Bogdan Petriceicu Hasdeu – personalitatea enciclopedică în istoria limbii şi a literatirii române


B.P. Hasdeu la cei 177 ani de la nasterePromovarea şi reactualizarea valorilor de ordin cultural a fost întotdeauna o oportunitate de lărgire a orizontului de cunoaştere. Valorificând opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, avem frumoasa şansă de a menţine legăturile cu istoria, cu tradiţia lingvistică şi literară a neamului românesc – una incomensurabilă şi, prin urmare, nu îndeajuns de cunoscută. Cu ocazia celui de al 177-lea an de la naşterea „Geniului Universal”, la Biblioteca Centrală a BM „B. P. Hasdeu”, pe data de 26 februarie a. c. este organizată expoziţia ce conţine o parte din colecţia noastră Hasdeuiană. Cărţi mai noi şi mai vechi, mai cunoscute sau mai puţin cunoscute vă aşteaptă să le consultaţi.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Ioan – Vodă cel cumplit / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Cartea Românească, 1926. – 254 p. Această lucrare a fost scrisă în perioada anului 1864 şi îl prezintă pe domnitorul Ioan –Vodă cel Cumplit în momentele cele mei importante ale vieţii: aventurile, domnia (1572-1574), războaiele, moartea. Este prezentat, de asemenea, din punct de vedere analitic, rolul său în istoria universală şi rolul său în viaţa poporului român. Opera dovedeşte faptul că Bogdan Petriceicu Haşdeu este, în acelaşi timp, şi istoric, şi artist. Despre această lucrare autorul afirma în 1865: „Încît priveşte coloritul, ştiu atîta, că inima simţia în adîncul său ceea ce scria condeiul, iar cînd inima simte, condeiul devine scurt, laconic, iute ca bătăile pulsului…”

Expozitie de carte

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Teatru / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Cluj – Napoca: Dacia, 1982. – 255 p.  Volumul cuprinde dramaturgia hasdeiană, reprezentată de operele: Trei miri şi trei mirese, Răposatul postelnic, Domniţa Rosanda, Trei crai de la Răsărit şi Răzvan şi Vidra. Prin această ediţie, este prima dată când un volum reuneşte cinci piese de teatru datorate lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Toate operele dramatice fac apel la un sentiment de un profund patriotism, dar şi la cel de oroare în faţa nedreptăţilor burgheziei.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1956. – 265 p. Lucrarea reprezintă drama istorică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, care include, în principiu, toate aspectele militante ale operei sale literare, şi anume: aprinsul avânt patriotic, dragostea de libertate, indignarea împotriva stăpânirii oligarhice, atacul împotriva boierilor şi domnului, ca şi preţuirea calităţilor şi năzuinţelor poporului. Este lucrarea pe care, citind-o, reuşeşti să-l cunoşti, în linii generale, pe autor ca individualitate creatoare.

Expozitie de carte

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Opere alese / Bogdan Petriceicu Hsasdeu. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1967. – 354 p. Cartea cuprinde: scrieri istorice, publicistică, folcloristică, lingvistică, lexicografie. Ediţia, deşi veche şi publicată cu alfabet chirilic, este o sursă importantă, din care cititorii îl pot cunoaşte pe Bogdan Petriceicu Hasdeu din mai multe optici, nu doar ca istoric şi scriitor, dar şi ca lingvist şi lexicograf de seamă. În operele artistice sunt prezente aceleaşi valori tipice hasdeene: dragostea faţă de aproapele, patriotismul, devotamentul, fraternitatea care trebuie să sune cam în felul următor: „Fraţi până la moarte, fraţi după moarte: adevăratul simbol de unire”.

Hasdeu; Bogdan Petriceicu. Pagini alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1968. – 374 p. Carte conţine opere aparţinând diferitor genuri: poezie, teatru, proză literară, dar se remarcă şi prin importantele pagini de teorie literară. Acest fapt ne permite să-i dăm dreptate lui George Călinescu atunci când spune că Bogdan Petriceicu Hasdeu este un fel de „Geniu universal”, care impresionează prin vocaţia creatoare în diverse domenii, prin erudiţia vastă şi veşnica aspiraţie de  a cuprinde necuprinsul, de a nu se limita la activităţi neînsemnate, de a da un rost suprem muncii sale. Ca literat, Bogdan Petriceicu Hasdeu apare cu acelaşi spirit viu, polemic, îndreptat atât spre teoretizări literare, ancorate în actualitatea cea mai strictă, cât şi la crearea unor opere prin care se integrează în mişcarea culturală a epocii sale.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Sarcasm şi ideal / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Minerva, 1975. – 263 p. Lucrarea reprezintă o antologie, postfaţă şi bibliografie realizată de Mircea Zaicu. Antologia cuprinde: poezii originale, traduceri, nuvele. Este semnificativ faptul că volumul de faţă începe cu poezia Bradul, în care se conturează caracterul simbolic al acestui arbore, fiind o alegorie a neamului românesc, bântuit de imperii cotropitoare: Şi lemn, şi piatră la un loc / Verdeaţa-i nentreruptă, / Aspiră ger, îndură foc, / Cu trăsnetul se luptă. Este elogiată puterea de rezistenţă în faţa destinului neîndurător, dar şi capacitatea de a-l accepta ca pe un datum: D-ar fi să-i daţi în văi adânci / Odihnă dezmierdată, / Răpindu-i viscole şi stânci, / L-aţi omorî pe dată!

