Publicat în dicționar, Expoziție tematică, ghid, gramatică, limba română

Ghiduri și dicționare de exprimare corectă în limba română


Biblioteca Centrală a BM vine în atenția dumneavoastră cu o expoziție virtuală de carte ce face referință la exprimarea corectă în limba română. Astfel, vă recomandăm un set de manuale, ghiduri și dicționare de studiere a limbii române. Cărțile propuse sunt destinate elevilor de gimnaziu și de liceu, profesorilor de limbă română, dar și tuturor celor interesați de a vorbi limba română corect.

Expoziție virtuală de carte

Avram, Mioara. Cuvintele limbii române între corect și incorect / Mioara Avram. – Chișinău : Cartier, 2001. – 304 p.

„În lucrarea de față am optat pentru tratarea la un loc, ca în dicționare, a aspectelor diferite legate de corectitudinea unui cuvânt supus atenției, dar, în același timp, pentru disputarea cuvintelor pe grupări după conținut, într-o clasificare ce cu un termen de specialitate se numește onomasiologică (referitoare la exprimarea noțiunilor), considerând că în felul acesta discuția este mai legată de viața reală a cuvintelor, care apar sistematizate pe domeniile lor de folosire și, implicit, pe domeniile de interese ale diverșilor cititori” afirmă autoarea în Cuvânt înainte.

Sunt 16 capitole:

 1. Omul;
 2. Locuința;
 3. Alimentația;
 4. Vestimentația;
 5. Școala;
 6. Ocupații;
 7. Unelte;
 8. Economia;
 9. Adminsitrația și justiția;
 10. Viața socială etc.

Biriș, Gabriela. Antonime – sinonime – analogii : vocabular minimal al limbii române ( cu traducere în limba engleză). – Gabriela Biriș, Diana Viorela Burlacu, Elisabeta Șoșa. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2013. – 500 p.

„Am considerat că, pe un inventar lexical redus, ar fi posibil să se realizeze o lucrare lexicografică în care cuvintele să nu fie tratate atomist, ci pornind de la ideea că o unitate lexicală este un ansamblu structurat, un microsistem, cu relații complexe în curusl comunicării – de antonimie, de sinonimie etc. – și că această unitate lexicală poate fi inclusă în srii lexicale analogice, relațiile cu sens stabilindu-se, în fond, contextual” se afirmă la încpeutul cărții, în Precizări preliminare.

În carte veți citi despre ghid de utilizare, abrevieri, semne și convenții grafice, vocabular și anexe (sistematizare gramaticală, indice de cuvinte-titlu, indive de sinonime, indice englez-român.

Borz, Maria. Ghid practic pentru elevi și profesori: clasele V-VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, gramatică și literatură / Maria Borz. – Zalău : Ed. Silvana, 2008. – 143 p.

„Ghidul este un prețios instrument de lucru pentru elevii și profesorii de gimnaziu, asigurând eficiența orei de curs. Este elaborat pmai cu seamă pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Fișele de lucru și testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecțiilor de literatură și gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu și pot fi modificate în funcție de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.”

Guțu, Valentin. Dicționar al greșelilor de limbă : 4270 de articole / Valentin Guțu. – Ed. a II-a, revăzută și adăugită. – Chișinău : Cartier, 2014. – 896 p.

„Dicționarul se caracterizează printr-o abordare practică și printr-o metodă didactică eficientă, opțiuni pe care de cele mai multe ori nu și le asumă lucrările noastre lexicografice, poate din teama că vor părea prea simple, din obsesia de a-și etala cu orice preț temeiurile științifice.”

Guțu Romalo, Valeria. Corectitudine și greșeală. Limba română de azi / Valeria Guțu Romală. – Ediția a III-a, revăzută și adăugită. București : Humanitas, 2008. – 297 p.

„Noua versiune a lucrării Corectitudine și greșeală. Limba română de azi pune în evidență, între altele, cât de mult și tot odată cât de puțin se schimbă o limbă într-un interval de trei decenii: uzul lingvistic al anilor ´60 diferă în mod evident de cel al ultimului deceniu, deși nu putem vorbi de schimbări profunde, afectând structura limbii române și comunicarea socială” afirmă autoarea în prefața cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Corectitudine și greșeală;
 2. Gramatică;
 3. Lexic;
 4. Ortoepie;
 5. Limba română actuală;
 6. Evoluția normei.

La urmă veți citi care sunt sursele, dar și indice de materii.

Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română / Elena Ungureanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 158 p.

„Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română, în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţământ pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.”

În carte veți citi despre pleonasm, atașarea articolului cu cratimă, conversia, diftongul și triftongul, omonimele, greșeli cotidiene etc.

Rădulescu, Ilie-Ștefan. Să vorbim și să scriem corect. Erori frecvente în limbajul cotidian / Ilie-Ștefan Rădulescu. – Ediție revizuită și adăugită. – București : Ed. NICULESCU, 2007. – 228 p.

„Destinat marelui public – în primul rând elevilor, studenților, profesorilor și celor care își desfășoară activitatea în mass-media –, volumul servește, operativ și practic, la înlăturarea erorilor de exprimare orale și scrisă, orientându-l, corespunzător, nu numai pe tânărul interesat de propria sa instruire, respectiv de cultura  generală, ci și pe omul matur, integrat deja în societate, al cărui statut civic și profesional îi intinde un vocabular corect și civilizat epocii moderne în care trăim” afirmă autorul în prefața cărții.

