Publicat în Expoziție tematică, istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca modernă, istorie, limba română, Republica Moldova

Limba Noastră Cea Română: expoziție virtuală de carte


Promovarea valorilor naţionale şi culturale a fost întotdeauna o prioritate pentru Biblioteca Municipală. Astăzi, 31 august, este o zi specială pentru cei care vorbesc şi gândesc în limba română. Cu ocazia celui de al 28-lea an de la Declararea Limbii Române ca Limbă de Stat precum și trecerea la grafia latină, Biblioteca Centrală vă propune o expoziţie ce conţine o parte din colecţia noastră la acest subiect. Cărţi mai noi şi mai vechi, mai cunoscute sau mai puţin cunoscute vă aşteaptă să le consultaţi.

DAniehj9tllaek,lfdnulo16Bojoga, Eugenia. Limba română – între paranteze? : Despre statutul actual al limbii române în Republica Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău: Arc, 2013. – 248 p.

Volumul „Limba română – între paranteze?” reprezintă o contribuţie utilă şi edificatoare pentru depăşirea crizei identitare care macină societatea moldoveană, confruntată în prezent cu două câmpuri  de forţe antagonice: pe de o parte moştenirea sovietică, cea  care o trage în trecut, încurajându-i prejudecăţile şi inerţiile păguboase, şi pe de altă parte, exigenţile modernizării, adaptarea la standardele şi la nivelul lumii civilizate, occidentale. Eugenia Bojoga nu se limitează doar să modeleze construcţii teoretice, ea analizează realităţile lingvistice de ieri şi de azi din Republica Moldova, luând în calcul sondajele de opinie, limbajul mass-media (inclusiv cel promovat de noile tehnologii informaţionale), opiniile şi viziunile concetăţenilor noştri, vine cu texte polemice, elaborate în baza instrumentarului teoretic al disciplinei numite sociolingvistică.

DAniwwk,lfdnurlo16Butuc, Petru. Studii de gramatică şi istorie a limbii române literare / Petru Butuc. – Chişinău : S.n., 2012. –  232 p.

Conferenţiar universitar la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, doctor în filologie din 1995, specialist în disciplinele: Istoria limbii române litearare şi limba română contemporană, scrie şi publică articole de gramatică, sociolingvistică, cultivarea limbii, istoria limbii române ş.a.

Scopul acestei culegeri de articole rezidă în demonstrarea faptului că principiul logico-semantic în gramatică, în deosebi în sintaxă, este mai eficient, mai rezultativ, deoarece concepe cercetarea faptelor de limbă de la conţinut spre formă. În lucrare sunt luate în dezbatere unele probleme de istorie a limbii române literare, pe care, din cauza şubredului context social-politic din Republica Moldova, le tratăm în raport cu cele de sociolingvistică.

DAnie9llakllo16Cartaleanu, Tatiana. Româna pentru toţi / Tatiana Cartaleanu. –  Chişinău : Litera Internaţional, 2003. – 289 p.

Acest curs şcolar comentat urmăreşte scopul de a explica elevilor, şi nu numai lor, într-o formă cât mai accesibilă, unele noţiuni ce ţin de vocabular, gramatică, ortografie şi punctuaţie, şi totodată, de a contribui la formarea deprinderii de scriere şi exprimare corectă. Exerciţiul de analiză pe care îl propunem este, de fapt, o examinare a comunicării proprii, însoţită de comentarii ale structurii lexicale şi gramaticale a limbii române. În comunicarea noastră nu există aparte subiecte ştiinţifice incluse drept conţinuturi de studiat în diferite clase de gimnaziu sau liceu. De aceea autorul a adunat secvenţele în demersul didactic într-o lucrare – sinteză adresată elevilor.

Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române / Ion Ciocanu. – Chişinău : Garuda-Art, 1999. – 296 p.DAniehj9tllaek,lfdulo16

În afară de faptul că în activitatea sa de critic şi istoric literar a acordat o atenţie deosebită limbii şi stilului poeziilor şi prozelor supuse comentariilor, Ion Ciocanu a abordat probleme de sociolingvistică, activează fructuos în domeniul cultivării limbii, susţinând rubrici personale şi permanente în ziarele şi revistele chişinăuiene, la posturile de radio şi TV.

DAniellakllo16Ciocanu, Ion. Noi şi cuvintele noastre : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2011. – 304 p.

Să vorbim fără nici o reticenţă limba noastră, care se numeşte corect română, s-o ferim de elemente impure, ca des pomenitele rusisme, ucrainisme, ţigănisme, calchieri mecanice din alte idiomuri, să apelăm în limita posibilităţilor fiecăruia dintre noi la dicţionare bilingve, explicative, etimologice şi de altă natură, ca să realizăm odată şi odată istoricul deziderat lansat de Alexei Mateevici: „Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numaidecât la limba literară românească”!

