Publicat în dicționar, Expoziție tematică, ghid, gramatică, limba română

Ghiduri și dicționare de exprimare corectă în limba română


Biblioteca Centrală a BM vine în atenția dumneavoastră cu o expoziție virtuală de carte ce face referință la exprimarea corectă în limba română. Astfel, vă recomandăm un set de manuale, ghiduri și dicționare de studiere a limbii române. Cărțile propuse sunt destinate elevilor de gimnaziu și de liceu, profesorilor de limbă română, dar și tuturor celor interesați de a vorbi limba română corect.

Expoziție virtuală de carte

Avram, Mioara. Cuvintele limbii române între corect și incorect / Mioara Avram. – Chișinău : Cartier, 2001. – 304 p.

„În lucrarea de față am optat pentru tratarea la un loc, ca în dicționare, a aspectelor diferite legate de corectitudinea unui cuvânt supus atenției, dar, în același timp, pentru disputarea cuvintelor pe grupări după conținut, într-o clasificare ce cu un termen de specialitate se numește onomasiologică (referitoare la exprimarea noțiunilor), considerând că în felul acesta discuția este mai legată de viața reală a cuvintelor, care apar sistematizate pe domeniile lor de folosire și, implicit, pe domeniile de interese ale diverșilor cititori” afirmă autoarea în Cuvânt înainte.

Sunt 16 capitole:

 1. Omul;
 2. Locuința;
 3. Alimentația;
 4. Vestimentația;
 5. Școala;
 6. Ocupații;
 7. Unelte;
 8. Economia;
 9. Adminsitrația și justiția;
 10. Viața socială etc.

Biriș, Gabriela. Antonime – sinonime – analogii : vocabular minimal al limbii române ( cu traducere în limba engleză). – Gabriela Biriș, Diana Viorela Burlacu, Elisabeta Șoșa. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2013. – 500 p.

„Am considerat că, pe un inventar lexical redus, ar fi posibil să se realizeze o lucrare lexicografică în care cuvintele să nu fie tratate atomist, ci pornind de la ideea că o unitate lexicală este un ansamblu structurat, un microsistem, cu relații complexe în curusl comunicării – de antonimie, de sinonimie etc. – și că această unitate lexicală poate fi inclusă în srii lexicale analogice, relațiile cu sens stabilindu-se, în fond, contextual” se afirmă la încpeutul cărții, în Precizări preliminare.

În carte veți citi despre ghid de utilizare, abrevieri, semne și convenții grafice, vocabular și anexe (sistematizare gramaticală, indice de cuvinte-titlu, indive de sinonime, indice englez-român.

Borz, Maria. Ghid practic pentru elevi și profesori: clasele V-VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, gramatică și literatură / Maria Borz. – Zalău : Ed. Silvana, 2008. – 143 p.

„Ghidul este un prețios instrument de lucru pentru elevii și profesorii de gimnaziu, asigurând eficiența orei de curs. Este elaborat pmai cu seamă pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Fișele de lucru și testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecțiilor de literatură și gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu și pot fi modificate în funcție de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.”

Guțu, Valentin. Dicționar al greșelilor de limbă : 4270 de articole / Valentin Guțu. – Ed. a II-a, revăzută și adăugită. – Chișinău : Cartier, 2014. – 896 p.

„Dicționarul se caracterizează printr-o abordare practică și printr-o metodă didactică eficientă, opțiuni pe care de cele mai multe ori nu și le asumă lucrările noastre lexicografice, poate din teama că vor părea prea simple, din obsesia de a-și etala cu orice preț temeiurile științifice.”

Guțu Romalo, Valeria. Corectitudine și greșeală. Limba română de azi / Valeria Guțu Romală. – Ediția a III-a, revăzută și adăugită. București : Humanitas, 2008. – 297 p.

„Noua versiune a lucrării Corectitudine și greșeală. Limba română de azi pune în evidență, între altele, cât de mult și tot odată cât de puțin se schimbă o limbă într-un interval de trei decenii: uzul lingvistic al anilor ´60 diferă în mod evident de cel al ultimului deceniu, deși nu putem vorbi de schimbări profunde, afectând structura limbii române și comunicarea socială” afirmă autoarea în prefața cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Corectitudine și greșeală;
 2. Gramatică;
 3. Lexic;
 4. Ortoepie;
 5. Limba română actuală;
 6. Evoluția normei.

La urmă veți citi care sunt sursele, dar și indice de materii.

Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română / Elena Ungureanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 158 p.

„Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română, în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţământ pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.”

În carte veți citi despre pleonasm, atașarea articolului cu cratimă, conversia, diftongul și triftongul, omonimele, greșeli cotidiene etc.

Rădulescu, Ilie-Ștefan. Să vorbim și să scriem corect. Erori frecvente în limbajul cotidian / Ilie-Ștefan Rădulescu. – Ediție revizuită și adăugită. – București : Ed. NICULESCU, 2007. – 228 p.

„Destinat marelui public – în primul rând elevilor, studenților, profesorilor și celor care își desfășoară activitatea în mass-media –, volumul servește, operativ și practic, la înlăturarea erorilor de exprimare orale și scrisă, orientându-l, corespunzător, nu numai pe tânărul interesat de propria sa instruire, respectiv de cultura  generală, ci și pe omul matur, integrat deja în societate, al cărui statut civic și profesional îi intinde un vocabular corect și civilizat epocii moderne în care trăim” afirmă autorul în prefața cărții.

Carte are 5 capitole:

 1. Erori în folosirea semnelor ortografice și de punctuație;
 2. Erori de ortografie și de ortoepie;
 3. Erori gramaticale;
 4. Erori de vocabular;
 5. Glose.

