Publicat în învățământ, învățământ preșcolar, manual, metodica predării obiectelui, religie

5 octombrie – Ziua Internațională a Profesorului


Un profesor care încerca să predea fără a le inspira elevilor dorința de a învăta nu face decât să bată cu ciocanul într-un fier rece.

Horace Mann

Cu ocazia Zilei Internationale a Profesului vă prezentăm o expoziție virtuală de carte, ce face referință, la meseria de profesor și pedagogie.

Manual de pedagogie: manual destinat studenților de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic / coord: Ioan Jinga; Elena Istrate. – Ed a 2-a rev. –  București: All 2006, 2008. – 567 p.

Acest manual este inclus în bibliografia examenelor  pentru o definitivare în învățămînt și pentru a obține un grad didactic pentru profesorii.

Această lucrare abordează o întreagă problematică a procesului instructiv-educativ, dezvoltând elemente ale teorii educaționale, ale instruirii și evaluării (inclusiv ale celei asistate de calculator), precum și elemente de management școlar.

În această lucrare se face o permanentă conexiune între teorie și practică, iar la sfîrșitul fiecărui capitol autorii propun diverse probleme de reflecție și aplicații.

Acest manual se adresează:

 • studenților de la facultățile de profil;
 • studenților de la toate profilurile de învățămînt superior care vor să devină cadre didactice;
 • educatorilor, învățătorilor și profesorilor de toate specializările;

 

Țurcanu, Ion. Creangă în contextul pedagogiei timpului său / I. Ţurcanu. – Chișinău UNIVERSITAS, 1994. – 146p.

Deosebirea între metoda propusă de Creangă și  învățarea de rutină și mecanică, precum se profesează ea în genere în școlile noastre, este deosebirea dintre învățămîntul viu și intuitiv și mecanismul mortal memorării de lucruri neînțelese de copii; deosebirea dintre pedagogie și dresură…

Se știe că înainte de a deveni scriitor, și pînă la sfîrșitul vieții sale Ion Creangă a activat ca profesor la clasele primare și autor de manuale școlare.

 Pânișoară, Ion-Ovidiu. Profesorul de succes. 59 de principiu de pedagogie practică/ Ion-Ovidiu Pânișoară. – Iași: Polirom,  2009. – 335 p.

Realitățile la care ar trebui să se adapteze școala românească sunt într-o continuă schimbare. Cu o perspectivă echilibrată dintre teorie și practică,  această lucrare propune o abordare nouă  în aria științelor educative și ne oferă diverse sfaturi  care vin atît în sprijinul debutanților , cât şi pentru profesorii cu experiență. În această  carte puteţi descoperi subiecte ca:

 • Principiul automomotivări cadrului didactic;
 • Principiul componenței cadrului didactic;
 • Principiul autorității didactice;

 

Mândâncanu Virgil. Pedagogia creștină: Manual recomandat pentru învățământul preuniversitar și universitar laic și spiritual / Virgil Mândăcanu. – Chișinău: Baștina-Radog, 2006. – 406 p.

pedagogia-crestina-corectAcest manual Pedagogia Creștină  este propus elevilor, studenților şi pedagogilor ca un demers științific, didactic și spiritual. Sunt abordate și analizate trăsăturile esențiale ale fenomenului educațional care este raportat la realizările științei, ale antropologiei creștine, dar și la contextul  Sfintei Scripturi.

Actualmente foarte mulții neagă sau pun la îndoială valoarea religiei strămoșești și a înțelepciunilor din Sfânta Scriptură. Esența învățăturii creștine este denaturată, iar ideile care sunt promovate de către Părinții Bisercii – sunt neglijate. Este un lucru regretabil, pentru că acum, când școala dorește să aplice în practică „noile educații”, o „pedagogie axiologică”, „noile standarde europene”, conceptele creștine pot reprezenta  anume acel principiu valoros de care încă mai duce lipsă învățămîntul din Republica Moldova.

