Arhive lunare: iulie 2019

Hermeneutica: știința și arta a interpretării textelor vechi, în special biblice


Conform wikipedia.org, hermeneutica reprezintă în filosofie metodologia interpretării și înțelegerii unor texte. Denumirea derivă de la numele zeului grec Hermes, mesagerul zeilor și interpretul ordinelor lui Zeus. Obiectul hermeneuticii, apărută în secolele al XV-lea și al XVI-lea în perioada dezvoltării Umanismului, au fost la început scrierile autorilor clasici ai antichității greco-romane, apoi – în special – interpretarea conținutului Bibliei. Teologii creștini s-au străduit să stabilească o metodă, prin care să se pătrundă sensul adevărat al Scripturii și – în același timp – să ușureze înțelegerea textelor clasice. În decursul timpului, hermeneutica devine mai amplă, având tendința de a da un sens compehensibil tuturor scrierilor greu de înțeles, devine asfel o teorie generală a regulilor de interpretare. Punând accentul pe conținut și semnificație, indiferent de formă sau amănunte de redactare, hermeneutica se deosebește astfel de exegeză. În zilele noastre se vorbește și despre o hermeneutică a jurisprudenței și despre una artistică, fiind înțeleasă ca metodologie a interpretării normelor juridice și operelor de artă. Este interesant că hermeneutica a influențat și studiile din ultimii ani asupra inteligenței artificiale, unii cercetători în acest domeniu considerând inadecvată metoda cognitivistă sau aceea a elaborării informațiilor pentru înțelegerea gândirii omenești.

Expoziție virtuală de carte

Maxa OstensiuneaMaxa, Florin. Ostensiunea: comprehensiune şi accept. Vol. 1 : Hermeneutica lui Schleirmacher / Florin Maxa. – Cluj-Napoca : Limes, 2007. – 183 p.

Volumul 1 include trei capitole:

 1. Expunere de motive;
 2. Comentarii la prezentarea introductivă a hermeneuticii lui Schleiermnacher, ediția românească;
 3. Hermeneutica lui Schleiermnacher.

Capitolul trei are trei subcapitole: Introducerea autorului; Interpretarea semiotică și Interpretarea introiectivă.

La final sunt include concluzii și bibliografie.

Ştefănescu, Dorin. Hermeneutica sensului : eseuri / Dorin Ştefănescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1994. – 191 p.

Cartea are 7 capitole, abordând următoarele aspecte:

 1. Analiză și extaz?
 2. Hermeneutica sensului;
 3. Prolegomene la o ontologie a arhaicului;
 4. Exerciții de logică;
 5. Solilocvii;
 6. Despre înțelegere;
 7. Tribunalul ideii;

 

Zamfirescu, Vasile Dem. Între logica inimii şi logica minţii : Încercări hermeneutice / Vasile Dem. Zamfirescu; cuvânt înainte: Constantin Noica. – Bacău : Cartea Românească, 1985. – 263 p.

Zamfirescu Intre logica„Pe mai multe planuri lucrarea de față este nu numai interesantă în ea însăși, dar și plină de bune sugestii, în ceasul de față al culturii noastre. Vom alege trei planuri: al tematicii, al elaborării și cel al valorificării, întemeiate și fără stridențe patriotarde, a realizărilor culturale românești.

Cu temele pe care le pune în dezbatere, Vasile Dem. Zamfirescu se așează în inima filosofiei culturii, una din disciplinele cele mai actuale și mai atrăgătoare din sânul filosofiei. În particular este vorba de două teme care au fost subiacente oricărei filosofii adevărate, dar pe care numai filosofia culturii a știut să le pună limpede în lumină: deosebirea dintre suflet și spirit, întîi, apoi tensiunea dintre natură și cultură în om și în obiectivările lui” se afirmă în Cuvînt înainte.

Cartea are două capitole: Spirit – suflet și Natură și cultură.

Foucault, Michel. Hermeneutica subiectului : Cursuri de College de France: (1981–Foucault_Hermeneutica1982) / Michel Foucault; ed. îngr.: Frederic Gros ; îndr.: Francois Ewald ; Alessandro Fontana ; trad. din limba fr.: Bogdan Ghiu. – Iaşi : Polirom, 2004. – 542 p.

„Prelegererile lui Michel reprezintă o investigație asupra noțiunii de preocupare de sine, care organizează practicile filosofice în mai mare măsură decât celebrul „cunoaște–te pe tine însuți. Cu intenția de a studia acest subiect nu numai în formulările lui teoretice, ci mai cu seamă în relație cu o seamă de practici extrem de importante din Antichitatea clasică și din cea târzie, filosoful francez analizează tema recurentă a preocupării de sine în gândirea greacă și romană, căutând să evidențieze precaritatea modului modern de subiectivare”.

Lucrarea include cursurile lui Michel Foucault

 

Filosofii terapeutice ale modernităţii târzii : Hermeneutică, teorie critică, pragmatism / trad.: Radu Neculau. – Bucureşti : Polirom, 2001. – 270 p. 

Neculau Filosofii terapeutice.jpg„Scopul acestui eseu este să familiarizeze cititorul român de formație umanistă cu autori și cele ale filosofiei contemporane care, fie din necunoaștere, fie din partizanat intelectual, au rămas în afara dezbaterilor culturale publice. Analizele tehnice mai detaliate pe care le conține pot îndruma pe studenții umanitoarelor pe cale unor investigații cu un grad de dificultate mai ridicat. Specialiștii în filosofie de de obediență fie analitică, fie continentală ar putea găsi în analogiile tematice sugerate în această sinteză dacă nu motivația, atunci măcar pretextul pentru a lua în considerație și preocupările „taberei” adverse” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea are cinci capitole:

 1. Intoducere: „Anxietatea carteziană” și critica filosofiei ca reprezentare;
 2. Reprezentare și subiectivitate;
 3. Reprezentare și cunoaștere;
 4. Reprezentare și ontologie;

La final e un indice de nume și tematic.

