Publicat în EXPOZIȚII DE CARTE

Octavian Goga – un adevărat simbol naţional (135 de ani de la naştere)


Octavian Goga  a fost un poet de o valoare culturală şi spirituală inestimabilă. A fost de un temperament vulcanic şi pasionat. De o uimitoare disponibilitate, Goga nu s-a închis niciodată în perimetrul culturii naţionale, a cunoscut de mic literaturile maghiară, germană, apoi pe cea latină, franceză, engleză, spaniolă, rusă. El a fost cel care a scris  poezie pură din tot ce atingea cu verbul său binecuvântat. Din toate poeziile sale răzbate acel fior patriotic, acel sentiment al apartenenţei la durată, acel naţionalism luminat. Goga ca politician a fost echilibrat şi apreciat de toţi liderii politici ai vremii din ţară şi din afară, inclusiv de Regele Carol al II-lea. Sute, mii de pagini scrise, n-ar putea să strângă şi să exprime la un loc toată risipirea de geniu şi de patriotism fierbinte al aceluia care este Octavian Goga, un adevărat simbol naţional.

Expoziţie virtuală

Notă: Volumele sunt prezentate în ordine invers  cronoligică a anilor de ediţie

OPERA POETICĂ

5Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; pref. : Ion Dodu Bălan. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2010. – 420 p. – (Biblioteca pentru toţi).

Volumul se deschide cu o amplă Cronologie a vieţii şi activităţii poetului Octavian Goga, însoţită şi de câteva imagini reprezentative. În prefaţa cărţii Ion Dodu Bălan îl prezintă pe Octavian Goga sub genericul „Poetul care a cântat luptând şi a luptat cântând”, menţionând că: „Poezia lui Octavian  Goga, privită   în ansamblul ei, respiră un aer de grandoare şi de tristeţe, ca pînzele bătrânului Bruegel care evocă uciderea pruncilor”. În cuprinsul cărţii se regăsesc mai multe cicluri de versuri: Poezii (1905); Ne cheamă pământul (1909); Din umbra zidurilor (1913); Coarde vechi; Clipe; Cântece fără ţară (1916); Din larg (1939); Război; Noi; Astăzi; În sat. Un amplu compartiment de Referinţe critice finalizează volumul, semnate de cunoscuţi scriitori şi critici literari români: Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, Ion Rotaru, Eugrn Simion ş.a.

Furtuna

Deschide-ţi fereastra spre mare,
Frumoaso, cu sânul de ghiaţă,
Deschide şi uită-te-n zare,
Ascultă-i aprinsa cîntare
Şi fură-i un strop de povaţă. (fragment)

1Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga  ; ed. îngr., postf. şi ref. critice : Elisabeta Lăsconi ; tabel cronologic: Ilinca Tomoroveanu. – Bucureşti : Gramar, 2009. – 263 p. – (Pagini alese : Literatura română).

Editat într-o prestigioasă colecţie de pagini alese ale literaturii române, prezentat într-o atrăgătoare formulă editorială, acest volum de versuri a beneficiat şi de o amplă postfaţă semnată de Elisabeta Lăsconi, cunoscut profesor, eseist şi critic literar din România. Acest studiu literar, intitulat Un prortret în Ţara Poeziei, autoarea l-a structurat în câteva părţi – Profetul unui secol apus; Poetul despre sine însuşi; Artele poetice, indiciu al modernităţii; Universul ermetic al debutului; Consecvenţa unei „structuri sufleteşti”; Afinităţi şi receptări – pentru a reflecta vasta valoare a operei poetice a lui Octavian Goga. Foarte semnificative, în acest context, sunt cuvintele de încheiere a acestu studiu: „… supravieţuirea universului ermetic şi a limbii încărcate de arome, a unui poet ca Octavian Goga poate fi mărturie de rafinament, nobleţe şi distincţie spirituală”.

 

4Goga, Octavian. Poezii  / Octavian Goga. – Bucureşti : Semne, 2008. – 126 p.

Această carte este o reproducere în facsimil a lucrării „Poezii”, de Octavian Goga, apărută în anul 1905 în această formă la Editura Institutului „Luceafărul” din Budapesta. Volumul inserează 47 de poezii, printre care nominalizăm: Rugăciune, Plugarii, Noi, Oltul, Casa noastră, Bătrînii, Dorinţă, Ruga mamei, Noapte, Aşteptare ş. a

Rugăciune

Rătăcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale,
Eu cad neputincios, stăpâne,
În faţa strălucirii tale.
În drum mi se desfac prăpăstii,
Şi-n negură se-mbracă zarea,
Eu în genunchi spre tine caut:
Părinte, – orânduie-mi cărarea!
(Fragment)

2Goga, Octavian. Ne cheamă pământul : Poezii / Octavian Goga. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : Litera Int., 2001. – 304 p. – (Bibl. şcolarului: serie nouăă ; 225).

 „…Goga e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulţimii, poet naţional totodată şi pur ca şi Eminescu”. Acesta este un fragment din aprecierea dată de cunoscutul critic literar G.Călinescu, postată de editori pe ultima parte a copertei acestui volum, care începe cu un succint Tabel cronologic al vieţii şi activităţii poetului Octavian Goga. Volumul inserează cele mai cunoscute cicluri de versuri şi un consistent compartiment de Referinţe istorico-literare, asupra operei lui Octavian Goga semnate de Pompiliu Constantinescu, Constantin Ciopraga, Teodor Vârgolici, Ion Rotaru,  Dumitru Micu, Valeriu Râpeanu ş.a.

Doina

O doină plânge sus pe culme,

Din fluer unde limpezi cad,

Şi legănate lin s-afundă

În pacea cordilor de brad… (fragment).