La final găsiți 3 addende:

 1. Ignorarea virgulei în unele texte ale presei actuale – mărturie a unei precare instituții gramaticale școlare;
 2. „Inovații” derivative și emfază lexicală în comunicarea interpersonală și oficială;
 3. Stilul jurnalistic publicitaro-erotic și „pamfletar” – între cinism, vulgaritate și pornografie.

La finalul cărții găsiți o bibliografie.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana. Vocabularul limbii române actuale : dinamică, influență, creativitate / Adriana Stoichițoiu-Ichim. – București : ALL, 2008. – 158 p.

„Cartea constituie o ilustrare convingătoare a interrelației dintre limbă și societate: epocile de mari prefaceri în viața unei societăți sunt epoci de mari prefaceri ale formelor de expresie lingvistică folosite în mod curent, îndeosebi la nivelul lexicului. O serie de cuvinte și sensuri ies din uz sau capătă conotații specifice, se produc inversări ale modului de valorizare (pozitiv sau negativ) a anumitor termeni și, mai ales, apar cuvinte și sensuri noi” afirmă Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, prof. universitar, doctor în introducerea cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Dinamica îmbogățirii vocabularului prin procedee interne;
 2. Nou și vechi în derivarea sufixală;
 3. Abrevierile în româna actuală: modă sau necesitate?;
 4. Noi aspecte aledinamicii sensului în presa postdecembristă;
 5. Aspecte ale influenței engleze în româna actuală;
 6. Redescoperirea argoului.

Todi, Aida. Limba română și norma actuală. Teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. – București : ALL, 2008. – 296 p.

„Prezentul volum se adresează atât elevilor din clasele V-VIII, cât și liceenilor care se pregătesc pentru admiterea la facultate, în condițiile în care numeroase instituții de învățământ superior consideră adecvat acest tip de verificare a cunoștinețelor. El își propune să ofere diverse tipuri de exerciții, însoțite derezolvări, care să faciliteze aprofudnarea și completarea unor noțiuni însușite în cadrul orelor de libma română” afirmă autoarea în introducerea cărții.

Cartea include:

 1. Fonetica;
 2. Elemente de vocabualr;
 3. Morfologie.

Todi, Aida. Pentru o limbă română corectă / Aida Todi. – București : ALL, 2007. – 185 p.

„Alcătuită pe principiul accesibilității, prezenta lucrare își propune să răspundă unei necesități stringente a școlarilor de aproape orice listă: ea poate fi consultată cu succes atât de elevii claselor gimnaziale, cât și de liceeni care doresc să-și amintească, să-și consolideze și să-și îmbogățească noțiunile dobândite în anii de gimnaziu sau să se pregătească, chiar singuri pentru admiterea la diverse facultăți.”

Cartea are 8 capitole:

 1. De la DOOM 1 la DOOM 2 – aspecte ale evoluției normei lingvistice în periaoda actuală;
 2. Elemente de fonetică și ortografie;
 3. Elemente de vocabular;
 4. Elemente de morfologie etc.

Vasilache, Gh. N. Ghid de ortografie, ortoepie și morfosintaxă a limbii române. Exerciții, teste și soluții / Gh. N. Vasilache. – Iași : Polirom, 2011. – 237 p.

„Lucrarea de față se înscrie în sfera acțiunii mai largi de îngrijire a limbii, repunând în discușie principalele probleme practice aleexprimării orale sau scrise, căora programele și manualele școalre nu le-au acordat atenția cuvenită. Încercând să umple această lacună, cartea de față, concepută nu ca o contribuție teoretică la studierea științei limbii, ci ca un auxiliar practic al comunicării, are, cel puțin în intenție, un caracter aplciativ. Ea se adresează, în mod selectiv, tuturor categoriilor de vorbitori ai limbii române, indiferent de vârstă, de nivel sau de profesie” afirmă autorul în prefața cărții.

Vorbește corect românește! : Ghid de exprimare corectă / Vasile Bahnaru, Inga Druță, Galaction Verebceanu et al. – Chișinău : Arc, 2017. – 107 p.

„Ghidul de exprimare corectă reprezintă o sinteză a rezultatelor monitorizării unor posturi de televiziune și de radio din Republica Moldova, monitorizare inițială de Consiliul Coordonator al Audiovizualului și realizată de o echipă de experți de la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Monitorizarea a fost determinată de intenția de a constata calitatea limbii române vorbite în spațiul audiovizual național, dar fiind impactul enorm al cuvântului rostit la radio și televiziune. În cele trei sesiuni de monitorizare (2011, 2012 și 2013), au fost urmărite sub aspect lingvistic în special emisiunile de știri, emisiunile matinale de divertisment și filmele dublate sau cu subtitrări.”

În carte veți citi despre ortografie, punctuație, pronunțare, morfologie, sintaxă, lexic și semantică, calcuri și barbarisme, dar și stilistică.

La final, găsiți o bibliografie.

Publicat în limba română, LISTE BIBLIOGRAFICE

Liberi, uniți și independenți


De la proclamarea independenţei, Republica Moldova își croiește un drum spre democrație.  În literatura de specialitate se consideră că democraţia în genere poate avea o bază solidă doar în cazul unei naţiuni unite și libere. 

Republica Moldova a obținut recunoașterea oficială a statalității, la 2 martie 1992, cand a obținut statutul de membru al ONU.

Declarația de Independență a Republicii Moldova, document adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova, însă, a fost semnat la 27 august 1991.

Documentul face referiri la „istoria milenară” și „statalitatea neîntreruptă” a românilor de la est de Prut în spațiul istoric și etnic al etnogenezei acestora, consacră, pentru spațiul de la est de Prut, denumirile oficiale: limba română, popor român. Acest act fondator al Republicii Moldova din 27 august 1991 este marcat în fiece an ca Ziua Națională a Republicii Moldova sau Ziua Independenței.