Grondin HermeneuticaGrondin, Jean. Hermeneutica / Jean Grondin ; trad. din lb. fr. : Adrian Ciubotaru. – Chișinău : Știința, 2008. – 91 p.

„Anume aici se află unul din sensurile posibile ale termenului hermeneutică, acela de a desemna un spațiu intelectual și cultural în care nu există adevăr, întrucât totul este o chestiune de interpretare. Această universalitate a dominantei interpretative și-a găsit prima expresie în frapantul gând nietzschean: „Nu există fapte, doar interpretări”. Tocmai despre această hermeneutică relativistă Gianni Vattimo a putut să spună că era o koine, o limbă comună, a timpului nostru” se afirmă în introducerea cărții.

 

Dobre, Cătălina Elena. O hermeneutică a categoriei de repetiție cu specifică referință la Søren Kierkegaard / Cătălina Elena Dobre. – Galați : Axis Libri, 2013. – 296 p.

Dobre O hermeneutica„Orice dialog interior începe cu luciditatea, acest echivalent negativ al extazului, cum bine o numea Cioran, cea care face să te întorci împotriva ta, pentru a da ochii cu tine. În luciditate omul este pus în fața conștiinței care își joacă bine rolul Judecătorului Suprem. […] Preocupat de condiția existențială a omului, Kierkegaard îi acordă acestuia o șansă. Ce ar fi viața fără repetiție, se va întreba el. Iar noi ne întrebăm ce ar fi viața fără speranța că la un moment dat există posibilitatea unei reluări, a unei reînceperi, a unei reîntoarceri” se afirmă  în introducerea cărții.

Cartea are trei părți:

 1. Tema repetiției de la antici la contemporani;
 2. Hermeneutica repetiției la Søren Aabye Kierkegaard;
 3. Pe urmele lui Kierkegaard (o repetiție în virtutea absurdului).

La final este inclusă o bibliografie și o anexă (După exemplul lui Kierkegaard).

 

Hugo DidascaliconHugo de Saint, Victor. Didascalicon / Victor Hugo de Saint ; text latin stabilit şi introd. de Dominique Poirel ; trad. în limba rom. de Laura Maftei ; îngr. critică şi notă introd. de Alexander Baumgarten. – Ed. bilingvă. – Iaşi : Polirom, 2013. – 349 p.

„Prezentul volum conține, în română și latină, tratatul Didascalion al lui Hugo de Saint-Victor, redactat în atmosfera spirituală și didactică a abației de la Saint-Victor înaintea verii anului 1121. Tratatul este un document de o imensă importanță pentru dezvoltarea istoriei filosofiei și teologiei medievale de tradiție latină” afirmă Alexandrer Baumgarten în Notă introductivă.

Lucrarea are o Notă introductivă, Introducere; prefață, Didascalion despre studiul lecturii și include o prefață și șase cărți, note, anexă și bibliografie.

 

Nistru–Ţigănuş, Virgil. Cronos poiesis : Hermeneutică şi valoare poetică în literatura română a secolului al XIX–lea / Virgil Nistru–Ţigănuş. – Galaţi : Alma–Galaţi, 1995. – 255 p.

Tiganus Cronos„Lucrarea lui Virgil Nistru Țigănuș este o realitate deosebit de meritorie, prin conținutul și forma ei, prin organizarea bogatului material și prin noutatea interpretării. Avem în față o carte de teoria textului, în sensul în care hermeneutica este o știință a exegezei și interpretării fenomenelor de cultură. Autorul a urmărit evoluția poeziei române în veacul trecut cu menționarea climatului literar estetic românesc și european” afirmă Gavril Scridon, profesor universitar, doctor.

Cartea are cinci capitole:

 1. Argument;
 2. Simplitatea discursului poetic;
 3. Idealul poeziei – ca silogism;
 4. Relevanțe sapiențiale;
 5. Spiritul esteci național în ilimitat.

La final sunt incluse concluzii, un rezumat în limba franceză, note și bibliografii.

Filosofia în secolul XX. Vol. 1 : Fenomenologia, Hermeneutica, Filosofia existenţei, Teoria critică / coord.: Anton Hügli, Poul Lübcke ; trad.: Gheorghe Pascu, Andrei Apostol, Cristian Lupu. – București : ALL Educational, 2008. – 532 p.

Filosofia in seec XX„Lucrare de largă adresabilitate, Filosofia în secolul XX este o introducere sistematică în studiul filosofiei actuale, îndeplinind funcția dublă de compendiu și lexicon. Cartea vine în sprijinul studenților, specialiștilor, dar și al celor ce doresc să se familiarizeze cu acest domeniu. Primul volum al lucrării tratează preponderent curentele filosofice, cu principalii lor exponenți, care s-au impus cu autoritate în Germania și Franța. În centrul atenției se află efortul filosofiei contemporane de a se detașa critic de metafizica tradițională și de imaginea clasică a concepției despre om, așezând discursul filosofic pe baze noi”.

În volumul I veți citi despre viața și activitatea diferitor filosofi: Max Scheler, Nicolai Hartmann, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Hans Jonas etc.

Gontier_Marile opere moderneGontier, Therry. Marile opere ale filosofiei moderne / Therry Gontier ; trad.: Mihaela Gafiţescu. – Iaşi : Institutul European, 1998. – 104 p.

„Un scurt plan-rezumat al operei va permite cititorului să-și formeze o idee rapidă despre articulațiile esențiale ale lucrării: reperele utilizate sânt diviziunile textului, dacă acesta le are sau, în lipsa acestora, paginația ediției „de referință” (care poate fi, după caz, ediția actuală recomandată, sau o ediție veche a cărei paginație este notată în marginile edițiilor actuale bune)” afirmă autorul în prezentarea cărți

În această carte veți găsi informații despre filosofi difreiți precum Machiavelli, Descartes, Spinoza, Rousseau, Kant etc.