Carte are 5 capitole:

 1. Erori în folosirea semnelor ortografice și de punctuație;
 2. Erori de ortografie și de ortoepie;
 3. Erori gramaticale;
 4. Erori de vocabular;
 5. Glose.

La final găsiți 3 addende:

 1. Ignorarea virgulei în unele texte ale presei actuale – mărturie a unei precare instituții gramaticale școlare;
 2. „Inovații” derivative și emfază lexicală în comunicarea interpersonală și oficială;
 3. Stilul jurnalistic publicitaro-erotic și „pamfletar” – între cinism, vulgaritate și pornografie.

La finalul cărții găsiți o bibliografie.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana. Vocabularul limbii române actuale : dinamică, influență, creativitate / Adriana Stoichițoiu-Ichim. – București : ALL, 2008. – 158 p.

„Cartea constituie o ilustrare convingătoare a interrelației dintre limbă și societate: epocile de mari prefaceri în viața unei societăți sunt epoci de mari prefaceri ale formelor de expresie lingvistică folosite în mod curent, îndeosebi la nivelul lexicului. O serie de cuvinte și sensuri ies din uz sau capătă conotații specifice, se produc inversări ale modului de valorizare (pozitiv sau negativ) a anumitor termeni și, mai ales, apar cuvinte și sensuri noi” afirmă Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, prof. universitar, doctor în introducerea cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Dinamica îmbogățirii vocabularului prin procedee interne;
 2. Nou și vechi în derivarea sufixală;
 3. Abrevierile în româna actuală: modă sau necesitate?;
 4. Noi aspecte aledinamicii sensului în presa postdecembristă;
 5. Aspecte ale influenței engleze în româna actuală;
 6. Redescoperirea argoului.

Todi, Aida. Limba română și norma actuală. Teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. – București : ALL, 2008. – 296 p.

„Prezentul volum se adresează atât elevilor din clasele V-VIII, cât și liceenilor care se pregătesc pentru admiterea la facultate, în condițiile în care numeroase instituții de învățământ superior consideră adecvat acest tip de verificare a cunoștinețelor. El își propune să ofere diverse tipuri de exerciții, însoțite derezolvări, care să faciliteze aprofudnarea și completarea unor noțiuni însușite în cadrul orelor de libma română” afirmă autoarea în introducerea cărții.

Cartea include:

 1. Fonetica;
 2. Elemente de vocabualr;
 3. Morfologie.

Todi, Aida. Pentru o limbă română corectă / Aida Todi. – București : ALL, 2007. – 185 p.

„Alcătuită pe principiul accesibilității, prezenta lucrare își propune să răspundă unei necesități stringente a școlarilor de aproape orice listă: ea poate fi consultată cu succes atât de elevii claselor gimnaziale, cât și de liceeni care doresc să-și amintească, să-și consolideze și să-și îmbogățească noțiunile dobândite în anii de gimnaziu sau să se pregătească, chiar singuri pentru admiterea la diverse facultăți.”

Cartea are 8 capitole:

 1. De la DOOM 1 la DOOM 2 – aspecte ale evoluției normei lingvistice în periaoda actuală;
 2. Elemente de fonetică și ortografie;
 3. Elemente de vocabular;
 4. Elemente de morfologie etc.

Vasilache, Gh. N. Ghid de ortografie, ortoepie și morfosintaxă a limbii române. Exerciții, teste și soluții / Gh. N. Vasilache. – Iași : Polirom, 2011. – 237 p.

„Lucrarea de față se înscrie în sfera acțiunii mai largi de îngrijire a limbii, repunând în discușie principalele probleme practice aleexprimării orale sau scrise, căora programele și manualele școalre nu le-au acordat atenția cuvenită. Încercând să umple această lacună, cartea de față, concepută nu ca o contribuție teoretică la studierea științei limbii, ci ca un auxiliar practic al comunicării, are, cel puțin în intenție, un caracter aplciativ. Ea se adresează, în mod selectiv, tuturor categoriilor de vorbitori ai limbii române, indiferent de vârstă, de nivel sau de profesie” afirmă autorul în prefața cărții.

Vorbește corect românește! : Ghid de exprimare corectă / Vasile Bahnaru, Inga Druță, Galaction Verebceanu et al. – Chișinău : Arc, 2017. – 107 p.

„Ghidul de exprimare corectă reprezintă o sinteză a rezultatelor monitorizării unor posturi de televiziune și de radio din Republica Moldova, monitorizare inițială de Consiliul Coordonator al Audiovizualului și realizată de o echipă de experți de la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Monitorizarea a fost determinată de intenția de a constata calitatea limbii române vorbite în spațiul audiovizual național, dar fiind impactul enorm al cuvântului rostit la radio și televiziune. În cele trei sesiuni de monitorizare (2011, 2012 și 2013), au fost urmărite sub aspect lingvistic în special emisiunile de știri, emisiunile matinale de divertisment și filmele dublate sau cu subtitrări.”

În carte veți citi despre ortografie, punctuație, pronunțare, morfologie, sintaxă, lexic și semantică, calcuri și barbarisme, dar și stilistică.