VIAŢA ŞI OPERA LUI OCTAVIAN GOGA

3Goga, Octavian. Corespondenţa primită. Vol. II : 1919-1932 / ed. îngr., note şi comentarii, prefaţă, notă asupra ediţiei : Gheorghe I. Bodea. – Cluj Napoca :  Ed. Limes, 2004. – 289 p.

 Lucrarea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi a Cultelor. Fiind realizată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca. În prefaţa cărţii dr. Gheorghe I. Bodea prezintă argumentarea acestei ediţii: „Lucrarea dată cuprinde corespondenţa primită de Octavian Goga în perioada 1919-1932, maretial documentar de o mare valoare istorică, păstrat – atât cât a mai putut fi recuperat după evenimentele tragice ce au urmat morţii „castelanului de la Ciucea” …  documentele prezentate aici, abordând în primul rând şi numeric majoritar, sfera politicului, a socialului, alături de cele din domeniul vieţii literare, artistice, spirituale”. Volumul este suplimentat cu un Indice de nume al persoanelor menţionate în carte şi 10 file cu imagini foto inedite din viaţa poetului Octavian Goga.

6Surugiu-Negrei, Dorina. Octavian Goga şi fenomenul literar basarabean / Dorina Surugi-Negrei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Literatură şi Folclor. – Chişinău : Prut Internaţional, 2003. – 110 p.

Volumul dat ne prezintă o „Viziune critico-istorică asupra relaţiei Goga-Basarabia”, relatează academicianul Mihai Cimpoi, în prefaţa cărţii menţionându-se: „Cercetătoarea vorbeşte, pe bună dreptate despre cheia specific basarabeană a înţelegerii demersului poetic, publicistic şi politic-cultural al lui Goga (caracterul mesianic, glasul „înstrăinării” şi al „ţarinei robite”, observat de Constantin Stere, contemplativitatea religioasă-filozofică ce-i apropie pe Goga şi Mateevici, Goga-Buzdugan, Goga-Vieru).” Studiul este alcătuit din patru capitole: Basarabia interbelică în viziunea lui Octavian Goga; Octavian Goga. Preocupări culturale basarabene; Octavian Goga: evocări publicistice basarabene; Modelul liric Octavian Goga în poezia basarabeană.

8Bodea, Gheorghe I. Florile Tăcerii / Gheorghe I. Bodea. – Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998. – 93 p. : fot.

În adresarea către cititorii acestui volum, Gheorghe I.Bodea specifică: „Acest volum adăposteşte în paginile lui, o poveste. O poveste de dragoste mai puţin obişnuită. Ea este narată de chiar cei doi protagonişti în scrisori, însemnări de jurnal, note. Autorul nu a făcut altceva decît să reconstitute, bucăţică cu bicăţică, pietriciă cu pietricică mozaicul acestei legende de iubire, sub titlul „Florile tăcerii”. De ce acest titlu? În toamna anului 1919 Octavian Goga a dăruit Veturiei un caiet pe coperţile căruia a scris titlui: Florile tăcerii, în care cei doi şi-au scris ani de zile gândurile şi sentimentele intime, de dragoste, frământările de zi cu zi”.

9Guţan, Ilie. Octavian Goga – argumentul operei : partea I / Ilie Guţan. – Bucureşti : Editura Minerva, 1987. – 209 p.

În decshiderea volumului autorul a prezentat un citat din gândurile expuse de Octavian Goga „… numai cine a avut darul să smulgă o picătură din suflet, un grăunte de lumină, o fărîmitură de bucurie ori de durere, numai acela a lăsat de-aproapelui moştenire nepieritoare. Nu va muri numele, nu vor muri faptele acestor suflete. Nu va muri cîntăreţul care a putut încremeni o clipă din suferinţa mare a unui neam. Cîntarea lui va pluti peste vremi şi va veni nepoţilor ca un dar din străbuni…”.  În informaţia din cuprinsul studiului, reflectată în cinci capitole: Recuperare din interior; Constante şi axe programatice; Vocaţii la răspântie; Poetul; Dramaturg în două ipostaze – autorul demonstrează că aceste cuvinte se pot atribui însăşi personalităţii scriitorului Octavian Goga, a cărui operă artsitică este un adevărat dar lăsat urmaşilor.

7Bălan I. D. Octavian Goga / I. D. Bălan. – Bucureşti : Editura Tinerutului, 1966. – 173 p.

„Faţă de poezia lui Octavian Goga s-au manifestat, de-a lungul anilor, atitudini variate şi s-au exprimat opinii fundamentale contradictorii. Întâmpinată, de unii, cu o ciudată răceală şi înverşunare – provocată de interpretarea unilaterală a operei şi de absurde observaţii estetico-lingvistice – creaţia poetului s-a bucurat din partea altora de osanale nereţinute, de judecăţi critice necumpătate şi eronate, care elogiau, în primul rând, aspecte retrograde şi preamăreau ceea ce de fapt a însemnat plumb în aripa poeziei sale”.  Cu aceste afirmaţii îşi deschide I. D. Bălan studiul său asupra vieţii şi activităţii lui Octavian Goga, din care cititorii pot afla, conform titlurilor capitolelor incluse în cuprins, despre: Începuturile; Luceafărul şi gloria poetică a lui Goga; Funcţia estetică a elemmntului religios; Structura universului artistic al lui Octavian Goga ş.a. În volum  vom găsi şi analiza şi interpretarea literară a mai multor poezii semnate de Octavian Goga: Bătrâni, Profeţii, Amurg, Blestem, Noi, Bisericuţa din Albac, Ostenit  ş.a.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s