 

Heidegger_OntologieHeidegger, Martin. Ontologie. Hermeneutica facticităţii / Martin Heidegger ; trad. din limbab. germ.: Christian Ferencz–Flatz. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 203 p.

„În acest volum, cititorul român are pentru întâia oară la dispoziție unul dintre textele acestor prelegi și astfel ocazia de a-l cunoaște pe acest Heidegger. Prima tendință a multora dintre interpreți a fost aceea de a citi aceste cursuri în optica lui Ființă și timp, așadar ca etapă pregătitoare a lucrării din 1927” afirmă traducătorul în Notă asupra ediției.

 

Volumul are două părți:

 1. Căi de explicitare a Dasein-ului în timpul său propriu;
 2. Calea fenomonologică a hermeneuticii facticității.

La final este o anexă cu adnotări și completări.

Jaus ExperientaJauss, Hans Robert. Experienţă Estetică şi Hermeneutică Literară / Hans Robert Jauss, Andrei Cobrea. – Bucureşti : Univers, 1983. – 502 p.  

„Ce este și cum se manifestă, așadar, experiența estetică la nivelul cocnret al contactului dintre operă și receptorul ei? Răspunsul lui Hans Robert Jauyss este, din acest punct de vedere, cât se poate de clar: „comportamentul desfătării, pe care îl declanșează și îl face posibil arta, reprezintă experiența estetică prin excelență, ce stă la baza atât a artei pre-autonome, cât și a celei autonome” afirmă Andrei Corbea în Prefața cărții.

În carte, autorul face referință la schiță pentru o teorie și o istorie a experienței estetice; modele de interacțiune în identificarea cu eroul literar,; despre cauzele satisfacției produse de eroul comic etc.

Stoichiță, Victor Ieronim. Efectul Don Quijote : Repere pentru o hermeneutică a imaginarului european / Victor Ieronim Stoichiță. – trad.: Ruxandra  Demetrescu, Gina Vieru, Corina Mircan. – Bucureşti : Humanitas, 1995. – 368 p. : il.

Stoichita_Efectul„Există, în prima parte a romanului, cel puțin un loc în care iluzia este mai mult decât o simplă halucinație, tematizând treptat fuziunea dintre „apariție și „imagine”.  Pasajul începe cu o istorioară de dragoste, „povestită în șoaptă” de frumoasa Clara: un tânăr din Aragon se îndrăgostise de ea. Cum s–a putut ajunge aici? Unui bărbat tânăr îi era aproape imposibil, pe atunci, să vadă o fată în public fără văl” se menționează în Cuvânt înainte.

Cartea are cinci părți:

 1. Imagini ale orașului;
 2. Imagini ale transgresiunii;
 3. Imagini în oglindă;
 4. Imagini în disoluție;
 5. Imagini textualizate.

Cartea mai include Notă asurpa ediției, lista ilustrațiilor și indice de nume.

Olărescu, Dumitru. Hermeneutica filmului despre artă / Dumitru Olărescu ; red.: Ala Rusnac. – Chișinău : Epigraf, 2017. – 352 p. : foto.

Olarescu HErmeneutica„Volumul Hermeneutica filmului despre artă urmărește, precum ne sugerează autorul, un scop dublu, ce constă în valorificarea operelor de artă de diverse genuri, efectuîndu-se concomitent și referințele la cele mai reușite filme realizate în cadrul european. Cartea va contribui și la însușirea mai profundă a culturii cinematografice, fapt important în epoca imaginii” afirmă academicianul Mihai Cimpoi în Fenomenul filmului despre artă: abordări estetice și hermeneutice.

Cartea are nouă capitole și face referință la filmul despre artă și intertextualitatea din perspectiva principiilor montajului cinematografic; exprimarea naționalului și universului prin filmul docuemtnar despreartă, abordări socioideologice prin filmul docuemtnar despre artă etc.

În capitolul 9 se face referință la interpreta Maria Cebotari în contextul filmului muzical și înălțarea pe ecran a celebrei artiste.

 

Plamadeala Emil LoteanuPlămădeală, Ana-Maria. Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic / Ana–Maria Plămădeală ; red.: Ala Rusnac. – Chișinău : Epigraf, 2017. – 223 p.

„Fiind un promotor înflăcărat al idealurilor și concepțiilor neoromantismului în inspirata sa creație cinematografică și literară, lui Loteanu i-a fost hăzărită o ursită artistică și umană exponențială pentru un suflet atins de aripiple sublimului vis al omenirii. Pornind de la acest raționament, personbalitatea lui Emil Loteanu, dar și paradoxurile epatante ale caracteruli său, ni se dezvluie doar în cazul conștientizării faptului că palpitantu-i demers neoromantic era marcat de pragmatica răzvrătire împotriva realității brute și de depășirea aceastei stări despirit prin evadarea din real înl umea de basm a universului de filiație baladească, în care triumfă eroismul sufletului, căutarea frumosului absolut, dezmărginirea imaginației, frenezia simțirii eului creator” se afirmă în Hermeneutica artei – hermeneutica vieții.

Cărţi din domeniul Literaturii universale, partea a doua


Recomandăm atenţiei dvs cărţi noi din domeniul literaturii universale. Cărţile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.

Expoziție de carte virtuală

Beauman, Ned. Accident la teleportare / Ned Beauman ; trad. din eng. şi note: Luana Schidu. – Bucureşti : Pandora Publishing, 2017. – 391 p.