La final, găsiți o bibliografie.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, biblioteca centrala, carti in limba engleza, Expoziție tematică, expoziție tradițională, literatura engleza, revistă bibliografică virtuală

20th June – Father’s Day


      Father’s Day is celebrated annually on the third Sunday of June in the United States, Canada, United Kingdom, Europe, India, Pakistan and many other countries. Australia and New Zealand tribute to fathers on the first Sunday of September.

      Father’s Day is a celebration honoring Dads and celebrating fatherhood, and the influence of fathers in society. Different countries celebrate this day on different dates, though more than 111 countries have adopted the U.S. date, which is the third Sunday of June. Father’s Day is analogous to Sibling’s Day, Mother’s Day, Family Day and Parent’s Day in celebrations. Father’s Day is not a United Nations Observance so this Day is not proffered by a specific theme by the UNs.

      Father’s Day is a celebration that honours the role of fathers and forefathers. It is a modern holiday, though the ancient Romans did have a tradition of honouring fathers, every February, but only those who had deceased.

      Around the world, Father’s Day is celebrated on different dates, though the day is celebrated in a similar manner, usually involving giving gifts to fathers and family activities.

Revistă bibliografică virtuală

On this occasion we can offer you some books about the best Fathers:

An obedient father / Akhil Sharma. – United Kingdom : Faber and Faber, London 2002 – 282 p.

Akhil Sharma’s novel is a superb portrait of a man trapped in a role, in the midst of a country in turmoil. On the eve of Rajiv Gandhi’s assassination, one reckless act bares the lifetime of violence and sexual shame behind Ram’s dingy public career and involves him in a farcical, but terrifying, political campaign that could cost him his life. An astonishing character study, a portrait of a family–and a country–tormented by the past, An Obedient Father recalls Dostoyevsky’s guilt-ridden anti-heroes in a debut that is also as fully formed as The Moviegoer.

Fatherland / Robert Harris. – United States : Arrow Books, London 2009 – 386 p.

Robert Harris has recreated in his novel Fatherland the whole structure of a totally corrupt society in a way that makes the flesh creep.

It is twenty years after Nazi Germany’s triumphant victory in World War II and the entire country is preparing for the grand celebration of the Führer’s seventy-fifth birthday, as well as the imminent peacemaking visit from President Kennedy. A powerful and chilling story: the characters are entirely believable.      

Fatherhood / Bill Cosby. – United States : A Dolphin Book, New York 1986 – 178 p.

Fatherhood is pretending that the present you love most is soap-on-a-rope, knowing that you’re in trouble when the child says, “No problem”, thinking that the height of fashion is matching socks, helping your children learn English as a foreign language, not being the boss of the house because you’ve seen the boss’s job and you don’t want it. From one of America’s most beloved funnymen comes a hilarious look at the lighter side of fatherhood.

Under the loving care of the fatherly leader / Martin Bradley. – United States : Martin’s Press, New York 2006 – 874 p.

Under the Loving Care of the Fatherly Leader offers in-depth portraits of North Korea’s two ruthless and bizarrely Orwellian leaders, Kim Il-Sung and Kim Jong-Il. Lifting North Korea’s curtain of self-imposed isolation, this book will take readers inside a society, that to a Westerner, will appear to be from another planet. Subsisting on a diet short on food grains and long on lies, North Koreans have been indoctrinated from birth to follow unquestioningly a father-son team of megalomaniacs.

Faith of my fathers: A family memoir / John Mccain. – United States : Random House, New York 1999 – 349 p.

John McCain’s grandfather, a four-star admiral and one of the navy’s greatest commanders, led the strongest aircraft carrier force of the Third Fleet during World War II. McCain’s father, also a four-star admiral, served as commander of all U.S. forces in the Pacific during the Vietnam War. A testament to the power of human endurance, Faith of My Fathers is the story of three men who fought for their country with courage and emerged with their honor intact.

Fathers and Sons / Ivan Turgenev. – United Kingdom : Harmondsworth, Penguin Books 1987 – 295 p.
Fathers and Sons (Russian: «Отцы и дети), also translated more literally as Fathers and Children, is an 1862 novel by Ivan Turgenev, published in Moscow by Grachev & Co. It is one of the most acclaimed Russian novels of the 19th century. The clash between the generations: universal, eternal and here portrayed with overwhelming power and poignancy. A masterpiece of poetic realism, Fathers and Sons received an unusually stormy reception upon its publication in 1861. It explores generational differences and their tragic consequences.

Publicat în Expoziție tematică, științe sociale, jurnalism, management, psihologie

Top 10 cărți despre influență și manipulare: expoziție virtuală de carte


Recomandăm atenției dvs o expoziție virtuală de carte ce face referință la influență și manipulare.

Cele două noțiuni, de influență și manipulare, sunt tratate din patru puncte de vedere: jurnalistic, management și psihologie. Deși autorii sunt diferiți, sunt abordate subiecte diferite în ceea ce privește tema manipulării respectiv cea a influențării.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Jurnalism

Săftoiu, Claudiu. Jurnalism politic : Manipularea politicenilor prin mass-media, manipularea mass-media de către politicieni / Claudiu Săftoiu. – București : Editura Trei , 2003. – 175 p.

„Volumul de față își propune să fie un ghid sintetic și accesibil de comunicare utilizate de mass-media și de politiceni pentru a-și asigura o audiență maximă în perioada campaniilor electorale.