 

Savin, Irina-Isabella. Metode educaționale intereactive utilizate la ora de diriginție / Irina-Isabella Savin. – Iași: Princeps Edit, 2005. – 128 p.

Lucrarea completează într-un mod justificat un spațiu bibliografic deficitar pe piața preocupărilor științifice, în ceea ce privește activitatea educațională de consiliere – dirigiție.

D-na prof. Irina-Isabella Savin selectează idei perene despre educație, le  sintetizează în citate celebre la care-și raportează propria experiență din învățământul preuniversitar. Lucrarea sa este concetrată pe metodele educaționale interactive specifice unei ore de dirigenție, propunând soluții posibile pentru rezolvarea crizei educaționale în școlile românești.

Stoica, Valentina. Vocația Pedagogică / Valentina Stoica, Aurelia Racu. – Chișinău: Litera, 1995. – 95 p.

Această carte este dedicată acelor tineri  care se consacră specialității de pedagog.

Este scrisă după îndelungate investigații efectuate în școlile de cultură generală, în școlile speciale şi auxiliare şi reflectă spinoasele probleme ale persoanelor cu handicap.

Pedagogie / coord.: Mihai Diaconu, Ion Jiga, Olga Ceban. – București: Editura ASE, 2004. – 603 p.

pedagogie-corectCei interesați de problema educației formale în unitățile de învățămînt pot consulta această carte realizată de către un colectiv de cadre didactice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului  Didactic al ASE din București. Manualul conține următoarele capitole:

 • Introducere în pedagogie;
 • Pedagogia ca știință al educației;
 • Pregătirea pedagogică și competențele profesiei didactice;

 

Jiga, Ioan. Istratii, Elena. Manual de Pedagogie / Ioan Jiga. Elena Istratii. – București: ALL EDUCATION,  1998. – 463 p.

Acest manual este realizat de către personalul militar și civil care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Cercetări  Psihopedagogice și de Perfecționare a Personalului din Învățământul Militar. Deși este realizat pentru studenți militari  care frecventează cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, este și util, în egală măsură şi pentru studenții din instituțiile civile de  învățămînt superior care optează pentru o carieră didactică. Acest manual conține următoarele secțiuni:

 • Secțiunea I: Pedagogia – ştiință a educației;
 • Secțiunea a II-a: Teoria edcuației;
 • Secțiunea a III-a: Teoria procesului de învățămînt(didactica);

 

Stănculescu, Elena. Psihologia Educație. De la teorie la practică / Elena Stănculescu. – București: Editura Universitară,  2008. – 397 p.

Elevii vin la şcoală nu numai cu un bagaj de cunoştinte care trebuie îmbogăţit, ci şi cu emoţii,  dorinţe, temeri, atitudini, fiecare având un ritm propriu de învăţare şi adaptare. Dacă nu se ţine cont de toate aceste aspecte, scopul învăţământului nu va fi atins întru totul. Se subînţelege de ce rolul psihologiei educaţiei în formarea cadrelor didactice este deosebit de important. Suntem ceea ce suntem, în funcţie de cât de buni educatori au fost părinţii şi profesorii noştri, de masura şi modul în care ne-au stimulat potenţialul cu care ne-am născut. Oare câţi copii, nu neapărat geniali, au fost afectaţi de erorile profesorilor, de interpretări subiective, de etichetări şi false aşteptări? Cum pot fi acestea prevenite? Printr-o bună cunoaştere a psihologiei educaţiei şi aplicarea principiilor sale în formarea copiilor.

Publicat în învățământ preșcolar, curriculum, PREZENTARE DE CARTE

Ghid pentru învățămîntul preșcolar: o abordare din perspectiva noului curriculum


Munteanu, Camelia. Ghid pentru învățămîntul preșcolar : o abordare din perspectiva noului curriculum / Camelia Munteanu. – Iași : Polirom, 2009. – 260 p.