Cu aceastăocazie, Biblioteca Centrală a organizat o listă de cărţi care relatează detaliat despre munca şi curajul prin care s-a obşinut independenţa statală a ţării noastre.

 • Anghel, V. Moldova lui Ştefan cel Mare = La Moldavie d’Etinenne le Grand / Valeriu Anghel. Ed. bilingvă. – Focşani : Ed. Pallas Athena, 2006. – 144 p.
 • Fruntaşu, I. O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002). Ed. 1 / Iulian Fruntaşu. – Chişinău : Ed. Cartier, 2002. – 592 p.
 • Moldovan, P. P. Moldovenii în istorie / Petre P. Moldovan. – Chişinău : Ed. Poligraf-Service, 1993. – 180 p.
 • Stafi, I. Spovedaniile Basarabiei. Ed. a 3-a / Ion Stafi. – Chişinău : Ed. Bons Offices, 2007. – 364 p.
 • Petrencu, A. Istoria contemporană : Studii, materiale, atitudini / Anatol Petrencu. – Chişinău : Ed. „Cartdidact” SRL, 2011. – 580 p.
 • Ţurcanu, I. În căutarea originii numelui Basarabia / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Ed. Labirint-Cutasevici ÎI., 2010. – 192 p.
 • Cucereanu, R. Lacrimile românilor basarabeni. Trilogie, vol. 1 / Rodion Cucereanu. – Bucureşti : Ed. Biodova, 2011. – 322 p.
 • Cojocaru, Gh. E. Politica externă a Republicii Moldova. Studii. Ed. a 2-a / Ghoerghe E. Cojocaru. – Chişinău : Ed. Civitas, 2001. – 208 p.
 • Cernecu, M., Ciurea, C. Alegerile într-o societate democratică / Mihai Cernecu, Corneliu Ciurea, Elena Negru, Oleg Serebrian. – Chişinău : Ed. Şcolile Asociate UNESCO, ONG, 2001. – 120 p.
 • Cartea memoriei celor căzuţi în luptele pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova. Vol. 1 / Concepţie, selecţie şi pregătirea materialelor de Olga Căpăţină. – Chişinău: 2000. – 224 p.
 • Ghimpu, Gh. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. Ed. a 3-a / Gheorghe Ghimpu. – Chişinău : Ed. Garuda-Art, 2010. – 484 p.
 • Chircă, S. I. Basarabie! Libertatea şi progresul vin de peste Prut / Sergiu Ion Chircă. – Chişinău : Ed. Arc, 2011. – 240 p.
 • Ţurcanu, I. Basarabia din nou în fața opțiunii istorice : Impresiişi mărturii privind mişcarea naţională a românilor basarabeni la sfârşitul anilor 80 – începutul anilor 90 / Ion Ţurcanu. – Chişinău : Ed. Universitas, 1994. – 160 p.
 • Eminescu, M. Basarabia / Mihai Eminescu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2006. – 128 p.
 • Eminescu, M. Basarabia – pământ românesc, samavolnic răpit / Mihai Eminescu. – Bucureşti : Ed. Saeculum I.O., 1997. – 208 p.
 • Cojocaru, Gh. E. 1989 la Est de Prut / Gheorghe E. Cojocaru. – Chişinău : Ed. Prut International, 2001. – 216 p.
 • Graur V. De te voi uita, Basarabie… / Valeriu Graur. – 210 p.
 • 15 ani de independenţă a Republicii Moldova: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 22 august 2006, Chişinău. – Chişinău: Tipografia A.Ş.M., 2006. – 168 p.
 • Buga, I. Basarabia română la cumpăna de milenii. Antologie, 1988-2010 / Ion Buga. – Chişinău : Ed. Litera, 2011. – 656 p.
 • Parlamentul Independenţei : [cronica fot.-doc.] / Asoc. „Parlamentul-90”. – Chişinău : S. n., 2010. – 432 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Expoziție tematică, istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca modernă, istorie, limba română, Republica Moldova

Limba Noastră Cea Română: expoziție virtuală de carte


Promovarea valorilor naţionale şi culturale a fost întotdeauna o prioritate pentru Biblioteca Municipală. Astăzi, 31 august, este o zi specială pentru cei care vorbesc şi gândesc în limba română. Cu ocazia celui de al 28-lea an de la Declararea Limbii Române ca Limbă de Stat precum și trecerea la grafia latină, Biblioteca Centrală vă propune o expoziţie ce conţine o parte din colecţia noastră la acest subiect. Cărţi mai noi şi mai vechi, mai cunoscute sau mai puţin cunoscute vă aşteaptă să le consultaţi.

DAniehj9tllaek,lfdnulo16Bojoga, Eugenia. Limba română – între paranteze? : Despre statutul actual al limbii române în Republica Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău: Arc, 2013. – 248 p.

Volumul „Limba română – între paranteze?” reprezintă o contribuţie utilă şi edificatoare pentru depăşirea crizei identitare care macină societatea moldoveană, confruntată în prezent cu două câmpuri  de forţe antagonice: pe de o parte moştenirea sovietică, cea  care o trage în trecut, încurajându-i prejudecăţile şi inerţiile păguboase, şi pe de altă parte, exigenţile modernizării, adaptarea la standardele şi la nivelul lumii civilizate, occidentale. Eugenia Bojoga nu se limitează doar să modeleze construcţii teoretice, ea analizează realităţile lingvistice de ieri şi de azi din Republica Moldova, luând în calcul sondajele de opinie, limbajul mass-media (inclusiv cel promovat de noile tehnologii informaţionale), opiniile şi viziunile concetăţenilor noştri, vine cu texte polemice, elaborate în baza instrumentarului teoretic al disciplinei numite sociolingvistică.