Expozitie de carte

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Oamenii mari ai României /Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Librăriei Carol Muller, 1894. – 256 p. Lucrarea este o altă ediţie, mai veche, conţinând un portret, trei planuri de bătălii, a chartă militară, un desemn de atac, două genealogii o gravură de costum şi două loc-simile. În ediţia de faţă, unele semne grafice sunt diferite de cele cunoscute la ora actuală, ceea ce conferă autenticitate textului, apărut încă în secolul XIX.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Cuvente den Bătrăni /Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1937. – 272 p. Cuvente den Bătrăni este una dintre cele mai de seamă lucrări ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Ediţia dată este una limitattă. Din cele peste 1500 de pagini mari ale operei, au fost alese textele cele mai caracteristice autorului. E de menţionat faptul că: „Ceea ce preţuim mai mult în modul cum a editat Hasdeu textele vechi este exactitatea reproducerii, ca şi ingeniosul său sistem de transcriere, care chiar dacă ajunge uneori la minuţiozităţi, cosiderate de unii învăţaţi ca inutile, oferă garanţia unei reproduceri fotografice” (J. Byck)

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Cuvente den Bătrăni /Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983. – Vol. II. 630 p. Volumul face parte dintr-o ediţie mai nouă a operei Cuvente den Bătrîni, dar la fel, respectă exactitatea reproducerii textelor culese şi sistemul de transcriere întocmit de către  Bogdan Petriceicu Hasdeu cu ocazia culegerii de folclor. Lucrarea cuprinde cele mai vechi documente româneşti păstrate la Arhivele Statului, limba română vorbită între anii 1550-1600, împreună cu alte duoă texte de întindere inegală, descoperite la Belgrad, şi un amplu document din colecţia lui D. A. Sturdza, dăruit ulterior Bibliotecii Academiei Române.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Cuvente den Bătrîni / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984. – Vol. II. 564 p. Volumul II al aceleeaşi lucrări a fost publicat cu un an mai târziu de la publicarea primului volum şi cuprinde Cărţile poporane ale românilor, însemnătatea lor pentru istoria limbii. Fiecare carte are mai multe variante şi autorul explică: „Literatura poporană cea nescrisă se naşte într-un mod spontaneu, ea este efectul impresiunii, niciodată a(l) premeditaţiunii. Un sentiment involuntar – şi iată o doină; o întâmplare, o catastrofă – şi iată o baladă; un fenomen, o credinţă, un joc de cuvinte – şi iată o legendă, un basm; o păţeală – şi iată un proverb; o asociaţiune de idei, o analogie neaşteptată – şi iată o ghicitoare.