(Ion Ciocanu)

A promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere strict lingvistic, o greşeală naivă ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere istoric şi practic e o absurditate şi o utopie; din punct de vedere politic e o anulare a identităţii etnice şi culturale a unui popor şi, deci, un act de genocid etnico-cultural.

(Eugeniu Coşeriu)

DAniehj9tllae5k,lfdnurlo16Ciocanu, Ion. Efortul salvator : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii  / Ion Ciocanu. –   Chişinău : Phoenix, 2006. – 380 p.

Nu e prima oară când criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu lasă la o parte analizele şi sintezele în domeniul beletristicii. O problemă a  problemelor în cadrul culturii din Republica Moldova – o spune şi autorul posfeţei la cartea de faţă – este revigorarea limbii române la est de Prut, şi neobositul om de cultură vine să contribuie – teoretic şi practic – la asanarea climatului lingvistic din cel de-al doilea stat românesc.

DAniwwk22,lfdnqurlo16Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literatirii române din Basarabia /  Mihai Cimpoi. –   Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009. – 352 p. 

Tudor Nedelcea spune că „prin lucrarea sa O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia (apărută în ediţii revizuite şi completate, atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, în 1996, 1997, 2002, 2003, ultima, reactualizată în 2009, la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, condusă de Eugen Simion), Mihai Cimpoi şi-a dat întreaga măsură a potenţialului său critic şi enciclopedic. Conform proverbului românesc: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”, savantul de la Chişinău, ca şi omologul şi prietenul său de la Bucureşti, Eugen Simion (care a editat Manuscrisele eminesciene), a fost pedepsit prin uzurparea, în contumacie, a funcţiei sale de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Vorba lui Eminescu: „Suntem români şi punctum!””.

DAniwwk22,lftdnqurlo16Codreanca, Lidia. Două mentalităţi şi o singură limbă : Pagini necunoscute din istoria limbii române din Basarabia / Lidia Codreanca. – Chişinău : S.n., 2012. – 60 p.

Autoarea a decis să pună la dispoziţia cititorului mai puţin avizat nişte dovezi lingvistice, din epoca secolului al XIX-lea, întru susţinerea denumirii corecte a limbii noastre materne. E de reţinut că anume acolo, în perioada ţarismului în Basarabia, se găsesc rădăcinile conflictului lingvistic cu care ne confruntăm decenii în şir. Anume cititorii, în timpul discuţiilor avute la tema din cadrul întîlnirilor periodice cu ei, i-au sugerat autoarei ideea acestei cărţi, prin îndemnul de a include pe internet documentele respetive. Cartea se adresează, mai întâi de toate, profesorilor de limbă română în calitate de material didactic suplimentar la orele de română. De asemenea, autoarea speră să fie utilă şi lucrătorilor din sistemul de biblioteci, care fac munca de iluminare a cititorului, precum şi tuturor celor interesaţi de soarta limbii noastre şi de numele ei corect.

DAnielakllo16Crăciun, Boris. Povestea limbii române : mică enciclopedie şcolară / Boris Crăciun. – Iaşi : Porţile Orientului, 2004. – 184 p. 

Primul almanah şcolar al limbii române, o antologie inedită, care adună – pentru elevi mici şi mari, pentru învăţători, profesori de română, părinţi – o diversitate de cunoştinţe plăcute şi utile despre limba ce-o vorbim. Cartea, care este, de fapt, o poveste şi o mică enciclopedie ilustrată, poate fi folosită – începând cu clasele II  – IV, continuând cu gimnaziul şi liceul – la orele de limbă română, în spectacolele şcolare sau ca lecturi suplimentare pentru acasă. Aici sunt selectate, pe înţelesul tânărului cititor, informaţii şi curiozităţi despre limbile lumii; limba latină şi urmaşele ei neolatine; naşterea poporului şi limbii noastre; poezii, cântece, porverbe, citate adecvate; cele patru dialecte etc. Acestă poveste adevărată e accesibilă tuturor vorbitorilor de limbă românească, atât din România şi Republica Moldova, cât şi din zonele apropiate sau îndepărtate, unde se aude graiul armonios în care îşi exprimau gândurile Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Enescu sau Mircea Eliade.

DAniehj9tllaek,lfdnurlo16Limba română- adevărata mea patrie (antologie filosofică). – Ch. : Litera Internaţional, 2005. – 992 p.