Beauman Accident„Dacă n-ai mai făcut sex de o grămadă de vreme, chestia asta ţi se pare cel mai îngrozitor lucru. Dar dacă trăieşti în Germania anilor 1930, probabil că nu e aşa. Pentru Egon Loeser însă nu există nicio consolare – ghinionul lui în materie de sex îl poartă din teatrele experimentale berlineze în barurile pariziene unde se bea absint şi până în laboratoarele de fizică din Los Angeles. Şi în tot acest timp încearcă să rezolve două mistere: pactul cu Diavolul a fost într-adevăr cel care a pus capăt vieţii eroului său Adriano Lavicini, cel mai mare scenograf al secolului al XVII-lea, creatorul aşa-numitului Aparat de Teleportare? Şi de ce un tip atât de atrăgător, inteligent şi modest ca el nu poate – măcar din când în când – să se bucure de o partidă de amor?”

 

Todd, Anna. Cele mai strălucitoare stele / Anna Todd ; trad. din eng.: Oana Duşmănescu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2018. – 286 p.

E primul volum din seria STARS.

Todd Cele mai stralucitoare„Celebra autoare a fenomenului internaţional AFTER revine cu un roman incitant despre o tânără aflată în căutarea dragostei şi despre obstacolele pe care trebuie să le înfrunte.Karina cunoaşte bine realitatea dură a vieţii militare. După o copilărie petrecută din garnizoană în garnizoană, ea a înţeles că soldaţii se întorc de pe front cu amintiri dureroase. De aceea a ales să se ţină departe de armată, ducând o existenţă liniştită în căsuţa ei. Dar n-a întors spatele familiei – nici tatălui său când a  fost plecat în misiuni, nici fratelui său, Augustin, în frecventele lui probleme cu legea.

Karina ştie că trebuie să aibă grijă de ea şi că nu poate repara întotdeauna ceea ce nu funcţionează. Dar când purtarea lui Augustin se înrăutăţeşte şi reacţiile tatăului său sunt tot mai dure, Karina simte că şi ea începe să cedeze. Atunci intră în viaţa ei misteriosul Kael, un soldat atrăgător şi serios – o carte închisă pe care e disperată să o deschidă.”

 

Martin-Lugand, Agnès. Viaţa e uşoară, nu-ţi face griji / Agnès Martin-Lugand ; trad. din fr.: Carmen Otilia Spânu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2016. – 230 p.

„Întoarsă din Irlanda, Diane este hotărâtă să înceapă o viaţă nouă la Paris. Cu ajutorul prietenului său, Félix, redeschide cafeneaua literată „Oamenii fericiţi citesc şi beau cafea”, oaza ei de linişte. Acolo îl întâlneşte pe Olivier. Un bărbat blând şi atent, care înţelege refuzul ei de a deveni din nou mamă, după pierderea cumplită pe care a suferit-o. Dar o întâmplare neaşteptată o bulversează pe Diane şi îi spulberă toate certitudinile. Va avea ea oare curajul de a-şi construi un nou cămin?”

 

Martin-Lugand, Agnès. Încă aud muzica noastră în gând / Agnès Martin-Lugand  ; trad. din fr.: Carmen Otilia Spânu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2018. – 350 p.

„Yanis şi Véra au tot ce le trebuie ca să fie fericiţi: se iubesc ca în prima zi şi au trei copii superbi. Singurul lucru îngrijorător este colaborarea tot mai problematică a lui Yanis cu Luc, partenerul lui de la firma de arhitectură şi fratelei Vérei. Ruptura dintre ei se produce în momentul în care Luc refuză o schimbare majoră pe care Yaniso aşteaptă de mult. Susţinut de soţia sa şi ajutat financiar de Tristan, un client apărut pe neaşteptate şi care îl admiră necondiţionat, Yanis porneşte până la urmă propria afacere.”

Martin-Lugand, Agnès. Lumina unui nou început / Agnès Martin-Lugand ; trad. din fr.: Claudiu Constantinescu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2018. – 350 p.

„Puem fi fericiţi când ne minţim pe noi înşine?

La aproape 40 de ani, Hortense trăieşte la Paris, are o şcoală de dans şi iubeşte un bărbat căsătorit. Se amăgeşte că este fericită până într-o zi, când o accidentare o forţează să se retragă în Provence, pentru odihnă.

Va profita de acest răgaz pentru a-şi face ordine în viaţă şi pentru a-şi revitaliza pasiunea?”

Brashares, Ann. O vară în Long Island / Ann Broshares. – Buucreşti : RAO, 2017. – 255 p.

„O vară în Long Island este o cronică de familie dezbinată, alcătuită din secvențe meandrice de război rece mamă-tată, ce și-a propus să fie umanitar și să nu afecteze copiii, însă care apasă totuși greu în subconștientul tuturor, dincolo de veselia de suprafață. E un roman psihologic dramatic și amuzant, în la fel de mare măsură, cu o distribuție corală de personaje magistral dirijate, alături de care treci prin toată gama de sentimente și trăiri provocate de zbaterile iraționale ale sufletului.”

 

Gounelle, Laurent. Ziua în care am învăţat să trăiesc / Laurent Gounelle ; trad. din fr.: Diana-Alina Ene. – Bucureşti : Ed. Trei, 2014. – 254 p.

„Imaginează-ţi: într-o duminică te plimbi în San Francisco pe faleză, când deodată o ghcitoare te prinde de mână ca să-ţi citească viitorul în palmă. Amuzant, intri în joc, dar deodată figura ei se crispează şi devine lividă. Începând din acest moment, nimic nu va maifi ca înainte şi tot ce făceai zi de zi se va schimba.

Asta i se întâmplă lui Jonathan Cole. Ca urmare a acestei întâniri tulburătoare, se va trezi purtat într-o aventură a descoperirii de sine, marcată de întâmplări care-i vor schimba radical viziunea asupra vieţii. Cu o intrigă ce se bazează pe experienţe ştiinţifice reale, romanul lui Gounelle pune într-o lumină nouă existenţa, aşa cum o cunoaştem, şi relaţiile cu ceilaţi, arătându-ne că ne putem construi singuri propria fericire.”