Lucrarea Ghid pentru învățămîntul preșcolar oferă puncte importante pe baza cărora educatorii își pot desfășura activitatea în condițiile schimbărilor de ordin curricular. Sunt oferite numeroase soluții practice: planificarea anuală și semestrială, conceperea și elaborarea proiectului tematic și didactic, strategii de învățare instrumente de evaluare etc. La final sunt incluse 7 anexe cu privire la planificarea anuala – grupa mică, programul zilnic la grădiniță, planificarea săptămînală a activităților incluse, dimensiuni standart de mobilier etc.

Publicat în învățământ, prezentare de carte, psihologie

Psihologia educaţiei de Marcel Crahay


Crahay, Marcel. Psihologia educaţiei / Marcel Crahay; trad. Rodica Chiriacescu. – Bucureşti: Editura Trei, 2009. – 526 p.

Prin prezentarea diferitelor orientări psihologice din perspectiva contribuţiei lor la ştiinţele educaţiei, cartea de faţă se adresează în egală măsură pedagogilor şi psihologilor. Astfel, teoriile umaniste şi psihanalitice au pus în evidenţă rolul vieţii afective la copil. Behaviorismul a contribuit la dezvoltarea învăţămîntului individualizat.

Psihologia genetică a alimentat metodele active. Cognitivismul se află la originea învăţămîntului „strategic”.

Publicat în Activitate expoziţională, învățământ, învățământ preșcolar, management

Managementul lecției între teorie şi practică


Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării,coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor), ca activitate dedezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii umane, în mod permanent, pentru afirmareaautonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale.

Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală – optimă – strategică a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a unităţii de bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe. Managementul educaţiei/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară, carestudiază ,,evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi îngestiunea programelor educative”.

Expoziție virtuală de carte


Cristea, Gabriela C. Managementul lecţiei / Gabriela C. Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003.- 204 p.  

Lucrarea sub titlul Managementul lecţiei are o deschidere pedagogică spre toate formele de activitate didactică ce se află la dispoziţia cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi secundar, ea include module de studiu şi capitole. Textul lucrări ne vorbeşte despre conducerea managerială a lecţiei fără aexludecelelalte forme de organizarea activităţolor didactice. Managementul lecţiei se referă , în principal la managementul clasei de elevi, ştiinţă a educaţiei dezvoltată , cu precădere, în uttimii ani, introdusă deja în pachetul de discipline opţionale psihopedagogice, produs de Departamentul pentru Pregatirea personalului Didactic.

Cristea, Gabriela C. Managementul lecţiei / Gabriela C. Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2007.- 212 p.

„Solicitările pe care le-am avut pentru reeditarea cărţii intitulate Managementul lecţiei confirmă  interesul cititorilor pentru problematica pusă în dezbatere. Este de apreciat interesul cadrelor didactice pentru abordarea activităţilor de instruire dintr-o perspectivă managerială. Ceea ce înseamnă un mai amre acces pus pe înţelegerea legăturilor şi a unităţii dintre acţiunile de predare, învăţare şi evaluar” afirmă autoarea în Cuvîntul introductiv la ediţia a II-a.

În această lucrare, veţi citi despre noţiuni generale de management, Analiza conceptului de management, management pedagogic, mpdele de conducere a lecţiei etc.

Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare / Sorin Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003. -223 p.
Cartea Mnagementul organizaţiei şolare abordează o problemă de actualitate, cu mijloace specifice teoriei generale a educaţiei. Orientarea sa pedagogică urmăreşte, în acelaş timp, perfecţionarea, continuă a practicii educaţiei, printr-o acţiune socială deschisă, la nivelul sistemuli şi al procesului de învăţămînt. Structura cărţii acoperă trei teme de politică a educaţiei, semnificative din punct de vedere pedagogic şi social, în perspectiva reformei şcolare. Propunînd dezbaterea lor într-o ordine care permite valorificarea experienţei dobîndite în activitatea didactică şi în activitatea de conducere a învăţămîntului.