DAniwwk,lfdnurlo16Butuc, Petru. Studii de gramatică şi istorie a limbii române literare / Petru Butuc. – Chişinău : S.n., 2012. –  232 p.

Conferenţiar universitar la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, doctor în filologie din 1995, specialist în disciplinele: Istoria limbii române litearare şi limba română contemporană, scrie şi publică articole de gramatică, sociolingvistică, cultivarea limbii, istoria limbii române ş.a.

Scopul acestei culegeri de articole rezidă în demonstrarea faptului că principiul logico-semantic în gramatică, în deosebi în sintaxă, este mai eficient, mai rezultativ, deoarece concepe cercetarea faptelor de limbă de la conţinut spre formă. În lucrare sunt luate în dezbatere unele probleme de istorie a limbii române literare, pe care, din cauza şubredului context social-politic din Republica Moldova, le tratăm în raport cu cele de sociolingvistică.

DAnie9llakllo16Cartaleanu, Tatiana. Româna pentru toţi / Tatiana Cartaleanu. –  Chişinău : Litera Internaţional, 2003. – 289 p.

Acest curs şcolar comentat urmăreşte scopul de a explica elevilor, şi nu numai lor, într-o formă cât mai accesibilă, unele noţiuni ce ţin de vocabular, gramatică, ortografie şi punctuaţie, şi totodată, de a contribui la formarea deprinderii de scriere şi exprimare corectă. Exerciţiul de analiză pe care îl propunem este, de fapt, o examinare a comunicării proprii, însoţită de comentarii ale structurii lexicale şi gramaticale a limbii române. În comunicarea noastră nu există aparte subiecte ştiinţifice incluse drept conţinuturi de studiat în diferite clase de gimnaziu sau liceu. De aceea autorul a adunat secvenţele în demersul didactic într-o lucrare – sinteză adresată elevilor.

Ciocanu, Ion. Zborul frânt al limbii române / Ion Ciocanu. – Chişinău : Garuda-Art, 1999. – 296 p.DAniehj9tllaek,lfdulo16

În afară de faptul că în activitatea sa de critic şi istoric literar a acordat o atenţie deosebită limbii şi stilului poeziilor şi prozelor supuse comentariilor, Ion Ciocanu a abordat probleme de sociolingvistică, activează fructuos în domeniul cultivării limbii, susţinând rubrici personale şi permanente în ziarele şi revistele chişinăuiene, la posturile de radio şi TV.

DAniellakllo16Ciocanu, Ion. Noi şi cuvintele noastre : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2011. – 304 p.

Să vorbim fără nici o reticenţă limba noastră, care se numeşte corect română, s-o ferim de elemente impure, ca des pomenitele rusisme, ucrainisme, ţigănisme, calchieri mecanice din alte idiomuri, să apelăm în limita posibilităţilor fiecăruia dintre noi la dicţionare bilingve, explicative, etimologice şi de altă natură, ca să realizăm odată şi odată istoricul deziderat lansat de Alexei Mateevici: „Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numaidecât la limba literară românească”!

(Ion Ciocanu)

A promova sub orice formă o limbă moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere strict lingvistic, o greşeală naivă ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere istoric şi practic e o absurditate şi o utopie; din punct de vedere politic e o anulare a identităţii etnice şi culturale a unui popor şi, deci, un act de genocid etnico-cultural.

(Eugeniu Coşeriu)

DAniehj9tllae5k,lfdnurlo16Ciocanu, Ion. Efortul salvator : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii  / Ion Ciocanu. –   Chişinău : Phoenix, 2006. – 380 p.

Nu e prima oară când criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu lasă la o parte analizele şi sintezele în domeniul beletristicii. O problemă a  problemelor în cadrul culturii din Republica Moldova – o spune şi autorul posfeţei la cartea de faţă – este revigorarea limbii române la est de Prut, şi neobositul om de cultură vine să contribuie – teoretic şi practic – la asanarea climatului lingvistic din cel de-al doilea stat românesc.

DAniwwk22,lfdnqurlo16Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literatirii române din Basarabia /  Mihai Cimpoi. –   Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009. – 352 p. 

Tudor Nedelcea spune că „prin lucrarea sa O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia (apărută în ediţii revizuite şi completate, atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, în 1996, 1997, 2002, 2003, ultima, reactualizată în 2009, la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, condusă de Eugen Simion), Mihai Cimpoi şi-a dat întreaga măsură a potenţialului său critic şi enciclopedic. Conform proverbului românesc: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”, savantul de la Chişinău, ca şi omologul şi prietenul său de la Bucureşti, Eugen Simion (care a editat Manuscrisele eminesciene), a fost pedepsit prin uzurparea, în contumacie, a funcţiei sale de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Vorba lui Eminescu: „Suntem români şi punctum!””.

DAniwwk22,lftdnqurlo16Codreanca, Lidia. Două mentalităţi şi o singură limbă : Pagini necunoscute din istoria limbii române din Basarabia / Lidia Codreanca. – Chişinău : S.n., 2012. – 60 p.

Autoarea a decis să pună la dispoziţia cititorului mai puţin avizat nişte dovezi lingvistice, din epoca secolului al XIX-lea, întru susţinerea denumirii corecte a limbii noastre materne. E de reţinut că anume acolo, în perioada ţarismului în Basarabia, se găsesc rădăcinile conflictului lingvistic cu care ne confruntăm decenii în şir. Anume cititorii, în timpul discuţiilor avute la tema din cadrul întîlnirilor periodice cu ei, i-au sugerat autoarei ideea acestei cărţi, prin îndemnul de a include pe internet documentele respetive. Cartea se adresează, mai întâi de toate, profesorilor de limbă română în calitate de material didactic suplimentar la orele de română. De asemenea, autoarea speră să fie utilă şi lucrătorilor din sistemul de biblioteci, care fac munca de iluminare a cititorului, precum şi tuturor celor interesaţi de soarta limbii noastre şi de numele ei corect.