Smith, Wilbur. Orizontul albastru / Wilbur Smith ; trad. din engl.: Maria Adam prin Lingua Tradom. – Bucureşti : RAO, 2017. – 784 p.

„Saga familiei Courtney continuă în acest al unsprezecelea roman cu aventurile fiilor lui dorian şi Tom Courtney, Jim şi Mansur, care pornesc în explorarea sudului Africii, într-o călătorie captivantă şi riscant+ă deopotrivă. Acolo li se dezvoltă teritorii virgine de o frumuseţe fără egal, locuite de triburi războince şi de animale sălbatice, dar şi împânzite de pericole de neimaginat.-”

 

Child, Lee. Filiera de la miezul nopții / Lee Child ; trad. din engl.: Constantin Dumitru-Palcus. – București : Ed. Trei, 2018. – 458 p.

„După ce partenera lui dintr-o aventură mai veche îl abandonează într-o cameră de motel, Jack Reacher ăși reia călătoria fără o țintă anume și lasă norocul să-i aleagă cartea.

Ajunge astfel la un banal magazin de amanet unde îi atrage atenția un obiect ciudat: un inel de absolvent al academiei Militare West Point – un trofeu greu de obținut și la care titularul n-ar renunța ușor. Și mai ciudat este că inelull descoeprit de Reacher pare să fi aparținut unei femei. El însuși absovlent West Point, vrea să descopere povestea din spatele acelui obiect și ajunge să fie implicat într-o filieră în care are de-a face cu dealeri de droguri, gemene forte diferite una de cealaltă, o istorie de război încheiată tragic, dependență – totul pe fundalul unui ținut deopotrivă sălbatic și pitoresc.”

Brown, Pierce. Furia roşie / Pierce Brown ; trad. din eng. şi note: Iulia Pomagă. – Bucureşti : Youngart, 2015. – 490 p.

Furia Roşie, carte apărută pe când autorul avea 26 de ani şi primul volum dintr-o trilogie SF dedicată revoluţionării unei societăţii abuzive care stăpâneşte întreg Sistemul Solar, l-a consacrat pe tânărul scriitor drept viitoarea mare speranţă a literaturii pentru tineret.”

Romanul are patru părţi:

 1. Sclav;
 2. Renăscut;
 3. Auriu;
 4. Secerătorul.

 

Brown, Pierce. Furia aurie. Cartea a doua din trilogia Furia Roşie / Pierce Brown ; trad. din eng. şi note: Iulia Pomagă. – Bucureşti : Paladin, 2016. – 573 p.

„Furia Aurie este cel de-al doilea volum din trilogia dedicată revoluţionării unei societăţi abuzive care stăpâneşte întreg Sistemul Solar. Pe fondul războiului care tulbură tabăra Auriilor; Darrow nu trebuie să piardă niciun moment din vedere adevăratul lui scop: revoluţionarea societăţii ce înrobeşte Culorile considerate inferioare.”

Brown, Pierce. Furia dimineţii. Ultima carte din trilogia Furia Roşie / Pierce Brown ; trad. din eng. şi note: Iulia Pomagă. – Bucureşti : Paladin, 2017. – 684 p.

„Adus în pragul nebuniei de singurătatea carcerei în care este prizonier, Darrow trebuie să evadeze cu orice preţ pentru a-i inspira pe asupriţi să viseze la o lume complet diferită de cea cunoscută până atunci.”

 

Cărți noi din domeniul Istoriei românilor la Biblioteca Centrală


Recomandăm atenției Dvs. câteva cărți  din domeniul Istoriei românilor. Sunt nouă cărți care abordează subiecte diferite.

 Revistă bibliografică virtuală

Fală, Porfirie. File de istorie și biografie / Porfirie Fală. Chișinău : TEHNICA-INFO, 2015. – 276 p.

fala file„La o depărtare de aproape de un secol, cu toate inadverțele-i inerente  (repetări de idei și aserțiuni din lucrare în lucrare, o logică a expunerii mai aproape de înțelesul celor neanalfabetizați), ea ne reprezintă un tablou verdict nu numai a situației social-politice din acea perioadă, dar și o stare a psihologiei populației din acest spațiu, o mentalitate, care ne mai urmărește și astăzi când vine vorba de rătăcirile identitare. Psihologia politician(ism)ului de a evoluat în tehnici de propagandă” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea face referințe la Ștefan cel Mare și Sfânt, documente din periodice și arhive, consemnări de Nicolae Lupan, Gheorghe Ghimpu, Gheorghe Cardaș și și Mifodie Ilev și Pete albe, pete negre.

 

Grosu, Nicolae. Curcubeul peste Nistru / Nicolae Grosu. – S. l. : Talmaza „Renașterea”, 2018. – 96 p.: fot., tab.

curcubeul„Nu mi-am pus scopul să mă implic în descrierea detailată cauzelor apariției conflictului armat de pe Nistru, precum și cauzele care împiedică soluționarea lui și nici nu pretind la definițiile super la situația de conflict. Lucrul acesta rămâne să-l facă conducerea țării și politicienii,  fiind deputat în primul Parlament al Republicii Moldova” afirmă autorul la începutul cărții, în În loc de introducere.

Cartea are trei capitole:

 1. Diplomația populară – înțelegere reciprocă pentru împăcare și dezvoltare;
 2. Împreună creăm poduri de încredere peste Nistru;
 3. Cuvinte împotriva uitării tragediei anului 1992.