Comunicarea politică prin mass-media este considerată astăzi cea mai directă și influentă cale de acces a politicenilor și formațiunilor politce în minșile cetățenilor cu drept de vot” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea are 6 capitole.

Management

Mircea, Dan. Managementul influențării sociale în conflictele moderne / Dan Mircea. – București : Editura Top Form, 2009. – 164 p.

„Lucrarea are atât o miză teoretică – elaborarea unui model al managementului influențării sociale, bazat pe procesul de comunicare publică – precum și un obiectiv practic – propunerea unor modificări în arhitectura organizațională a structurilor responsabile de comunicare publică la nivel politico-militar” afirmă profesorul universitar dr. Dumtiru Iacob în Cuvânt de Început.

Cartea are 7 capitole:

 • Cadrul epistemologic de itnerpretare a influențării sociale;
 • Influențarea socială;
 • Influențarea socială în contextul securității naționale;
 • Considerente privind conflictele militare;
 • Influențarea socială prin comunicare în timpul conflictelor miltiare;
 • Abordări euroatlantice ale influențării sociale prin strategii de comunicare;
 • Managemtnul influențării sociale în tipul conflictelor prin integrarea comunicării publice

Cartea mai include Cuvânt de Început, Introducere, Concluzii, Clarificări de Ordin Terminologic; Bibliografie.

Psihologie

Fexeus, Henrik. Arta de a citi gândurile. Cum să-i înțelegi și să-i influențezi pe ceilalți fără ca ei să-și dea seama / Henrik Fexeus; traducere din engleză: Mihaela Mariana Buruiană. – București : Editura Trei, 2014. – 258 p.

„Cititrea gândurilor nu este un mit. Este o realitate. Doar că este puțin diferită de ceea ce își imaginează majoritatea oamenilor. Cu instrumentele pe care le oferă această carte, vei afla imediat ce gândește și simte cealaltă persoană și vei putea să-i influențezi gândurile și sentimentele. Când vei observa expresiile afișate pe fața sa, îi vei descifra emoțiile.”

Cartea are 12 capitole:

 1. Citirea gândurilor?;
 2. Raportul
 3. Raportul în practică;
 4. Simțirea și gândirea;
 5. Emoțiile etc.

Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare / Bogdan Ficeac. – Ediția a 6-a. – București : Editra C.H. Beck, 2006. – 210 p.

„Această carte nu este un manual. Nici nu își propune să fiue așa ceva. Ea se adresează cetățeanului obișnuit, celui supus în permanență manipulatorilor. Abnalzia tehnicilor de influențare și a efectelor acestora, cu exemple arhicunoscute sau abia sesizabile, din istorie sau din zilele noastre, poate reprezenta un avertisment” se afirmă la începutul cărții.

Veți citi despre remodelarea gândirii într-un sistem totalitar; strategiile de inlfuență ale NKVD (KGB) pentru țările din lagărul sovietic; Controlul total asupra individului.

De asemenea, autorul a inclus un studiu de caz: „Trântitul-ușii-în-față” și amuțirea presei independente.

Harrell, Keith. Cum să preiei conducerea prin dobândirea capacităților de a-i influența pozitiv pe alții pentru a da ce au mai bun în ei / Keith Harrell; trad.: Violeta Imona. – București : BusinessTech International, 2014. – 349 p.

„Oricine poate fi un lider. Nu trebuie să ai o poziție de manager pentru a influența pozitiv alte persoane.”

Cartea are 22 de capitole:

 1. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla;
 2. Puterea minții;
 3. Care sunt convingerile pe care le ai în sânge?
 4. Transformă știința mai puțin exactă a mangementului într-o știință exactă;
 5. Excelența nu este un act – este un obicei etc.

Influență și persuasiune / traducere din limba engleză: Alexadnru Bumbaș. – București : Litera, 2019. – 126 p.

„A schimba modul în care simți este o parte importantă din a schimba modul în care gândești. Cercetările arată că apelul la emoțiile umane te poate ajuta să îi convingi pe ceilalți și să îți construiești autoritatea ca lider.”

Cartea are 8 capitole:

 1. Cele patru componente ale influenței;
 2. Însușește-ți arta persuasiunii!;
 3. Trei lucruri pe care managerii ar trebui să le facă zilnic;
 4. Învață să fii charismatic!;
 5. Pentru a căștiga încrederea oamenilor, vorbește-le despre dorințele și nevoile lor;
 6. Povești de viață care îi impresionează pe oameni;
 7. Surprinzătoarea capacitate;
 8. Cum să vinzi folsoind cifre și informații exacte și cănd să te folosești de emoții.

Guéguen, Nicolas. Psihologia manipulării și a supunerii / Nicolas Guéguen; traducere: Marius Roman. – Iași : polirom, 2007. – 300 p.

„Cartea de față are scopul de a trece în revistă tehincile psihologice de influențare a comportamentului. Vom încerca să prezentăm experimentele ce evidențiază ușurința cu care putem fi manipulați. Ulte din cercetări au fost realizate în țări anglo-saxone, dar vom vedea că numeroasele studii personale confirmă caracterul lor transcultural. De asemenea, vom încerca să explicăm, cu ajutorul cercetărilor din domeniu, mecanismele psihologice care ne fac să ne lăsăm manipulați.”

