor să pătrundă în universul miraculos al animalelor, să soarbă din izvorul înţelepciunii populare, să se avînte în călătorii fantastice.

Manolescu, Nicolae. Literatura pe înţelesul tuturor / N. Manolescu. – Braşov: AULA. – 251 p.

Lucrarea dată încearcă să convingă cititorul că a citi înseamnă a învăţa dar tot o dată şi că nu poţi învăţa doar citind. Lectura şi cărţile ne dezvăluie cu adevărat înţelesul lucrurilor pe care le trăim.De aceia citiţi şi veţi fi un om citit.

Hlib, Lidia. Regina nopţii / Lidia Hlib. – Chişinău: Universul. – 55 p.

Regina nopţii este o lucrare care face din copilăria noastră prin această lucrare începe prima etapă de cunoaştere de învăţare şi percepere a frumosului.

Ursache, Silvia. Alfabetul năzdrăvan pentru pici mai mari de-un an. – Chişinău, 2001. – 68 p.

Această carte e scrisă pentru picii care vor să călătorească prin Ţara Cunoştinţelor. Lucrarea dată e de folos preşcolarilor pentru însuşirea alfabetului, iar elevilor din clasele primare le va ajuta în cunoaşterea mai amplăa limbii române.

 

Druţă, Ion. La poarta vorbelor frumoase / Ion Druță. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2005. – 44 p.

Druţă în lucrarea dată a adunat un şir de lucrări pentru cei mici din care fac parte: Bunelul, Familia, Grămăjoară, Lucrurile, Averea, Gluma, Sora, Propoziţia, Caprele, Zborul, Broscuţa.

Petrescu, Radu. Meteorologia lecturii / Radu Petrescu. – Bacău: Cartea Românească, 1982. – 261 p.

Aşa cum vrea să sugereze titlul, Meteorologia lecturii nu este un studiu în accepţia pedantă. Este o lucrare în materialele sunt organizate liber şi care redau concomitent cîteva teme.

Creangă, Ion. Opere / Ion Creangă. – Bucureşti: Univers Enciclopedic. – 382 p.

Opera lui Creangă este însăşi existzenta noastră deoarece lucrările sale sunt primi piloni pe care ne axăm în lumea frumosului şi anume în lumea lecturi, prin el am descoperit: rîmbetul, neastîmpărul cu el am crescut noi şi tot cu el vor creşte şi urmaşi noştri.

Hora luminilor: Carte despre prietenie şi bună înţelegere. – Chişinău: Epigraf, 2008. – 80 p.

Cartea dată dată cuprinde o plachetă de poezii care sunt destinate copiilor avînd o tematică despre copilărie, prietenie şi bună înţelegere.

Grigorescu, Cătălina Luminiţa. – Bucureşti: Ed. didactică şi pedagogică, 2005. – 64 p.

Lucrarea dată are un conţinut foarte variat şi este grupat pe două teme accesibile copiilor: NATURA şi COPILĂRIA, surprinzînd personaje în felurite ipostaze, solicitînd înţelegerea şi aprecierea elevilor.

Roşca, Nicolae. Are soarele bunic? / Nicolae Roșca. – Chişinău: Princeps, 2005. – 55 p.

Are soarele bunic? este o carte ce te îndrumă să cunoşti drumul soarelui de unde răsare, cum vine noaptea, de factori influenţează primăvara, cum începe o călătorie şi în cele din urmă cum sfîrşeşte o călătorie neobişnuită.

Grădina fermecată. – Bucureşti; Chişinău: Litera Internaţional, 2005. – 310 p.

Această culegere include poveşti populare româneşti şi poveşti ale popoarelor slave prelucrate de mari scriitori şi folclorişti de diferite naţionalităţi. Descrind un tărâm fabulos, poveştile renumite în această antologie au drept trăsătură comună victoria Binelui asupra Răului.

Păcală şi Tândală. – Bucureşti; Chişinău: Litera Internaţional, 2004. – 342 p.