 

Românii din Gulag: memorii, mărturii, documente: [în vol.] / A. Petrencu, L.-D. Cojocaru, L. Pădureac 

Vol. II. – Chișinău : S. n., 2015. – 362 p.

romanii in Gulag„Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1949, 1951). Politica de purificare a societății basarabene de tot ce era considerat românesc sau „dușman de clasă”, începută în anul 1940, odată cu instaurarea regimului totalitar-comunist, s-a aplicat și asupra țărănimii, deportările din satele Basarabiei fiind doar unul din instrumentele sistemului represiv pus în practică de autoritățile sovietice. Mărturiile celor care au supravețuit această epocă constitue o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.

 Cartea este adresată istoricilor, politicienilor, tineretului studios și tuturor celor interesați de istoria secolului al XX-lea” constată autorii.

Cartea are un cuprins în limbile română și engleză și referințe bibliografice în subsol.

 

Reflecții și documentări la 100 de ani de la Marea Unire / Șt. Buzărnescu, C. Troncota, C. Lupu, P. Moraru etc. – Craiova : Ed. MJM, 2018. – 216 p.

reflexsii„La împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire, cel mai important eveniment din întreaga noastră istorie națională, autorii acestui volum alături de cei ce au organizat această manifestare științifică, ne exprimă un profund omagiu pentru poporul român și elitele lui care au făcut posibil să ne putem bucura de un astfel de moment. Cu toții sperăm cu îndreptățire  că tricolorul românesc va flutura și în viitor la fel de falnic aici și peste tot în lume, acolo unde prezența autentic românească se va face simțită” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Cartea include articole ale autorilor.

 

 

Apariția statului R. Moldova pe harta lumii. – Chișinău : S. a., 2018. – 16 p.

aparitiaCartea are un scurt istoric al apariției statului Republica Moldova pe harta lumii. Lucrarea are șase capitole:

 1. Târgul ruso-turc – 1812;
 2. Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (R.A.S.S.M.) – 1942;
 3. Pactul Ribbentrop-Molotov – 1940;
 4. Stalin inventează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M) – 1940;
 5. Independența Republicii Moldova – 1991;
 6. Războiul moldo-rus din 1991-1992.

La final sunt incluse câteva concluzii.

 

 

Bucovina în primul război mondial: studii și documente / coord.: Rodica Jugrin. – București : Ed. Academiei Române, 2018. – 356 p.

bucovina„Prin antrenarea maselor s-au creat oportunități pentru fructificarea aspirațiilor, către  Unirea cea Mare, presupunând un lung cortegiu de suferinți și jertfe. Marele înfăptuiri nu s-au materializat aproape niciodată fără cutezanță, sacrificii și trudă persuasivă, iar popoarele incapabile să să se conecteze dinamicii cardinale a proceselor cu reverberație continentală nu au fost și nici nu vor fi în măsură să-și finalizeze idealurile supreme, de natură să le confere respectabilitate pe meridianele mapamondului” susține coordonatorul cărții Victor Spinei.

Lucrarea are două părți: Studii și Documente.

 

funar_Multime

Funar, Gheorghe. Multimilenarul popor primordial al geților și statul național unitar al poporului get! / Gheorghe Funar.  – Cluj-Napoca : Ed. Only One, 2018. – 46 p.

„În ultimii circa 150 de ani s-au alocat fonduri puține pentru aflarea adevărului istoric privind poporul Primordial al geților și urmașul său Poporul Român. Cele mai multe descoperiri arheologice au fost întâmplătoare, nu au fost conservate și nu au fost incluse în circuite turistice” menționează autorul Gheorghe Funar.

Cei interesați pe acest subiect sunt invitați să citească despre adevărul istoric al poporului român.

 

 

Experimentul Piteşti : Comunicări prezentate la Simp.Experimentul Pitești – reeducarea prin tortură”. Forme și aspecte de represiune a individului în regimurile dictatoriale comuniste  / ed. și coord.: Ilie Popa. – Pitești : Fundația Culturală „Memoria”, 2018. – 670 p.

experimentul pitesti„Este de reamintit că rostul acestor manifestări și implicit al prezentului volumul a fost și este în continuare,  cercetarea cu profesionalism și obiectivitate, fără patimă,  cu multă înțelegere și  toleranță, în vederea scoaterii la lumină a unei perioade tulburi, a poporului român sub dictatura comunistă, astfel încât, asemenea orori și crime, să fie cunoscute de generații tinere și generațiile viitoare” afirmă editorul și coordonatorul Ilie Popa.

Cartea are traduceri în limbile engleză, franceză și germană.

Cartea are trei părți:

 1. Comunicări prezentate la Secțiunea I – „Experimentul Pitești”;
 2. Comunicări prezentate la Secțiunea Secțiunea a II-a, „Forme și aspecte de represiune a individului în perioada dictaturilor comuniste”
 3. Comunicări despre „Alte aspecte de represiune regimurile dictatoriale comuniste.

Alte cărți noi din domeniul literaturii universale la Biblioteca Centrală


Vă invităm să consultați și să citiți romanele nou achiziționare în biblioteca noastră. Am făcut legătura romanului la catalogul electronic al BM „B.P. Hasdeu”, unde veți putea vedea în ce filiale mai poate fi găsită cartea, respectiv să  împrumutați la domiciliu.

Expoziție virtuală de carte

Kesey_ZborKesey, Ken. Zbor deasupra unui cuib de cuci / Ken Kesey ; trad. din limba eng.: Marcel Corniș-Pope. – Iași : Polirom, 2018. – 365 p.

Publicat în 1962, Zbor deasupra unui cuib de cuci a devenit impediat un clasic al contraculturii americane și a fost ecranizat de Miloš Forman, filmul avându-i în distribuție pe Jack Nicholson, Michael Berryman,, Peter Brocco și Louise Fletcher.

Zbor deasupra unui cuib surprinde lupta împotriva uniformizării și a celor care încearcă să schematizeze și să subjuge tot ce este frenetic și imprevizibil în spiritul uman… Kesey a transformat sanatoriul de boli mintale în simbol al mecanismelor de control din societatea americană de după cel de-al Doilea Război Mondial” afirmă Robert Faggen.