Prezenta antologie filologică „Limba română – adevărata mea patrie”, reprezintă o selecţie de materiale teoretice şi aplicative, semnate de cronicari, savanţi lingvişti, oameni politici, opinii şi cugetări ale unor scriitori români în care se fac reflecţii valoroase asupra unui spectru larg de probleme, printre care geneza limbii şi a poporului român; elaborarea şi stabilirea normelor limbii române literare: contribuţia în acest sens a cărturarilor; romanitatea limbii române; unitatea şi identitatea lingvistică şi etnică a românilor de pretutindeni; inconsistenţa şi falsitate „teoriei” despre două limbi romanice de est: română şi moldovenească; situaţia glotică din Republica Moldova după 15 ani de funcţionare a Legislaţiei lingvistice.

DAnie9llaek,lulo16Limba română prin cultură şi civilizaţie : (Material didactic pentru alolingvi). – Chişinău : S. n., 1997. – 248 p.

Acestă carte este concepută ca material didactic – suport la orele de limbă română pentru alolingvi, menit să asigure un progress real în practicarea activă a limbii. În vederea însuşirii lexicului de bază al limbii române modern autorii au selectat texte reprezentative pentru cultura şi civilizaţia românească capabile să susţină interesul şi curiozitatea cititorului. Destinată celor care au însuşit deja elementele lingvistice esenţiale pentru diferite situaţii ale comunicării imediate, lucrarea cuprinde exerciţii lexicale racordate la tema textului de bază. Fiind în marea lor majoritate nişte microtexte cu subiect comun, exerciţiile implică valorificarea relaţiilor de sinonimie, polisemie şi antonimie ce se stabilesc între cuvinte. Cartea se propune tuturor elevilor şi studenţilor alolingvi ce urmăresc să-şi formeze deprinderea de scriere şi exprimare corectă în limba română.

DAniehj9tllaek,lulo16Mateevici, Alexei. Limba noastră / Alexie Mateevici. – Chişinău : Litera, 2014. – 16 p.

Cartea a apărut cu prilejul anversării Grupului Editorial Litera – prima editură privată de după căderea comunismului în România şi Republica Moldova – şi este distribuită gratuit în reţeaua sa de librării. Editura va rămâne fidelă şi de acum înainte programului său declarat chiar de la început de a oferi cumpărătorilor cărţi bune la preţuri mici. Pe parcursul celor 25 de ani de activitate la Grupul Editorial Litera au văzut lumina tiparului peste 4000 de titluri de carte cu un tiraj general de circa 46 de milioane de exemplare, după numărul de titluti şi vânzări.

DAniwwk22,lftdinquirlo16Mândâcanu, Valentin. Spărturi în gheaţa tăcerii : Veşmântul fiinţei noastre; Laudă ţie, interbelic românesc  / Valentin Mândâcanu. – Chişinău : S. n., 2008. – 112 p.

 Cunoscutul lingvist și om de cultură, Valentin Mândâcanu este autorul eseului „Veşmântul fiinţei noastre”, publicat în nr. 4, din aprilie 1988, al revistei „Nistru”, care a declanșat Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia. Autorul acestui eseu este un simbol și un pilon al acestei Mișcări, de la început și până în prezent.

2f170b88370a512d1fd65a28895bd96bMelnic, Vasile. Mîndria şi speranţa noastră  / Vasile Melnic. – Chişinău : Tipogr. Centrală, 1999. – 267 p.

Vasile Melnic, profesor universitar, doctor în filologie, este un cunoscut specialist în dialectologie şi geografia lingvistică. Prof. Vasile Melnic s-a manifestat şi ca un mare patriot al neamului, un apărător ardent al limbii române, confirmând această calitate mai întâi prin fapte concrete, apoi şi prin multe articole, publicate în diferite reviste, în ziare, înmănuncheate ulterior în cartea „Mândria şi speranţa noastră”. Mai este de menţionat că rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate de-a lungul anilor au fost expuse în peste 200 de lucrări publicate, de asemenea, în referate, comunicări, rezumate ale comunicărilor la diferite conferinţe şi simpozioane internaţionale, unionale, republicane etc.

DAnie9llak,llo16Nagy, Rodica. Sintaxa limbii române actuale : Unităţi, raporturi şi funcţii / Rodica Nagy. – Iaşi : Institutul European, 2005. –  404 p.

Lucrarea „Sintaxa limbii romîne actuale. Unităţi, raporturi şi funcţii” reuneşte într-un singur volum rezultatele unei reexaminări a problemelor de bază ale sintaxei actuale, în încercarea de a structura o viziune teoretică coerentă şi simultan conform cu obiectul de studiu asupra caracteristicilor importante ale nivelului sintactic al limbii române. Beneficiind de achiziţiile teoretice incontestabile ale specialiştilor români şi străini din ultimul timp, am conturat aici o perspectivă inedită a cercetării structurii sintactice, prin care, ţinând cont de amploarea problematicii, propunem o reevaluare a opiniilor emise anterior şi o reinterpretare a datelor limbii investagate, într-un cadru metodologic de tip clasic, ale cărui avantaje sunt pe deplin demostrate.