Lucrarea dată reprezintă unele momente din viaţa fiecărui deoarece Păcală uneori simulează prostia prin faptul că isprăvile săvîrşitepresupun o isteţime subterană, trădată de împrejurarea că explodează sensul propriu al unor exprimări figurate sau cuvinte cheie. Prin extensiune, Păcală a pătruns şi în unele variante ale basmelor despre dracul cel prost, contaminarea find prilejuită de îndemînarea lui exemplară în a păcăli.

Sursa imaginii: dicție.ro

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Мировая культура : Средневековье


Мировая культура : Средневековье. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

Третья книга серии посвящена истории культуры Средневековья. В ней освещены такие аспекты цивилизаций прошлого, как история, экономика, социальное устройство, религия, наука, искусство, повседневная жизнь. Удобный макет и большое количество иллюстраций помогают быстрее усвоить учебный материал.
Серия предназначена школьникам, студентам и преподавателям! Все что нужно по истории и культурологии, к урокам и лекциям, семинарам и контрольным работам, зачетам и экзаменам.
Книга предоставляет сведения по истории мировой культуры от древности до наших дней.
История – возникновение и гибель цивилизаций, война и дворцовые перевороты, судьбы отдельных людей и целых народов.
Экономика – земледелие и охота, ремесла и торговля.
Социальное устройство – цари и рабы, жрецы и воины, чиновники и земледельцы.
Религия – мифы и легенды, обряды и культы, магия и колдовство.
Наука – астрономия и математика, химия и медецина.
Искусство – литература и живопись, архитектура и скульптура.
Повседневная жизнь – город и его обитатели, дом и семья, законы и обычаи.
Все это – в книгах серии, „Мировая культура”.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Психология : Учебник для экономических вузов


Психология : Учебник для экономических вузов / Под редакцией В.Н.Дружинина. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 672 с.

Учебник подготовлен группой ведущих российских ученых и преподавателей в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для бакалавров. В общей части учебника излагаются основы психологии как научной дисциплины, базовые сведения о ее структуре, истории, методах и достижениях. Специальная часть посвящена конкретным формам прикладного использования психологических знаний в сфере экономики и производства. Предназначен для студентов 1 – 2-х курсов экономических специальностей, для преподавателей кафедр психологии экономических вузов и всех читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами психологической науки.
Учебник состоит из семи частей:
1. Общая психология
2. Психология личности
3. Социальная психология
4. Психология трудовой деятельности
5. Клиническая психология
6. Экономическая психология
7. Организационная психология
Книга вышла в серии „Учебник нового века”.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR

Ваша судьба : Хиромантия


Ваша судьба : Хиромантия. – Харьков: Фолио, 1996. – 464 с.

Книга состоит из двух частей : Тайны руки, автор А. Дебарроль и Вы и ваша рука, автор Кейро.
Эта книга рассказывает о хиромантии – исскустве предсказания судьбы, определения характера человека, его склонностей, состояния здоровья по руке.
Человек всегда старался узнать, что ждет его впереди. Так было в древности, так обстоит дело и сегодня.
В XIХ веке появилась знаменитая книга А.Дебарроля Тайна руки в которой автор не только подробно растолковывал значения линий на ладонях, но и рассказывал о происхождении хиромантии, о ее связях с другими оккультными науками.
Дебарроль пытался доказать, что хиромантия не противоречит науке и даже находит подтверждение в современных научных открытиях.
Внес свою лепту в развитие хиромантии и знаменитый предсказатель Кейро, автор книги Вы и Ваша рука. Его называют величайшим и самым преуспевающим пророком нашего времени. Обе эти книги вы найдете в настоящем издании.

Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE

Teorii ale învăţării: modele de instruire


Cristea, S. Teorii ale învăţării: modele de instruire / S. Cristea. – Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 192 p.

Teoriile învăţării ocupă un spaţiu important în programele de perfecţionare ale cadrelor didactice. Cunoaşterea, înţelegerea şi analiza teoriilor învăţării ridică numeroase probleme de ordin epistemologic şi metodologic. Autorul tratează subiecte ce ţin de teoriile învăţării; modelul instruirii prin conexiune, modelul instruirii pe baza cognitivismului operant, modelul instruirii pe valorificarea inteligenţei emoţionale, modelul instrurii depline etc.