Cartea are 3 capitole:

 1. Supunerea față de autoritate: cum s supui cu minimum de efort;
 2. Supunerea liber consimțământă: cu mfacem lucruri pe care le-am fi refuzat în mod spontan;
 3. Supunerea prin inducție semantică și nonverbală: cuvintele și comportamentele care ne influențează.

Keltner, Dacher. Paradoxul puterii. Cum câștigi și cum pierzi din influență / Dacher Keltner; traducere din engleză: Ruxandra Comșa. – București : Curtea Veche, 2018. – 212 p.

„Aceasta este partea centrală a paradoxului puterii: seducția puterii ne face să pierdem tocmai acele aptitudini care ne-au permis să obținem inițial puterea.”

Cartea are 5 capitole:

 1. Puterea înseamnă să faci o schimbare în lume;
 2. Puterea este dată, nu preluată;
 3. Puterea durabilă provine din concentrarea atenției asurpa celorlați;
 4. Abuzurile de putere;
 5. Prețul neputinței.

La final găsiți un epilog, note, indice și lista ilustrațiilor.

Mortensen, Kurt W. Legile charismei. Cum să captezi atenția, să inspiri și să influențezi / Kurt W. Mortensen. – București : Curtea Veche, 2016. – 250 p.

„Ai observat vreodată cum unii oameni îi pot captiva, inspira sau influența pe alții fără să facă nici un efort? Ceilalți îi plac pe dată și își doresc imediat să se afle în vecinătatea lor. Există oameni care atunci când intră într-o încăpere nu trec niciodată neobservați. Par să obțină tot ceea ce-și doresc, fiindcă toți cei din preajma lor vor să le ofere acele lucruri. Cum reușesc să capteze instantaneu atenția și să-i influențeze pe toți cei cu care se întâlnesc?”

Cartea are 5 părți:

 1. Prezența: ce anume emani?
 2. Calitățile fundamentale: interiorul determină exteriorul;
 3. Comunicarea: vorbește plin de convingere;
 4. Mobilizarea altora: cooperarea contagioasă;
 5. Mecanismele subconștiene de declanșare: pur și simplu un lucru pare corect sau greșit.

Regard, Jacques. Stop manipulării / Jacques Regard; traducere din limba franceză: Daniel Voicea. – București : Meteor Press, 2018. – 176 p.

„Această lucrare este destinată tuturor celor care s-au săturat să fie călcați în picioare, să fie prea amabili sau prea buni, să nu-și poată trăi viața, să fie nefericiți. Într-un cuvânt, această carte se adresează tuturor celor care s-au săturat să fie manipulați. Manipualrea nu este o fatalitate. Nimeni nu este obligat să-și petreacă viața îndurând sau supunându-se voinței unora sau altora. Este posibil să ne schimbăm și să nu mai lăsăm fraieriți fără să reacționăm.”

Cartea are 3 părți:

 1. Ce este manipualrea?;
 2. Manipularea Egocentricp (tip II);
 3. Manipularea Răuvoităaore (tip III).

Victorian, Armen. Manipularea creierelor / Armen Victorian; traducere: Anastasia Stroia. – București : ALLFA, 2004. – 192 p.

„Manipularea creierelor dezvăluie evidențe tulburătoare, pe care lumea serviciilro secrete r prefera să le țină ascunse. Cartea scoate la iveală o mare varietate de exprimente efecutate de CIA și alte agenții, în căutarea unor noi forme de arme „nonletale”. Mii de „cobai” au fost exploatați și abuzați atât fizic, cât și psihic, fără consimțământul lor.”

Cartea are 15 capitole:

 1. Însemnările secrete;
 2. Experimentele lipsite de etică;
 3. Experiemtnele cu LSD;
 4. Stigmatul Buchenwald;
 5. Parteneriatul secret etc.
Publicat în Expoziție tematică, Sociologie

Top 10 cărți despre influență și manipulare: expoziție virtuală de carte


Recomandăm atenției dvs o expoziție virtuală de carte ce face referință la influență și manipulare.

Cele două noțiuni, de influență și manipulare, sunt tratate din punct de vedere sociologic.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Berger, Jonah. Influență invizibilă / Jonah Berger; traducere din engleză: Monica Lungu. – București : Publica, 2017. – 274 p.

„Dacă vreți să aflați ce anume vă influențează cu adevărat comportamentul, citiți Influență invizibilă, o carte plină de cercetări amănunțite, povești memorabile și observații pătrunzătoare, care vă va deschide ochii” afirmă William Ury, autorul cărții Getting to Yes with Yourself

Cartea are 5 capitole:

 1. Ceea ce face unul fac toți;
 2. O altă mâncare de pește;
 3. Nu și dacă au și ei;
 4. Asemănători, dar diferiți;
 5. Come On Baby, Light My Fire.

Chelcea, Septimiu. Opinia publică. Strategii de persuasiune și manipulare / Septimiu Chelcea. – București : Editura Economică, 2006. – 445 p.

„În prezenta lcurare am reluat și am dezvoltat capitolele despre opinia publică din cartea publicată în 2002. Partea a doua a lucrării este consacrată strategiilor de persuadare și manipulare. După discuția despre conținutul termenilor persuasiune și  manipulare, am trecut în revistă teoriile psihosociologice și lingvistice referitoare la schimbarea atitudinală, ca element al persuasiunii” afirmă autorul.