 

Ahern_DefectiAhern, Cecelia. Defecți / Cecilia Ahern ; trad. din limba eng.: Adina și Gabriel Rațiu. – București : ALLFA, 2018. – 427 p.

„Celestine North are o viață perfectă. Este o fiică exemplară, toți profesorii și colegii o plac și este iubita celui mai fermecător băiat din liceu, Art Crevan. Dar, într-o zi, se trezește într-o situație în care acționează din impuls, uitând de toate regulile societății perfecte în care trăiește. Prin urmare, va fi pedepsită și va trebui să suporte consecințele sfidării ei. Ar putea merge la închisoare. Sau, mai rău, ar putea fi însemnată. Ar putea fi acuzată că este Defectă.”

Dacă sunteți intrigați, vă invităm să citiți romanul.

 

Ahern, Cecelia. Perfecți / Cecilia Ahern ; trad. din limba eng.: Adina și Gabriel Rațiu. – București : ALLFA, 2018. – 427 p.

Ahern_PerfectiSeria Defecți a apărut deja în 15 țări. În Perfecți, a doua carte și ultima din seria Defecți, lumea perfectă care îi este refuzată lui Celestine va suferi o transformare ireversibilă.

„Celestine North este acum o fugară. După ce a fost însemnată ca Defectă și declarată cel mai periculos infractor din țară de către judecătorul Crevan, șeful Ghildei, ea a stat numai în ascunzătoare. Dar a venit moemntul să-l înfrunte pe Crevan. Celestine are un secret cu care poate distruge întreaga Ghildă. De aceea, Crevan o caută înnebunit, trimițând peste tot trupe de Fluerari. Din cauza secretului ei, au dispărut deja câteva persoane. Cu ajutorul altor defecți, prin care și Carrick, dar nu numai, ea încearcă să pună la cale un plan. Însă timpul nu este de partea ei. Celestine va trebui să ia o decizie dificilă: să se salveze doar pe ea sau să riște totul și să-i salveze și pe ceilalți Defecți.”

Hall Kelly, Martha. Când înflorește liliacul / Martha Hall Kelly ; trad. din limba eng. și note: Mirella Acsente. – București : Litera, 2017. – 508 p.

Kelly_Cand infloreste„Newyorkeza Caroline Ferriday este ocupată până peste cap cu postul de la consulatul francez și cu o nouă iubire la orizont. Dar lumea ei se schimbă dramatic atunci când armata lui Hitler invadează Polonia în septembrie 1939 vizând cucerirea Franței.

Peste ocean, Kasia Kuzmerick, o adolescentă poloneză, simte cum viața lipsită de griji pe care o duce e pe cale să se sfârșească pe măsură ce e tot mai ocupată cu rolul ei de curier pentru mișcarea de rezistență. Într-o atmosferă tensionată de supraveghere și suspiciune, un pas greșit poate avea consecințe grave.”

„Extrem de emoționant și memorabil… Acest roman de debut impresionant ar trebui să prezinte un interes special pentru cititorii de cărți de ficțiune istorică și pentru cluburile de carte asupra cărora Privighetoarea de Kristin Hannah și Toată lumina pe care nu putem vedea de Anthony Doerr au produs o impresie deosebită.” Library Journal

 

Zafón, Carlos Ruiz. Marina / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din limba spaniolă și note: Ileana Scipione. – Iași : Polirom, 2018. – 255 p.

Zafon_Marina„Óscar Drai, un adolescent pasionat de mister și aventură, își petrece timpul „visând cu ochii deschiși” și hoinărind prin cotloanele obscure ale Barcelonei. Strania sa pasiune îl atrage într-o casă care-i pare abandonată și unde-o va întâlni pe frumoasa Marina, de care se îndrăgostește și cu care va cutreiera în continuare orașul. Umblând printre cele mai sordide locuri ale Barcelonei, răscolind măruntaiele cele mai întunecate ale orașului, unde se ivesc creaturi și vise tenebroase, Óscar și Marina nimeresc în mijlocul unui ritual ce se petrece într-un cimitir ascuns: o femeie în negru așează o floare, un trandafir, pe capacul unui mormânt gravat cu un mic fluture negru. Urmărind-o pe misterioasa femeie pe străzile lăturalnice ale vechiului oraș, ei vor dezvălui o tragedie ce își așteaptă  răzbunarea de treizeci de ani.”

 

Guillou, Jan. Răul / Jan Guillou ; trad. din limba suedeză și note: Liliana Donose Samuelsson. – București : Litera, 2018. – 415 p.

Guillou_RaulDacă vrei să citești cărți despre Suedia anilor ’50, acest roman ar trebui să fie inclus în lista ta de lecturi.

„Suedia, anii ’50, Erik este un adolescent de paisprezece ani, victimă a unui tată sadic și violent care îl bate folosindu-se de orice pretext. Violența naște violență și, la gimnaziu, Erik este șeful unei bande de bătăuși care îi terorizează pe elevi și organizează o serie de activități ilicite; când situația se precipită, Erik este exmatriculat. Înainte ca tatăl său să afle despre incident și să dezlănțuie iadul, mama reușește să-l trimită pe Erik la o școală privată, care se dovedește a fi un mediu mai brutal și mai rasist decât vechiul său gimnaziu, o școală guvernată de un sistem de reguli și pedepse la fel de crude precum cele ale tatălui său.”

 

Saunders, Georghe. Saunders_lincoln Lincoln între vieți / George Saunders ; trad. din eng.: Radu Paraschivescu. – București : Humanitas fiction, 2018. – 355 p.