DAnielakllo16Crăciun, Boris. Povestea limbii române : mică enciclopedie şcolară / Boris Crăciun. – Iaşi : Porţile Orientului, 2004. – 184 p. 

Primul almanah şcolar al limbii române, o antologie inedită, care adună – pentru elevi mici şi mari, pentru învăţători, profesori de română, părinţi – o diversitate de cunoştinţe plăcute şi utile despre limba ce-o vorbim. Cartea, care este, de fapt, o poveste şi o mică enciclopedie ilustrată, poate fi folosită – începând cu clasele II  – IV, continuând cu gimnaziul şi liceul – la orele de limbă română, în spectacolele şcolare sau ca lecturi suplimentare pentru acasă. Aici sunt selectate, pe înţelesul tânărului cititor, informaţii şi curiozităţi despre limbile lumii; limba latină şi urmaşele ei neolatine; naşterea poporului şi limbii noastre; poezii, cântece, porverbe, citate adecvate; cele patru dialecte etc. Acestă poveste adevărată e accesibilă tuturor vorbitorilor de limbă românească, atât din România şi Republica Moldova, cât şi din zonele apropiate sau îndepărtate, unde se aude graiul armonios în care îşi exprimau gândurile Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Enescu sau Mircea Eliade.

DAniehj9tllaek,lfdnurlo16Limba română- adevărata mea patrie (antologie filosofică). – Ch. : Litera Internaţional, 2005. – 992 p.

Prezenta antologie filologică „Limba română – adevărata mea patrie”, reprezintă o selecţie de materiale teoretice şi aplicative, semnate de cronicari, savanţi lingvişti, oameni politici, opinii şi cugetări ale unor scriitori români în care se fac reflecţii valoroase asupra unui spectru larg de probleme, printre care geneza limbii şi a poporului român; elaborarea şi stabilirea normelor limbii române literare: contribuţia în acest sens a cărturarilor; romanitatea limbii române; unitatea şi identitatea lingvistică şi etnică a românilor de pretutindeni; inconsistenţa şi falsitate „teoriei” despre două limbi romanice de est: română şi moldovenească; situaţia glotică din Republica Moldova după 15 ani de funcţionare a Legislaţiei lingvistice.

DAnie9llaek,lulo16Limba română prin cultură şi civilizaţie : (Material didactic pentru alolingvi). – Chişinău : S. n., 1997. – 248 p.

Acestă carte este concepută ca material didactic – suport la orele de limbă română pentru alolingvi, menit să asigure un progress real în practicarea activă a limbii. În vederea însuşirii lexicului de bază al limbii române modern autorii au selectat texte reprezentative pentru cultura şi civilizaţia românească capabile să susţină interesul şi curiozitatea cititorului. Destinată celor care au însuşit deja elementele lingvistice esenţiale pentru diferite situaţii ale comunicării imediate, lucrarea cuprinde exerciţii lexicale racordate la tema textului de bază. Fiind în marea lor majoritate nişte microtexte cu subiect comun, exerciţiile implică valorificarea relaţiilor de sinonimie, polisemie şi antonimie ce se stabilesc între cuvinte. Cartea se propune tuturor elevilor şi studenţilor alolingvi ce urmăresc să-şi formeze deprinderea de scriere şi exprimare corectă în limba română.

DAniehj9tllaek,lulo16Mateevici, Alexei. Limba noastră / Alexie Mateevici. – Chişinău : Litera, 2014. – 16 p.

Cartea a apărut cu prilejul anversării Grupului Editorial Litera – prima editură privată de după căderea comunismului în România şi Republica Moldova – şi este distribuită gratuit în reţeaua sa de librării. Editura va rămâne fidelă şi de acum înainte programului său declarat chiar de la început de a oferi cumpărătorilor cărţi bune la preţuri mici. Pe parcursul celor 25 de ani de activitate la Grupul Editorial Litera au văzut lumina tiparului peste 4000 de titluri de carte cu un tiraj general de circa 46 de milioane de exemplare, după numărul de titluti şi vânzări.

DAniwwk22,lftdinquirlo16Mândâcanu, Valentin. Spărturi în gheaţa tăcerii : Veşmântul fiinţei noastre; Laudă ţie, interbelic românesc  / Valentin Mândâcanu. – Chişinău : S. n., 2008. – 112 p.

 Cunoscutul lingvist și om de cultură, Valentin Mândâcanu este autorul eseului „Veşmântul fiinţei noastre”, publicat în nr. 4, din aprilie 1988, al revistei „Nistru”, care a declanșat Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia. Autorul acestui eseu este un simbol și un pilon al acestei Mișcări, de la început și până în prezent.

2f170b88370a512d1fd65a28895bd96bMelnic, Vasile. Mîndria şi speranţa noastră  / Vasile Melnic. – Chişinău : Tipogr. Centrală, 1999. – 267 p.

Vasile Melnic, profesor universitar, doctor în filologie, este un cunoscut specialist în dialectologie şi geografia lingvistică. Prof. Vasile Melnic s-a manifestat şi ca un mare patriot al neamului, un apărător ardent al limbii române, confirmând această calitate mai întâi prin fapte concrete, apoi şi prin multe articole, publicate în diferite reviste, în ziare, înmănuncheate ulterior în cartea „Mândria şi speranţa noastră”. Mai este de menţionat că rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate de-a lungul anilor au fost expuse în peste 200 de lucrări publicate, de asemenea, în referate, comunicări, rezumate ale comunicărilor la diferite conferinţe şi simpozioane internaţionale, unionale, republicane etc.