Ţoca, Ioan. Managementul calităţii pentru învăţămîntul preuniversitar / I. Ţoca, L. E. Spuză. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. – 122 p.

Lucrarea Managementul calităţii pentru învăţămînt preuniversitar este concepută ca un real ghid, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în orice instituţie de învăţămînt preuniversitar, ghid care are la bază experienţa teoretică şi practică a unei echipe, formată dintr-un director cu o bogată experienţă în arta managerială ţi un responsabil cu managementul calităţii tînăr, ambiţios, foarte bine pregătit în domeniul psihologiei.

În această lucrare veţi citi despre management strategic, organigramă, managementul schimbării, managementul calităţii, managementul evaluării, manualul calităţii, responsabilităţile managementului, managementul resurselor etc.

Ţoca, Ioan. Managementul educaţional / Ioan Ţoca.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2007.- 208 p.

Lucrarea urmareşte sa contribuie la conturarea unei imagini mai clare asupra conceptului de management educaţional în cunoaşterea actuală, din prisma managerului teoretician, practician şi a experienţei de conducere. Prin tematica pe care o conţine poate constitui un material ştiintific, didactic şi practic atât pentru profesori, directori ai instituţiilor educaţionale preuniversitare, inspectori şcolari, cât şi un material bibliografic pentru studierea diferitelor aspecte ale managementului educaţional.

Baza metodologică a lucrării a constituit-o abordarea conceptului de management educaţional în sistemul educaţional preuniversitar, în complexitatea sa, prin prisma teoreticianului, practicianului şi a experienţei manageriale acumulate.

Publicat în Expoziție tematică, invatamant, metodica predării obiectelui

Curriculum național şi metodica predării obiectelor


Pentru o buna funcționare a învățămîntului național preuniversitar este nevoie de o bază bună în ceea ce privește nu doar capacitățile profesorului, dar și de metodologia obiectului. Crearea unui curriculum și implementarea lui cu succes este importantă. Este important atît profesorii pe de o parte, care vor ști cum să predea mai bine obiectul de specialitate, dar și pentru elevi, de cealaltă parte, care vor reuși să însușească mai bine materia.
În context recomandăm cărți care sunt destinate de fapt profesorilor în vederea informării vizavi de curriculum la obiectele de specialitate. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a Bibliotecii Centrale „B.P. Hasdeu”.

Cadrul de referință al Curriculumului Național / Vladimir Guțu. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.
Realizarea și dezvoltarea curriculumului național de calitate este actuală. Actualizarea acestui curriculum național este important în contextul în care vedem ce progrese sunt înregistrate în diverse domenii pe plan internațional, cerințele care sunt, implementarea cerințelor diferitor organizații internaționale în țara membră.
Reforma curriculară în învățămîntul preuniversitar, cu toate determinările sale s-a realizat în patru etape:
– elaborarea curriculumului național de bază;
– elaborarea curriculumului pe discipline;
– elaborarea noilor generații de manuale școlare;
– implementarea noilor tehnologii de predare-învățare pedagogice și de evaluare a performanțelor școlare.
Sunt patru capitole: Reforma curriculumui în Republica Moldova între implementare și impact; Modernizarea curriculumului național în viziune prospectivă; Modernizarea curriculumului liceal; Managementul și evaluarea curriculumului național.

Informatică : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Vasile Andronic. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Curriculumul dat a fost elaborat în baza unor principii și criterii care vizează componenete de bază ale procesului de predare-învățare: principiul privind curriculumul ca întreg; principiile învățării; principiile învățării; principiile evaluării.

Curriculumul de informatică pentru învățămîntul liceal include:
a) nota de prezentare;
b) cadrul conceptual;
c) obiective generale;
d) obiective-cadru;
e) obiective de referință;
f) conținuturi ce reprezintă nivel minim, avînd caracter obligatoriu;
g) conținuturi opționale;
h) sugestii metodologice;
i) sugestii pentru evaluare.
2. Servește drept bază legitimă pentru:
a) elaborarea de manuale și auxiliare didactice;
b) organizarea concursurilor de manuale și materiale-suport;
c) organizarea procesului de predare/învățare în clasă;
d) organizarea evaluării reușitei elevilor.
Această carte este în colecțiile bibliotecii și în varianta rusă.