DAnie9llak,lulo16Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă. – Chişinău : Prometeu, 2008. –  496 p.

Licențiat al secției de ziaristică din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Vlad Pohilă se impune ca autor de articole pe teme culturale (literatură, artă, învățământ, starea limbii române în R. Moldova, sociolingvistică, etnologie ș.a.), prin articole și emisiuni radiofonice de cultivarea limbii. Cultivă cu succes interviul, cronica literară, eseul, semnând numeroase materiale (inclusiv prefețe și postfețe) consacrate unor personalități marcante ale spiritualității naționale (M. Eminescu, N. Iorga, M. Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Marin Preda, N. Stănescu, A. Busuioc, Ion Druță, Igor Crețu, M. Cimpoi; lingviștii Sextil Pușcariu, E. Coseriu, Mioara Avram, S. Berejan; oamenii de artă C. Brâncuși, Maria Tănase, Maria Cebotari, G. Enescu, Eugen Doga ș.a.) și ale celei universale (Dostoievski, K.-M. Ciurlionis, Lilli Promet, K. Paustovski, A. Camus, Ivo Andric, G. G. Marquez, alți zeci de scriitori-laureați ai Premiului Nobel).

vRusu, Valeriu. Limba română: limbă, literatură, civilizaţie / Valeriu Rusu. – Chişinău : Rev. „Limba română”, 1997. – 211 p.

Nume de referinţă în Franţa, Valeriu Rusu este de aproximativ două decenii unul dintre cei mai prodigioşi promotori ai limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul francofon. Sensibil la evenimentele ştiinţifice, literare, dar şi politice din Republica Moldova, Valeriu Rusu participă la diverse acţiuni ce au loc în Republica Moldova şi România, încurajază realizarea unor proiecte în măsură să amelioreze climatul social, cultural şi lingvistic de la noi. Studiile, articolele, prelegerile sale, originale şi accesibile pledoarii în favoarea cauzei românismului, suscită interesul străinilor pentru adevăratele valori ale literaturii şi culturii noastre, dezvăluie frumuseţile nebănuite ale limbii române. Din iniţiativa profesorului, în Franţa, în România şi în Republica Moldova au apărut în traducere franceză câteva antologii de poezie românească contemporană, incluzând şi un important număr de autori din Republica Moldova, literatura română obţinând o şansă în plus de a se lansa în circuit internaţional.

DAniehj9tllaek,ldulo16Spînu, Stela. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova / Stela Spînu. –    Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2011. – 180 p.

Obiectul de cercetare al prezentei lucrări îl constituie fenomenele dialectale, proprii graiurilor moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova, care alături de celelalte graiuri ale limbii române prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită pentru dialectologia istorică şi cea descriptivă prin faptul că păstrează faze mai vechi de evoluţie a limbii, înregistrând mai multe fenomene arhaice la nivel fonetic, morfologic şi lexical. Studiul a fost eleborat în baza materialului faptic excerptat din Atlasul lingvistic moldovenesc. Noutatea cercetării propuse rezidă în tratarea unui preţios şi variat material, pus pentru prima dată la dispoziţia cercetărorului de atlasele lingvistice, şi de necesitatea elaborării unor studii care ar descrie consecvent, pe nivelele limbii, graiurile din nord-estul Republicii Moldova.

DAniwwk22,lfdnurlo16Teodorescu, G. Dem. Istoria limbii şi literaturii rimâne : De la începuturi pînă la 1882 / G. Dem. Teodorescu. –  Bucureşti : Saeculum I. O., 2002 — S. l. : Fed Print SA. – 464 p.

Gândită ca o panoramă a spiritualităţii naţionale, manifestată în limbă, literatură, filosofie, creaţii folclorice, port şi obieceiuri populare, pictură murală, xilogravură, arhitectură etc, „Istoria limbii şi literaturii române”, de G. Dem. Teodorescu, oferă o perspectivă interesantă asupra culturii şi civilizaţiei române de la origini spre sfârşitul secolului al XIX-lea, tocmai datorită îmbrăţişării globale a fenomenului. Rămasă, din păcate, nefinalizată, în manuscris, datorită morţii premature a autorului, lucrarea vede, în sfârşit, lumina tiparului după mai bine de un veac de la elaborarea ei, acoperind, cel puţin parţial, unele goluri din istoriografia diverselor discipline.

DAnie9tllaek,lulo16Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română /  Elena Ungureanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 158 p.

Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română, în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţământ pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s