Cartea are 3 părți:

 1. Opinia publică – vocea puterii tăcute;
 2. Persuasiunea și manipualrea opiniilor și comportamentelor;
 3. Sondajele de opinie publică în actualitate.

Cartea mai include: lista figurilor, lista tabelelor, introducere, anexă, bibliografie, index de nume și index de subiecte.

Cloud, Henry. Puterea relației. Influența fabuloasă pe care ceilalți o au asupra ta și cum să o folosești în beneficiul tău! / Henry Cloud; trad.: Violeta Limona. – București : Business Tech Internațional, 2018. – 234 p.

„Fie că ești un lider de afaceri, un performer individual, un părinte, un partener de cuplu sau chair un pacient aflat în tratament, de îndată ce realizezi că deții controlul asupra propriei persoane, ești pe calea cea bună pentru a trece la un nivel superior. Deții 100% controlul asupra conexiunilor tale, a pârghiilor tale în afaceri, a contribuției tale, a educației și disciplinei copiilor tăi ș.a.m.d. Autocontrolul este parte integrantă a oricăror performanțe umane.”

Cartea are 12 capitole:

 1. Adevărul neglijat;
 2. Știința relațiilor;
 3. Cele patru colțuri ale relațiilor;
 4. Du-te în colțul tău;
 5. Stimulentul pentru performanțe înalte etc.

Joule, Robert-Vincent. Mic tratat de manipulare pentru uzul oamenilor cinstiți / Robert-Vincent Joule; Jean-Léon Beauvois. – Iași : Polirom, 2016. – 307 p.

„Cum poți detemina pe cienva să facă ceea ce dorești tu să facă? Răspunsul psihologilor sociali e simplu: nu trebuie nici să ai putere de seducție, nici să fii un geniu al persuasiunii sau să deții o poziție de forță, ci doar să cunoști și să aplici anumite tehnici de manipulare.”

Cartea are 10 capitole:

 1. Capcanele deciziei;
 2. Amorsarea;
 3. Puțină teorie;
 4. Piciorul-în-ușă;
 5. Ușa-în-nas etc.

Cartea mai include: prefață, cuvânt înainte, bibliografie, mix lexic român-englez.

Carnegie, Dale. Secretele succesului : cum să vă faceți prieteni și să deveniți influenți / Dale Carnegie; traducere: Marius Chitoșcă. – Ediție revizuită. – București : Editura Curta Veche, 2010. – 246 p.

 „La pregătirea cărții, am citit tot ceea ce am putut găsi pe acest subiect – totul, de la articole de ziar și de revistă, înregistrări ale instanțelor pentru familie, scrieri ale filozofilor din trecut și ale psihologilor moderni. În plus, am angajat un cercetător instruit pentru a petrece un an și jumătate în diverse biblioteci citind tot ceea ce mi-a scăpat mie, răsfoind tomuri erudite de psihologie, sute de articole din reviste, căutând prin nenumărate liderii de marcă ai tuturor epocilor” afirmă Dale Carnegie la începutul cărții.

Cartea are patru părți:

 1. Cum să vă comportați în lume – tehnici fundamentale;
 2. Modalități prin care să-i faci pe oameni să te placă;
 3. Cum să vă impuneți modul de a gândi;
 4. Fi un lider adevărat! Cum să schimbi oamenii fără să îi ofensezi sau să le provoci resentimente.

O ediție revizuită a acestei cărți e în nul 2013.

Carnegie, Dale. Secretele succesului în era digitală. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie. – București : Curtea Veche, 2013. – 246 p.

„Ne așteptăm să fim tratați cu politețe atât la primele întâlniri, cât și la întâlnirile următoare; un comportament politicos are același impact asupra noastră și la întâlnirea de raprot săptpmânal și atunci când ne aflăm cu alte persoane într-un lift.”

Cartea are 4 părți:

 1. Idei esențiale despre implciare;
 2. Șase feluri prin care putem crea o impresie de durată;
 3. Cum să câștigați și să psătrțai încrederea celor din jur;
 4. Cum să produceți schimbări fără să întâmpinați rezistență sau să cauzați resentimente.

Mucchielli, Alex. Arta de a influența: Analzia tehnicilor de manipulare / Alex Mucchielli; traducere din limba franceză: Mihaela Calcan. Iaşi : Polirom, 2002. – 208 p.

Cum reușește cineva să sugestioneze mulțimile și să-și asigure obidiența lor? Pe ce mecanisme psihologice mizează prozelitismul de orice natură și cum poți descoperi „mesajele subliminale”? CE e necesar să facem la nivelul comunicării pentru a deveni protagoniști, și anu simpli figuranți pe scena socială? Autorul prezentei cărți răspunde multiplelor întrebări de acest gen, astăzi mai obsedate ca oricând.

Cartea are 6 capitole:

 1. Reînnoirea explicațiilor clasice;
 2. Metodele comunicărilor de influențare: intervenția asupra situației;
 3. Manipularea pozițiilor;
 4. Manipularea relațiilor;
 5. Manipularea normelor;
 6. Manipularea identităților.

La final găsiți Concluzie generală, bibliografie și index tematic.

Manipularea în posttotalitarism / coord.: Mihai Șleahtițchi. – Chișinău : Gunivas, 2008. – 477 p.