Matematică : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga Șpuntenco. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

În elaborarea curriculumului la acest obiect autorii au dorit să ofere răspunsuri la diverse întrebări. Astfel, după cum afirmă și autorii cărții ”lucrarea este elaborată în formă de dialog dintre autori și cititor. Astfel puteți afla răspunsurile la 27 de întrebări semnificative, repartizate pe șapte compartimente. Întrebările și răspunsurile se referă atît la aspectele teoretice, cît și cele aplicative ale predării-învățării-evaluării matematicii în liceu la profilul real și umanist.
Această carte este și în varianta rusă.

Chimie : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Galina Dragalina, Violeta Druță, Victor Cupcinenco, … – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Acest ghid a fost elaborat pentru cadrele didactice la chimie cu scopul de a facilita implemetnarea curricumului modernizat de liceu. Ghidul include: preliminarii; repere conceptuale; sugestii metodologice, proiectarea didactică; strategii și tehnologii didactice; sugestii; bibliografii.
Această carte este și în varianta rusă.

Masalagiu, Cristian. Didactica predării informaticii / C. Masalagiu, Ioan Asiminoaiei. – Iași : Polirom, 2004. – 229 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor din învățămîntul preuniversitar, elevilor și studenților în domeniul informaticii. Cartea include șase capitole în care se prezintă:
1. Noțiuni de bază;
2. Curriculum, instruire, evaluare;
3. Principii didactice;
4. Obiective didactice;
5. Metode, tehnici, procedee didactice;
6. Liste, Stive, Cozi, Grafuri, Arbori, Sortare/Căutare.
La finalul cărții sunt incluse două anexe: Proiecte de tehnologie didactică, respectiv Adrese electronice

Godoroja, Rita. Experiențe pedagogice avansate la chimie și biologie / R. Godoroja, L. Botezatu, A. Ciobanu. – Chișinău : Cartier, 2001. – 120 p.

Lucrarea conține 4 subiecte/teme. Autoarele abordează următoarele subiecte: Stimularea creativității elevilor în procesul educațional la chimie; Experimentul chimic la tema ”Nemetale”, în clasa a X-a de liceu, și evaluarea deprinderilor experimentale; Metode și tehnici interactive de predare-învățare-evaluare la chimie; Probleme dificile la biologie; comportamentul ”Bazele geneticii”.

Gondiu, Eugenia. Didactica în prezentarea grafică (scheme de reper). – Chișinău : Arc, 1997. – 96 p.

Lucrarea în cauză conține două compartimente și se adresează celor ce urmează să-și asume sarcina de a înlesni și îndruma învățarea clasică. Totodată, sunt oferite sugestii pentru a însuși efortul de autoinstruire al studenților , profesorilor. Schemele de reper prezentate vin pentru:
– a înțelege, însuși și memora cunoștințelor noi fundamentale;
– actualiza și recapitula cele studiate anterior;
– generaliza și sistematiza volumul de cunoștințe etc.

Iucu, Oana. Didactica științelor juridice și administrative. – Iași : Polirom, 2007. – 237 p.

”Deoarece volumul se adresează pregătirii unei categorii speciale de cadre didactice, atît din învățămîntul superior, cît și din învățămîntul preuniversitar, care predau discipline cu caracter juridic, este importantă depășirea preconcepției intens vehiculate că informația și măiestria practică și științifică sunt suficiente pentru a defini indicatorii și condițiile de performanță a unui profesor în această direcție de studiu” afirmă autoarea cărții. Informația este sistematizată în opt capitole: Didactica științelor juridice și administrative; Finalitățile predării științelor juridice și administrative; Curriculumul educațional pentru predarea științelor juridice și administrative; Strategiile predării științelor juridice și administrative; Evaluarea educațională etc.