Expozitie de carte

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Cuvente den Bătrîni / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984. – Vol. III. 136 p. Volumul III al lucrării Cuvente den Bătrâni a fost publicat în acelaşi an cu volumul II şi cuprinde Istoria limbii române, perspectiva lingvistică. Acest studiu tinde să fie o sinteză a numeroaselor texte publicate în Cuvente den Bătrîni, asociindu-se tuturor tipăriturilor mai vechi, mai ales din secolul al XVI-lea, precum şi cu mai multe manuscrise ale aceleeaşi epoci.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Articole şi studii literare / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1961. -240 p. Lucrarea cuprinde unele diin articolele şi studiile care ilustrează mai pregnant activitatea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu atât ca teoretician şi critic literar, cât şi ca folclorist. Au fost selectate toate textele care au un caracter mai general. La sfârşitul fiecărui articol este precizată data primei apariţii. Transcrierea textului s-a făcut după normele ortografiei în vigoare, păstrându-se doar faptele de limbă caracteristice autorului.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Cărţile poporane / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Tipografiile Române Unite, 1936. – 88 p. Lucrarea a fost publicată cu ordinul numărul 11 din 18 ianuarie 1936 ca lectură particulară pentru clasele IV, V, VI şi VII. Sunt texte selectate din publicaţia Cuvente den Bătrîni şi anume din volumul al II-lea, consacrat literaturii populare.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Etymologicum magnum romanae / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Minerva, 1970. – Vol. I. 419 p. În 1884, membrii Academiei Române i-au încredinţat lui Bogdan Petriceicu Hasdeu sarcina dificilă de a întocmi un dicţionar mare al limbii române, ce urma să fie subvenţionat, într-un gest de calculat efect propagandistic, de regele însuşi, din caseta sa personală. Cartea reprezintă volumul I al dicţionarului şi cele 419 pagini cuprind explicaţia a 67 de cuvinte, ultimul fiind „aprod”.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Etymologicum magnum romanae / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Minerva, 1970. – Vol. II 468 p. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde în cele 468 de pagini explicaţia a 38 de cuvinte, ultimul fiind „băltag”. Cel de-al III-lea volum urma să apară peste 6 ani, continuare a activităţii de cercetare intensivă a autorului.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Etymologicum magnum romanae / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Minerva, 1976. – 876 –p. Volumul al III-lea al dicţionarului de proporţii enorme conţine, în afară de cuvintele explicate, şi unele transformări fonetice care au loc în diferite cuvinte, cum ar fi: şovăirea între b şi v, trecerea lui bi în ghi. Cuvintele explicate sunt de origine: română, aromână, istrorămână, latină, afgană, albaneză, avară, bulgară, catalană, cehă, engleză, franceză, germană, greacă ş. a. Aproape pentru fiecare cuvânt sunt prezente şi versuri în care acesta se regăseşte.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Principiă de Filologiă Comparativă Ario-Europea / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti: Lipcani, 1875. -95 p. Lucrarea cuprinde cursul predat de Bogdan Petriceicu Hasdeu la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Caracterul inedit al lucrării constă în faptul că textul lecţiilor este reprodus întocmai şi în forma sa scrisă. Însăşi adresarea: „Domnilor”, digresiunile sunt un criteriu al autenticităţii textului: „Domnilor, urcându-se pentru prima dată pe catedră, oricine simte fără voie un fior de emoţiune chiar dacă ar fi armat de sus până jos, ca un cavaler în faţa turnirului. Vă puteţi dară închipui groaza ce mă cuprinde pe mine, intrat în luptă fără cuirasă, când prevăd în cale-mi o mulţime de pedece subective şi obective”.

Poghirc, Cicerone. B. P. Hasdeu. Lingvist şi filolog /Cicerone Poghirc. –Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968. – 245 p. Autorul realizează acest studiu critic al operei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, pornind de la afirmaţia lui Aurelius Augustinus despre Varro: „A citit atât de mult, încât te întrebi cum de a mai avut timp să şi scrie, şi a scris atât de mult, încât abia ai timp să-i citeşti opera”. Lucrarea prezintă activitatea lingvistică şi filologică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Hasdeu, Iulia. Scrieri alese / Iulia Hasdeu. – Bucureşti: Minerva, 1988. – 317 p. Lucrarea conţine poezii şi proză din creaţia Iuliei Hasdeu. Idei profunde prezente în paginile lucrării sunt despre dragoste, dar nu numai: „Orice om are înlăuntrul său harul de a iubi; el trebuie să iubească şi trăieşte pentru această raţiune. Dar ţinta iubirii sale diferă: unul iubeşte aurul, altul ştiinţa, altul arta, un altul plăcerile, un altul, şi pe acela îl plâng cel mai mult, se iubeşte pe sine. Dar câţi rămân care să-şi iubească semenii? Şi acestui mic număr de aleşi ce le rămâne de iubit? Oameni care nu-i vor iubi Şi nici măcar înţelege vreodată. Ei se vor zbate mult timp în gol, căutând o imimă în care să-şi verse preaplinul lăuntrului lor. Nu o vor afla; unora li se va frânge inima; se vor stinge tânjind; alţii se vor retrage în sinea lor, ca mine.

Decusară – Bocşan, Crina. Camille Armand pseudonimul Iuliei Hasdeu / Crina Decusară – Bocşan. – Bucureşti: Litera, 1974. – 62 p. Lucrarea este un studiu biografic realizat pentru Iulia Hasdeu, cuprinzând şi păreri ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu referire la personalitatea artistică a copilei: „Conform unor mărturisiri ulterioare, ceea ce l-a impresionat deosebit pe B. P. Hasdeu a fost faptul că la o vârstă ftagedă Iulia menţiona data (anul, luna, chiar şi ziua) când scrisese vreo poveste sau vreun vers, şi că păstra cu scrupulozitatate de avar tot ce ieşea de sub pana ei încât astfel poate fi urmărită evoluţia gândirii şi simţirii ei de la vîrsta de 8 ani şi până la 18 ani”.

Toţi cei care doresc să conoască mai multe din activitatea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, toţi cei care nu sunt indiferenţi la soarta unai cărţi şi tind să o păstreze ca pe o relicvă, tind să-i ofere şansa la o viaţă mai lungă sunt aşteptaţi să viziteze expoziţia din cadrul Bibliotecii Centrale a BM „B. P. Hasdeu”.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s