DAnie9llak,llo16Nagy, Rodica. Sintaxa limbii române actuale : Unităţi, raporturi şi funcţii / Rodica Nagy. – Iaşi : Institutul European, 2005. –  404 p.

Lucrarea „Sintaxa limbii romîne actuale. Unităţi, raporturi şi funcţii” reuneşte într-un singur volum rezultatele unei reexaminări a problemelor de bază ale sintaxei actuale, în încercarea de a structura o viziune teoretică coerentă şi simultan conform cu obiectul de studiu asupra caracteristicilor importante ale nivelului sintactic al limbii române. Beneficiind de achiziţiile teoretice incontestabile ale specialiştilor români şi străini din ultimul timp, am conturat aici o perspectivă inedită a cercetării structurii sintactice, prin care, ţinând cont de amploarea problematicii, propunem o reevaluare a opiniilor emise anterior şi o reinterpretare a datelor limbii investagate, într-un cadru metodologic de tip clasic, ale cărui avantaje sunt pe deplin demostrate.

DAnie9llak,lulo16Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă. – Chişinău : Prometeu, 2008. –  496 p.

Licențiat al secției de ziaristică din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Vlad Pohilă se impune ca autor de articole pe teme culturale (literatură, artă, învățământ, starea limbii române în R. Moldova, sociolingvistică, etnologie ș.a.), prin articole și emisiuni radiofonice de cultivarea limbii. Cultivă cu succes interviul, cronica literară, eseul, semnând numeroase materiale (inclusiv prefețe și postfețe) consacrate unor personalități marcante ale spiritualității naționale (M. Eminescu, N. Iorga, M. Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Marin Preda, N. Stănescu, A. Busuioc, Ion Druță, Igor Crețu, M. Cimpoi; lingviștii Sextil Pușcariu, E. Coseriu, Mioara Avram, S. Berejan; oamenii de artă C. Brâncuși, Maria Tănase, Maria Cebotari, G. Enescu, Eugen Doga ș.a.) și ale celei universale (Dostoievski, K.-M. Ciurlionis, Lilli Promet, K. Paustovski, A. Camus, Ivo Andric, G. G. Marquez, alți zeci de scriitori-laureați ai Premiului Nobel).

vRusu, Valeriu. Limba română: limbă, literatură, civilizaţie / Valeriu Rusu. – Chişinău : Rev. „Limba română”, 1997. – 211 p.

Nume de referinţă în Franţa, Valeriu Rusu este de aproximativ două decenii unul dintre cei mai prodigioşi promotori ai limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul francofon. Sensibil la evenimentele ştiinţifice, literare, dar şi politice din Republica Moldova, Valeriu Rusu participă la diverse acţiuni ce au loc în Republica Moldova şi România, încurajază realizarea unor proiecte în măsură să amelioreze climatul social, cultural şi lingvistic de la noi. Studiile, articolele, prelegerile sale, originale şi accesibile pledoarii în favoarea cauzei românismului, suscită interesul străinilor pentru adevăratele valori ale literaturii şi culturii noastre, dezvăluie frumuseţile nebănuite ale limbii române. Din iniţiativa profesorului, în Franţa, în România şi în Republica Moldova au apărut în traducere franceză câteva antologii de poezie românească contemporană, incluzând şi un important număr de autori din Republica Moldova, literatura română obţinând o şansă în plus de a se lansa în circuit internaţional.

DAniehj9tllaek,ldulo16Spînu, Stela. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova / Stela Spînu. –    Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2011. – 180 p.

Obiectul de cercetare al prezentei lucrări îl constituie fenomenele dialectale, proprii graiurilor moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova, care alături de celelalte graiuri ale limbii române prezintă o importanţă ştiinţifică deosebită pentru dialectologia istorică şi cea descriptivă prin faptul că păstrează faze mai vechi de evoluţie a limbii, înregistrând mai multe fenomene arhaice la nivel fonetic, morfologic şi lexical. Studiul a fost eleborat în baza materialului faptic excerptat din Atlasul lingvistic moldovenesc. Noutatea cercetării propuse rezidă în tratarea unui preţios şi variat material, pus pentru prima dată la dispoziţia cercetărorului de atlasele lingvistice, şi de necesitatea elaborării unor studii care ar descrie consecvent, pe nivelele limbii, graiurile din nord-estul Republicii Moldova.

DAniwwk22,lfdnurlo16Teodorescu, G. Dem. Istoria limbii şi literaturii rimâne : De la începuturi pînă la 1882 / G. Dem. Teodorescu. –  Bucureşti : Saeculum I. O., 2002 — S. l. : Fed Print SA. – 464 p.

Gândită ca o panoramă a spiritualităţii naţionale, manifestată în limbă, literatură, filosofie, creaţii folclorice, port şi obieceiuri populare, pictură murală, xilogravură, arhitectură etc, „Istoria limbii şi literaturii române”, de G. Dem. Teodorescu, oferă o perspectivă interesantă asupra culturii şi civilizaţiei române de la origini spre sfârşitul secolului al XIX-lea, tocmai datorită îmbrăţişării globale a fenomenului. Rămasă, din păcate, nefinalizată, în manuscris, datorită morţii premature a autorului, lucrarea vede, în sfârşit, lumina tiparului după mai bine de un veac de la elaborarea ei, acoperind, cel puţin parţial, unele goluri din istoriografia diverselor discipline.

DAnie9tllaek,lulo16Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română /  Elena Ungureanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 158 p.

Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română, în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţământ pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.

Publicat în COLECŢII BC, limba română, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Lingvistul şi filologul Eugeniu Coşeriu – 95 de ani de la naştere


ANIVERSĂRI – 2016

Recomandăm spre lectură un articol ce face referinţă la biografia, activitatea şi cărţile filologul Eugeniu Coşeriu.