Geografie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Natalia Odoleanu, Angela Cara. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

Geografia are un caracter complex, fapt ce reflectă prin legăturile sale cu alte ramuri și subramuri ale științei. În același timp, rolul geografiei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect tot ce se produce în jur. Rolul geografiei este de a familiariza elevii cu problemele și realitățile sociale actuale. Cei care au elaborat acest curriculum au inclus următoarele momente: Motivația elevilor pentru studierea geografiei; proiectarea activității didactice; diferențierea și individualizarea învățării la lecțiile de geografie; evaluarea rezultatelor școlare la geografie; organizarea și desfășurarea lecției.

Istorie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Maia Dobzeu, Galina Gavriliță, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, … – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

”Curriculum de istorie pentru învățămîntul liceal este conceput în baza: ideilor perspectivei istorice globale, toleranței față de multitudinea de opinii în comentarea faptelor istorice, căutării pe baza documentelor și faptelor a adevărului istoric” afirmă autorii ghidului.
Ghidul este structurat în patru capitole: proiectarea didactică, obiectivele studierii istoriei în învățămîntul liceal, metode, forme de realizare a obiectivelor curriculare în învățămîntul liceal, evaluarea în procesul educației istorice în liceu.
Este și varianta în limba rusă a acestei cărți.

Limba și literatura română : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal. – Chișinău : Știința, 2007. – 88 p.

Autorii ghidului vin în ajutorul profesorilor de limbăși literatură română cu recomandră în ceea ce privește predarea acestui obiect. Sunt incluse sugestii de proiectare și desfășurare a demersului didactic, textul literar ca obiect și univers spiritual formativ, sugestii de desfășurare a lucrului pe text etc. La final este inclusă o anexă – Sugestii pentru proiectarea de lungă durată și Surse lixicografice și enciclopedice.

Limba străină I : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Ghidul în cauză se adresează profesorilor de limbi străine. Schimbările intervenite în ceea ce privește curiculum național se referă și la limbile străine. Autorii care au elaborat acest ghid vin cu recomandări în ceea ce privește utilizarea de către profesor a metodelor și procedeelor noi de predare-învățare-evaluare.
Mai există și cartea Limba străină II : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p. Nu există diferență mare în cuprinsul celor două cărți.
La fel, există și varianta în limba rusă a acestor cărți.

Limba și literatura română pentru școala alolingvă : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Curriculum disciplinei motivează și relevă prin componentele sale: Nota de prezentare, Cadrul conceptual, Obiective generale, Obiective de referință, Conținuturile recomandate, Sugestii metodologice și sugestii de evaluare. În vederea facilitării și eficientizării muncii profesorului, obiectivele de referință sunt structurate pe două niveluri : reproductiv-transformativ și productiv-creativ.

Ilinca, Nicolae. Didactica geografiei / Nicolae Ilinca. – București : Corint, 2002. – 173 p.

În pedagogie este o ramură – didactica. Temenul provine de la grecescul didasko, care înseamnă învăț. Astfel nu întîmplător este sintagma didactica geografiei. Lucrarea este o alternanță a teoriei cu practica și oferă ”studenților și profesorilor puncte de sprijin pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea actului didactic, în funcție de care situațiile de instruire să trezească elevilor dorința de a învăța, de a înțelege și de a aplica cunoștințele de geografie.
Această carte a fost editată 6 ani mai tîrziu de Editura Didactică și Pedagogică, R. A. Cuprinsul cărții este același.

Ioniță, Gh. I. Metodica predării istoriei. – București : Ed. Universității din București, 1997. – 215 p.

Cursul în cauză are ca scop să contribuie eficient la crearea condiției necesare pentru predarea istoriei să nu rămînă o activitate teoretică și abstractă. Autorul abordează subiecte ce țin de despre istorie și rosturile predării-învățării ei corecte, obiectul și importanța Metodicii prdării istoriei, tipologia lecților de istorie, clasic și modern în metode de prdare-învățare a istoriei, proiectarea didactică etc.