„Personajele din Lincoln între vieți vin de la Casa Albă, de pe câmpul de luptă, din conace opulente și cocioabe povârnite, din bordeluri și biserici, de sub cerul liber sau de sub lacătul închisorii. Ele se adună într-un purgatoriu straniu (Bardo, în mitologia tibetană), unde se dedau și actelor de penitență, dar și ritualuri scandaloase. Umanizate de suferință și egale înaintea morții, personajele acestea compun o galerie pitorească și pestriță, în fața căreia tu, cititor, treci de la compasiune la hohote de râs și înapoi.”

 

Okudjava, Bulat. Călătoria diletanților: din amintirile locotenentului în rezervă Amiran Amilahvari / Bulat Okudjava ; trad. din limba rusă și note: Nicoale Iliescu. – Iași : Polirom, 2017. – 490 p.

Okudjava_calatoria„Ne aflăm aproape de mijlocul secolului al XIX-lea, iar țarul Nicolae I stăpânește Rusia, înconjurat de camarila lui, de spioni și conspiroratori. Unii dintre decembriști sânt încă în viață, iar ecoul morții lui Pușkin și a lui Lermontov încă nu s-a stins. Ajuns la plinătatea vârstei, plecat de la curtea țarului și retras la conacul său de la periferia Petersburgului, melancolicul prin Miatlev își petrece zilele cufundat în tristețe, departe de îndeletnicirile potrivite rangului și de tovarășii săi din regimentul de husari. Într-o zi, Miatlev salvează o tânără de sub roțile unei trăsături în plin goană, o duce acasă, o îngrijește și se îndrăgostește nebunește de ea. Viața lor pare să se îndrepte spre un făgaș fericit, însă Alexandrina negăsindu-și calea în viață, e disperată: va dispărea pe neașteptate, lăsând în urmă ruinele unui conac bântuit de o fantomă „care nu mai sperie pe nimeni”, iar prințul încearcă deznădăjduit s-o găsească.”

Palahniuk, Chuck. Fight Club / Chuck Palahniuc ; trad. din limba eng. și note: Dan Croitoru. – Iași : Polirom, 2018. – 262 p.

Palahniuk_Fight„Publicat în 1996 și devenit un clasic al literaturii underground, Fight Club este unanim considerat unul dintre cele mai originale și provocatoare romane scrise în ultimul deceniu al secolului XX. Fight Club este povestea unui tânăr înstrăinat, sătul de slujba sa mediocră. El cade sub influența unui bărbat enigmatic, pe nume Tyler Durden, care organizează bătăi clandestine în subsolurile barurilor după ora închiderii. Născut din mintea lui Tyler Durden, Fight Club reprezintă un mod de evadare din viața măruntă și restrictivă a lui Tyler și a tovarășilor săi. Dar în lumea lor nu există reguli, nu există limite, nu există obstacole.”

 

Coelho, Paulo. Hippie / Paulo Coelho ; trad. din portugheză și note: Simina Popa. – București : Humanitas Fiction, 2018. – 252 p.

Coelho_Hippie

„În noul său roman autobiografic, Paulo Coelho reînvie visul de iubire și pace universală al generației hippie de la începutul anilor 1970. […] Hippie, romanul în care Paulo Coelho întrețese aventura, filosofia și întâmplări semnificative din propria tinerețe, este o carte importantă și relevantă pentru vremurile încare trăim.”

Cărţile & filmele


64504441_1012048879002650_3262006706166562816_n   „Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi şi profesorii cu cea mai multă răbdare” spunea Charles W. Eliot.

   Сopilăria cu prietenii  buni din vacanţa mare – e acea odihnă combinată cu lectura cărţilor preferate scrise de cei mai îndrăgiţi autori.

La Biblioteca Centrală „B.P. Hasdeu”, bibliotecarii s-au implicat în lecturarea cărţilor implicând participanţii la programul estival Provocarea verii. În grupul al doilea au fost cinci participanţi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 11 ani.

   Le-am propus spre lectură romane pentru vârsta lor. Au fost selectaţi autori din literatura română şi engleză, precum: volumul I şi II din celebra serie cu Harry Potter: Piatra filosofală şi Camera secretelor scrisă de scriitoarea britanică J.K. Rowling, Povestiri istorice de Dumitru Almaş, Amintiri din copilărie de Ion Creangă, Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu, Peripeţiile Alisei în ţara Minunilor de Lewis Caroll. Cărţile au fost selectate în funcţie de lecturile verii din programa şcolară, dar şi de recomandările noastre, ale bibliotecarilor. Am luat în considerare şi faptul că unele cărţi au fost ecranizate. Un exemplu în acest sens e seria Harry Potter de J. K. Rowilng.

65190855_1019508788256659_8380546406514950144_o   În urma lecturii primelor două volume despre Harry Potter, copii au şi vizionat la bibliotecă primele două filme din franciza Harry Potter. Am discutat şi am analizat cartea în comparație cu filmul. După lectura cărţilor, ei îşi imaginează cum sunt personajele, dar în urma vizionării filmului, îşi fac o altă impresie. Am discutat dacă aşa şi-au imaginat personajele, cum le-au văzut în film, ce opinie au despre filme versus cărţile citite şi i-am rugat să îşi expună opiniile referitor la carte, respetiv film.

   Cărțile lasă mai mult loc pentru imaginație decât filmele. Tot ce este ecranizat e comod şi rapid de studiat. Fiecare copil își trăiește doar propria viață, dar, prin lectură, poate să aibă acces și la experiențele altor  aventuri. Lectura le îmbogățește limbajul, cu cât au un limbaj mai extins cu atât le este mai ușor să își exprime gândurile. Când citesс  mult, știu  mai multe și au despre ce discuta. Astfel, se îmbogățesc și relațiile sociale.

  Vom continua seria de cărţi ecranizate. Atât lectura, cât şi vizionarea filmului. Vom discuta despse ce opinie şi-au făcut.

Alexandra Cioban, bibliotecar