Lingvistul şi filologul Eugen Coşeriu s-a născut la 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni, fostul judeţ Bălţi. A fost doctor în filologie şi filosofie, autorul a unui număr de peste 50 de volume. Eugen Coşeriu a absolvit liceul „Ion Creangă” din oraşul Bălţi, apoi şi-a continuat studiile de filologie la Universitatea din Iaşi şi Roma. Studiile de filosofie le-a urmat la Universitatea din Milano. Între 1950 şi 1963 a predat la Universitatea din Montevidio, Uruguay, iar între anii 1961 şi 1963 a fost invitat în calitate de profesor la Universitatea din Bonn, Germania. Din 1963 şi pănă la sfârşitul vieţii a fost profesor la Tubingen. Titlul de Doctor Honoris Causa i-au acordat circa 50 dintre universităţile lumii. Eugen Coşeriu a fost membru al Societăţii de Lingvistică din Paris, membrul Cercului Lingvistic din New York, membrul de onoare al Societăţii Lingvistice din America, membrul Cercului Lingvistic de la Praga şi la alte multe academii prestigioase din întreaga lume, inclusiv din Japonia. A fost membru de onoare al municipiului Chişinău şi Cavaler al Ordinului Republicii Moldova. S-a stins din viaţă la 7 septembrie anul 2002.

Coşeriu, Eugeniu. Întroducere în lingvistică / Eugeniu Coşeriu. – Cluj : Editura Echinox, 1995. – 143 p.

Cartea de faţă este un act cultural ale cărui semnificaţii se cuvine să fie semnalate. Lucrarea a fost scrisă încă în 1951 şi avea o destinaţie foarte limitată. Pentru cititorul de limbă română, această aparent modestă întroducere se pătrunde, în plus, şi de o relevanţă istoric-culturală. Lecţiile de lingvistică generală vor putea servi, pe de altă parte, ca un manual de bază pentru anii superiori, acest tratat reluînd şi dezvoltînd problematica întroducerii la un nivel mult mai amplu şi mai aprofundat.

Coşeriu, Eugeniu. Lecţii de lingvistică generală / Eugeniu Coşeriu. – Chişinău : ARC: 2000. – 302 p.

Acest volum a fost publicat în 1973 şi a apărut sub fopmă a trei serii de prelegeri ţinute în cadrul cursurilor italiene de perfecţionare destinate profesorilor de literatură şi limbă din învăţămăntului mediu. Prima ediţie a cărţii a fost prezentată, începînd cu 1968, la Madrid, la Şcoala de Cercetare Lingvistică a OFINES (Institutul de Cultură Hispanică). Din această carte s-au publicat pînă în prezent două traduceri: una în japoneză (Tokio, 1979) şi alta în portugeză (Rio de Janeiro, 1980). Ambele s-au făcut pe baza manuscrisului ediţiei a doua italiene. O a treia traducere în germană, actualmente în pregătire, va urma această versiune spaniolă. Apariţia în limba romţnă a lecţiilor de lingvistică generală ale lui Eugeniu Coşeriu marchează un moment important în procesul istoric de recuperarea gîndirii ştiinţifice a marelui savant şi a teoriei lingvistice româneşti. Lecţiile de lingvistică generală se disting, într-un mod deosebit de pregnant, prin atitudinea epistemologică şi vastitatea orizontului investigaţional, prin temeinica inegalabilă cu care sînt evaluate marile doctrine ale lingvisticii contemporane.

Coşeriu, Eugen. Lingvistica din perspectivă spaţială şi antropologică / Eugeniu Coşeriu. – Chişinău: Ştiinţa, 1994. – 181 p.

Cartea prezentă este primul volum de scrieri în limba română (traduse, comentate şi înmănuncheate într-o ediţie separată), apărută la baştina ilustrului nostru compatriot, care s-a impus de mult în ştiinţa lingvistică mondială, ducînd de-a lungul unui remarcabil şir de ani faima omului pornit din Mihăilenii Basarabiei pe toate meridianele lumii. Opera sa e cunoscută practic de toţi cei care, în orice punct al planetei noastre, şi-au consacrat viaţa şi activitatea studierii limbilor istorice concrete şi limbajului ca fenomen. Din scrierile savantului au fost  selectate, cele care tratează, în cronologie problematica generală a varietăţii limbajului propunînd de la perspectiva ariilor geografice şi a metodelor de cercetare specifice acestei abordări. Analiza capătă amploare în planul teoriei, într-o viziune de antropologie culturală sui-generis, prin raportarea la structurile sociale, la cultura materială şi la civilizaţia comunităţilor lingvistice şi prin proiectarea, treptată, a obiectivelor investigaţiei la nivelurile „vorbire”, „limbă”, şi „discurs”, în cadrul unui magistrat demers de discuţii şi definiri succesive, în planul principiilor şi al metologiei.

 Coşeriu, Eugen. Prelegeri şi conferinţe / Eugen Coşeriu. – Iaşi: 1994. – 189 p.

În primăvara anului 1992, cînd Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a acordat profesorului Eugen Coşeriu titlu de Doctor Honoris Causa, studenţii de la Facultatea de Litere şi profesorii lor, cercetătorii – lingvişti şi literaţi – au avut ptivilegiul de a audia mai multe prelegeri şi conferinţe, în care marele savant a expus esenţa doctrinei sale: Competenţa lingvistică, Filosofia limbajului, Tipologia  limbilor romanice, Arhitectura şi structura limbii, Semantica cognitivă şi semantică structurală, Deontologia culturii, Limbaj şi poezie.