Lazăr, Viorel. Metode didactice utilizate în predarea biologiei / V. Lazăr, D. Căprărin. – București : Arves, 2008. – 384 p.

Disciplinele biologice au un rol important în formarea teoretică cît și formarea teoretică a elevilor. Autorii abordează cîteva momente în ceea ce privește metodele didactice în ceea ce privește predarea biologiei: elemente și orientări noi în învățămîntul românesc la disciplina biologie, metodologia didactică între vechi și modern, rolul metodelor activ-participare în procesul de învățămînt, metode și tehnici interactive de grup și mijloace de învățămînt folosite în lecții la biologie.

Păun, Ștefan. Didactica istoriei / Ștefan Păun. – București : Cornt, 2001. – 220 p.

Prin organizarea și conținutul învățămîntului istoric se are în vedere realizarea obiectivelor generale ale stdiului istoriei, obiectivele de referință și activitățile de învățare, conintul învățării. Sunt 11 capitole în care autorul vine cu sugestii ce țin de relația profesor-elev, metode de instruire și autoinstruire utilizate în activitățile didactice, mijloace de învățămînt utilizate în predarea-învățarea istoriei etc.

Predarea și învățarea limbii prin comunicare : ghidul profesorului. – Chișinău : Cartier, 2003. – 204 p.

Cunoașterea limbii române este importantă, mai ales că în urma dominației sovietice sau folosit diferse metode de deznaționalizare a limbii. Cunoașterea limbii este valabilă și în cazul minorităților naționale. Sunt șase capitole – Predarea limbii la adulți; Conceptul orientării comunicative; formarea competențelor verbal-comunicative; conceptul cursului; organizarea procesului de predare/învățare; evaluarea competențelor.

Șchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române. – Chișinău : S. n., 2009. – 332 p.

Această carte se adresează atît profesorilor cît și studenților de la Facultatea de Litere. Autorul afirmă că ”am construit un model teoretico-aplicativ menit să conducă activitatea profesorului de specialitate în realizarea activului-cadru-educația literar-artistică a elevului – și a obiectivelor de referință stipulate de curriculum în vigoare.

Ilie, Emanuela. Didactica literaturii române : fundamentel teoretico-aplicative. –Ed. a II-a revăzută și adăugită. – Iași : Polirom, 2008. – 285 p.

Lucrarea în cauză vine în ajutorul studenților care fac practica pedagogică și profesorilor începători care urmează cursuri de perfecționare ori se pregătresc să susțină examene de difinitivare și de obținere a gradului didactic II.
Autorul trateaza subiecte ce țin de didactica generală vs didactica limbii și literaturii române, proiectarea didactică la limba și literatura română, moduri de organizare și desfășurare a activității didactice, evaluarea la ora de literatură.

Vizental, Adriana. Metodica predării limbii engleze. – Ed. a 3-a, rev. – Iași : Polirom, 2008. – 340 p.

Studierea unei limbi străine în școală presupune îmbogățirea cunoștințelor. Cunoașterea cuvintelor și a gramaticii limbii, capacitatea de a interacționa cu alți membrii ai grupului lor social, de a folosi cunoștințe lingvistice în mod funcțional și strategic pentru a obține efectul dorit. Autorul oferă sugestii utile pentru activitățile cu elevii.

Șebu, S. Metodica predării religiei / S. Șebu, M. Opriș, D. Opriș. – Alba Iulia : Reîntregirea, 2000. – 302 p.
În ultimii ani a fost o tentativă de a introduce religia ca obiect de studiu. Părerile au fost împărțite în pro și contra. Însă această carte urmează concepția de proiectare curriculară. Sunt șapte capitole: Religia ca obiect de învățămînt, scopurile și obiectivele predării religiei; Principiile educației religioase; evaluarea în predarea-învățarea religiei etc.