„Epoca posttotalitară pe care ne este dat să o suportăm face din manipulare, aceasta acțiune de schimbare a comportamentelor manifestate de uni iindivizi în vederea atingerilor scopurilor dorite de alți indivizi, fără aplicrea constrângerilor fizice și fără conștientizarea discrepanței dintre năzuințele celor cărora li se aplică influența și năzuințele celro care exercită influența, un formidabil mijloc de alinare a sufeltelor căzute sub imperiul incertitusinii și exaspersării” afirmă autroul în Cuvânt înainte.

Cartea are 5 secțiuni:

 1. Manipularea comportamentală: entitate, etiologie, modalități de manifestare;
 2. Posttotalitarismul la interfața manipulare – presă;
 3. Manevrele manipulante ale puterii posttotalitare;
 4. Mit și manipualre în posttotalitarism
 5. Neutralizarea manipulăriii în posttotalitarism

La final găsiți addenda.

Slama-Cazacu, Tatiana. Stratageme comunicaționale și manipularea / Tatiana Slama-Cazacu. – Iași : Polirom, 2000. – 199 p.

„După ipostaza regimului totalitar, care guverna, tocmai, nepemițând schimbări, brusca ieșire din chingile vechi a antrenat o explozie de tendințe către „libertate”, către eliberarea de mecanismele fixate ideologic, politic, social, cultural, economic.”

Cartea are 7 capitole:

 1. Manipularea prin cuvinte;
 2. Limba de lemn – o universalie în contextul românesc;
 3. Analiza unui text din „Epoca-de-Aur”;
 4. Ersatz-uri de dialog. Unele „Conferințe de presă”. Unele interivuri cu – „dialog cu X”;
 5. Pulbere de false diamante. Invazia brutală de termeni străini;
 6. Abuzul de putere și tragicul non-dialog: interogatoriile sub tortură în detenția politică;
 7. Un refugiu compensatoriu, dar și o acțiune virulentă.
Publicat în Expoziție tematică, expozitie virtuala, psihologia adolescentului, psihologia relaţiilor personale, psihologie

Top 10 cărți de psihologie. Recomandări de lectură


Vă recomandăm 10 cărți din domeniul psihologie. Expoziția virtuală de carte include cărți utile pentru cei interesați de dezvoltarea personală. Cărțile pot fi citite doar în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. Agresivitatea umană / Irenäus Eibl-Eibesfeldt; traducere din germană de Vasile Dem. Zamfirescu. – București : Ed. Trei, 2009. – 390 p.

„Dacă sexualitatea a fost principala problemă care a preocupat începutul secolului XX, în special prin urmările sale, care amenință însăși existența umanității. Etologia și etologia umană, ca discipline științifice, studiază dimensiunea bio-psihică a agresivității umane și încearcă să explice dintr-o perspectivă nouă în special aspectele distructive ale agresivității. Cartea de față, scrisă de unul dintre cei mai importanți discipoli ai lui Konrad Lorenz, se bazează pe cercetări directe asupra omului.”

Cartea are 4 părți:

 1. Despre metoda și teoria etologică;
 2. Agresivitatea intraspecifică;
 3. Teritorialitate și agresivitate;
 4. Agresivitatea la om.

Eliot, Lise. Creier roz, creier bleu : diferențele de gen la copii și adulți / Lise Eliot; traducere din engleză: Maria Letiția Chiculiță. – București : Editura Trei, 2011. – 591 p.

„Utilizând numeroase date din domeniul neuroștiințelor, Lise Eliot argumentează faptul că micile diferențe existente la naștere  între creierul băieților și creierul fetelor se amplifică odată cu trecerea timpului, pe măsură ce părinții, educatorii și prietenii întăresc în mod inconștient stereotipurile de gen.”

Cartea are 8 capitole, note de final, credite ilustrații și bibliografie.

Iată câteva capitole:

 1. Roz și bleu în pântece;
 2. Sub păturică roz sau bleu;
 3. Jocul ca metodă de învățare în anii preșcolari;â
 4. Începerea școlii etc.

Estés, Clarissa Pinkola. Femei care aleargă cu lupii : povești și mituri ale arhetipului Femeii Sălbatice / Clarissa Pinkola Estés; traducere: Simona Voicu. – București : Niculescu, 2019. – 559 p.

„Titlul acestei cărți, Femei care aleargă cu lupii : povești și mituri ale arhetipului Femeii Sălbatice, s-a născut studiind biologia viețuitoarelor sălbatice și, în special, a lupilor.”

Cartea are 16 capitole, postfață, addenda, note.

Câteva capitole:

 1. Urletul: Renașterea femeii sălbatice;
 2. Pe urmele intrusului: prima inițiere;
 3. Adulmecând esența: recuperarea intuiției ca inițiere;
 4. Partenerul: unirea cu celălalt etc.

Goleman, Daniel. Însușiri modificate: Știința și arta meditației / Daniel Goleman, Richard J. Davidson; traducere din engleză: Mihaela Răileanu. – București : Curtea Veche 2018. – 400 p.

Cartea are 11 capitole:

 1. Calea profudă și cea vastă;
 2. Indicii străvechi;
 3. Minte, corp și geom;
 4. Meditație ca psihoterapie;
 5. Creierul unui yogin etc.

Hill, Dan. Emotiomomics : cum să câștigi inimile și mințile oamenilor / Dan Hill; traducere din engleză: Laura Sandu și Roxana Popescu. – București : Publica, 2010. – 502 p.