La sfîrşitul lunii octombrie a anului următor, Eugen Coşeriu a ţinut la universităţile din Suceava, Iaşi şi Chişinău următoarele prelegeri şi conferinţe: Cele două direcţii

în filosofia limbajului, Dezvoltarea lingvisticii romanice, Deontologia şi etica limbajului, Principii de sintaxă funcţională, Semantică cognitivă şi semantică structurală, Arhitectura şi structura limbii, Unitate lingvistică – unitate naţională,

Limbajul poetic. Deci punem la dispoziţie lingviştilor şi filologilor români, de pe ambele maluri ale Prutului, Prelegerile şi conferinţele lui Eugen Coşeriu cu speranţa că prin lectura lor vor putea fi mai lesne înţelese şi aprofundate ideile şi principiile lingvistice.

Publicat în economie, istoria Basarabiei, limba română, psihologie, Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

Cărți noi la Biblioteca Centrală


În colecțiile Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central) au fost achiziționate un set de cărți. Sunt din toate domeniile, preponderent în limba română, dar și în limba rusă. În continuare, vă prezentăm niște cărți, care sperăm să vă fie interesante și utile în formarea Dumneavoastră profesională.

Messinger, Joseph. Dicţionar ilustrat al gesturilor / Joseph Messinger; trad. Cătălin Simion. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 688 p.
Autorul acestui dicţionar este convins de utilitatea lui. A scris şi numeroase lucrări pe această temă. Cu puţin timp în urmă a pus la punct o gramatică gestuală, care s-a bazat pe observarea mai multor grupuri socioprofesionale şi pe stabilirea ca repere de lucru a trei stereotipuri gestuale invariabile fundamentale (Interpretarea gesturilor).
În ziua de azi viziunea asupra semnificaţiei gesturilor trezeşte interesul profesioniştilor în recrutarea de personal, cît şi pe cel al specialiştilor în marketing pe internet. De altfel „jocul celor trei gesturi„ a fost preluat de mai multe sit-uri, dată fiind posibilitatea de a-l adapta oricărei teme. Acest joc reuşeşte să evidenţieze compatiblităţile dintre cele mai variate: iubire, sexualitate, teste de evaluare a performanţelor , relaţii profesionale sau amicale, preferinţe în materie de sport sau de cultură. Dicţionarul ilustrat al gesturilor reprezintă un instrument indispensabil în descifrarea sensului ascuns al tuturor acestor gesturi,posturi,mimici.
Limbajul gestual face obiectul acestei lucrări şi îi va interesa mai ales pe aceia pentru care relaţia cu celălalt reprezintă temelia vieţii lor profesionale: profesori,diplomaţi, agenţi de vînzări, recrutori, psihologi, instructori,pedagogi, consultanţi, avocaţi, medici etc. Dar dicţionarul se adresează şi celor care trăiesc din,prin şi pentru imaginea lor publică.

Hîncu, Damian. Moldova mă doare: mărturie / Damian Hîncu. – Сh.: Prut Internaţional, 2011. – 128 p.
La 7 aprilie 2009, tinerii din Chişinău au dat jos, prin proteste paşnice, regimul comunist.
Cartea e scrisă sub forma unei confesiuni, eseul se bazează pe experienţa personală a unui participant paşnic care a devenit victimă a evenimentelor din această zi.

Ungureanu, Elena. Ghid de exprimare corectă în limba română / Elena Ungureanu. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. – 159 p.
Ghidul de exprimare corectă în limba română se adresează tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect în limba română,în conformitate cu normele impuse de Academia Română. Ghidul a fost conceput sub forma unui îndreptar al greşelilor pe care elevii, studenţii şi formatorii din instituţiile de învăţămînt pot să-l consulte cu uşurinţă. Lucrarea se adresează, deopotrivă, jurnaliştilor care, prin profesia practicată, sunt, în acelaşi timp, moderatori şi modelatori ai limbii române actuale.

Bettger, Frank. Cum am devenit expert în vânzări: De la eşec la succes / Frank Bettger; trad. Alexandru Borş. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2011. – 255 p.


Gugeac, Ion. Drepturile omului pe înţelesul tuturor: Dicţionar
/ Ion Gugeac. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2010. – 160 p.
Problematica drepturilor omului deţine aspecte juridice foarte importante fără de care este de neconceput existenţa unui stat de drept, aceasta nu poate fi înţeleasă numai în limitele ştiinţelor juridice cum ar fi: filosofia şi teoria dreptului, dreptul constituţional sau cel internaţional, fără a apela la o serie de postulate interdisciplinare, care unesc în sine elementul filosofic,social şi politologic. Dicţionarul de faţă vă pune la dispoziţie termeni din domeniul drepturilor omului, care conţine nu doar cuvinte specifice acestui domeniu, dar şi expresiice doar la prima vedere par a fi din alte domenii, în realitate , acestea influenţeazăsau contribuie la garantarea drepturilor omului.

Şoimaru, Vasile. Căderea comuniştilor / Vasile Şoimaru. – Ch.: Editura ”Prometeu” SRL, 2010. – 160 p.


Florea, Vasile. Dicţionar universal de artă plastică / Vasile Florea, Gheorghe Szekely. – Bucureşti – Chişinău: Litera Internaţional, 2011. – 816 p.
Prezentul dicţionar de artă universală reprezintă de fapt o nouă ediţie, revăzută, a Enciclopediei de artă universală apărută la aceea editură. În volumul de faţă se pot afla mai mute despre personalităţi marcante în domeniul artei din diferite epoci,totodată adăugînd informaţii şi despre alte personalităţi ca pictori,sculptori, graficieni, dar mai cu seamă arhitecţi – care nu figuraseră în prima ediţie, îmbogăţind totodată volumul şi cu unele noţiuni de ordin general. În afară de personalităţi, au fost incluse însă în volum stilurile, curentele, mişcările, o parte din grupările artistice, fără de care nu s-ar fi putut stabili locul ocupat în traiectoria urmată de respectivii creatori în istoria artei universale.

Lectură plăcută!