„Emotionomics este cea mai dinamică și pătrunzătoare carte despre raportul dintre psihologia emoțiilor, neurologie, endocrinologie cu vânzările și marketingul” afirmă Richar Boyatzis, profesor de psihologie și comportament organizațional, Western Reserve University.

Cartea are 3 părți:

 1. De ce sunt importante emoțiile;
 2. Aplicații pe piețele de desfacere;
 3. Aplicații la locul de muncă.

La final găsiți un cuvânt de încheiere și o bibliografie.

Izzo, John. Ia inițiativa : Cum schimbă totul asumarea responsabilității / John Izzo; traducere din limba engleză de Romică Lixandru. – București : Act și politon, 2015. – 285 p.

„În Ia inițiativa!, John Izzo susține că aproape orice probleme, de la dificultăți personale și provocări de afaceri, până la probleme sociale, pot fi rezolvate dacă ne propunem noi înșine să creăm schimbarea, în loc să privim la ceilalți. Iar ca factori activi ai schimbării, ne vom simți mai fericiți.

Într-o lume a indiferenței, în care fiecare nu se gândește decât la interesele proprii, mesajul acestei cărți ne încurajează să acționăm când ceilalți nu o fac, să vorbim deschis când restul lumii tace și să ridicăm privirea când toți ceilalți țin capul plecat.”

Cartea are 12 capitole, cuvânt-înainte de Marshal Goldsmith, prefață, resurse, luarea inițiativei pentru schimbare, teme-cheie din această carte.

Câteva capitole:

 1. Cele cinci rânduri ale responsabilității;
 2. Nu este treaba mea, nu este vina mea;
 3. Eu sunt unul singur;
 4. Doar naivii schimbă lumea etc.

Lerner, Harriet. Dansul fricii : Cum să învingi anxietatea, frică și rușinea, ca să ajungi la cea mai bună și curajoasă versiune a ta / Harriet Lerner; traducere din limba engleză de Dana-Ioana Chiriță. – București : Pagina de psihologie, 2018. – 285 p.

 „Nefericirea, spune Harriet Lerner, e alimentată de trei emoții-cheie: anxietatea, frica și rușinea. Toate apar neinvitate. Iar când greutățile sau necazurile dau iama în viața noastre aceste trei emoții ne devin tovarăși nedespărțiți.”

Cartea are 11 capitole:

 1. De ce nu poate semăna omul mai mult cu pisica?;
 2. Teama de a fi respins: cura de-o zi;
 3. Cuprins de panică? Trebuie să te ridici de fiecare dată!
 4. Laudă anxietățile: cum te țin în siguranță teama și tremurăturile etc.

Levitin, Daniel J. Mintea organizată : cum să gândești corect în era supraîncărcării informaționale / Daniel J. Levitin; traducere din engleză: Dan Crăciun. – București : Publica, 2015. – 738 p.

„O cheie pentru înțelegerea minții organizate este recunoașterea faptului că, în mod spontan, mintea nu organizează lucrurile așa cum ați dori să o facă. Ea este preconfigurată și, cu toate că dispune de o enormă flexibilitate, este construită pe un sistem care a evoluat de-a lungul a sute de mii de ani ca să opereze cu informații de tipuri diferite și în cantități diferite față de cele cu care avem de-a face în prezent” se afirmă în introducerea cărții.

Cartea are două părți, o anexă și note.

Liiceanu, Aurora. Soacre și nurori: La cine este cheia? / Aurora Liiceanu. – Iași : Polirom, 2018. – 244 p.

„… Datele obținute au arătat că între soacre și nurori relațiile sunt tensionate, percepția asupra soacrei fiind negativă, din cauza comportamentului ei. Relațiile nurorilor cu soacrele sunt foarte rele sau rele în 24% din cazuri, în 22% din cazuri nurorile consideră că soacrele sunt nepoliticoase, iar în 25% că soacrele controlează viața nurorilor. În 35% din cazuri soacrele își judecă cu asprime nurorile, le critică sistematic, iar în 32% din cazuri soacrele intervin în relațiile de cuplu. Majoritatea nurorilor privesc soacra cu reticență sau chiar cu respingere” se afirmă în introducerea cărții.

Cartea include următoarele capitole:

 1. Stereotipuri culturale și excesul matern;
 2. Patologia relațională: mamă toxică, soacră toxică;
 3. Indulgență pentru bărbați. Frica lor de separare și spaima lor de abandon;
 4. Frontierele: la un loc, departe, cât mai departe etc.

Lythcott-Haims, Julie. Cum să crești un adult : Pregătește-ți copilul pentru succes / Julie Lythcott-Haims; trad.: Irina Bateș. – București : Litera, 2016. – 507 p.

„Aceasta este o carte despre părinții care sunt exagerat de implicați în viața copiilor. Vorbește depind spatele implicării prea mari. Vorbește despre răul pe care îl facem atunci când facem prea mult. Și vorbește despre cum am putea realiza obiectivele pe termen lung mai bune – și despre cum i-am putea ajuta pe copiii noștri să obțină succese și mai mari, crescându-i altfel” se afirmă în introducerea cărții.

Cartea are 4 părți:

 1. Ce facem acum;
 2. De ce trebuie să încetăm implicarea parentală excesivă;
 3. O altă cale;
 4. Să îndrăznim să fim altfel de părinți.